Persbericht: Parlementsleden bezorgd om stralingsrisico’s digitale meter

donderdag, 10 mei 2018 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: vehs.be/persbericht-parlementsleden-bezorgd-om-stralingsrisicos-digitale-meter/
9 mei 2018

Gelieve hieronder het persbericht van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling te lezen dat we vorige week verstuurden over de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen. Hiernaast hebben heel wat medewerkers van onze organisaties de laatste weken nog persoonlijke mails gestuurd naar politici.

Persbericht Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen en Beperk de Straling:
2 mei 2018
Parlementsleden bezorgd om stralingsrisico’s digitale meter
Vragen om mogelijkheid om meter met kabel te verbinden


Vanaf 2019 start Vlaanderen met de uitrol van de digitale of “slimme” elektriciteits- en gasmeters. Het decreet dat deze uitrol vastlegt wordt binnenkort gestemd in het Vlaams Parlement. Vorige week werd de digitale meter voorgesteld door minister Tommelein. In de pers kwam kritiek op het feit dat de software nog niet klaar is en de digitale meter daardoor nog niet zo slim is als gewenst. Slimme toepassingen zal de consument zich trouwens zelf moeten aanschaffen.

Meerdere parlementsleden maken zich evenwel ook zorgen over de stralingsblootstelling van deze meters, die draadloos zullen communiceren via het 4G-netwerk. Zeker voor mensen met elektrohypersensitiviteit, een overgevoeligheid voor elektromagnetische straling, zal dit voor een onoverkomelijk probleem zorgen. De parlementsleden dringen er bij Minister Tommelein op aan om een mogelijkheid te voorzien om de meters via kabel te verbinden als de consument daarom vraagt. Of om de mogelijkheid om een digitale meter te weigeren (de zogenaamde “opt-out”).

Vanuit de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen en Beperk de Straling vragen we hier dringend aandacht voor. We willen alleen een digitale meter als de communicatie over de kabel gaat. Niet alleen voor wie elektrohypersensitief is, maar ook voor de grote groep van gezinnen die bewust draadloze technologieën niet in huis nemen om hun kinderen niet bloot te stellen aan elektromagnetische straling.

*******

Volgens het ontwerpdecreet dat nu voorligt, zal de digitale/slimme meter voor elektriciteit en gas verplicht worden. Concreet: bij wie de meter weigert, mogen de netbeheerders de stroom afsluiten. Deze drastische verplichting contrasteert met de ons omringende landen, zoals de UK en Nederland, waar een mogelijkheid tot opt-out werd voorzien. Die weigermogelijkheid moet tegemoet komen aan de bezorgdheden die bestaan rond de risico’s voor de privacy en de gezondheid die de slimme meters met zich meebrengen.

In Wallonië werd recent besloten om niet over te gaan tot een grootschalige uitrol van de slimme meter, omdat het voor de meeste consumenten niet voordelig is en omwille van de vele vragen rond de gezondheid. Hierover werd op 26 april in de pers bericht.

Een aantal parlementsleden vragen hier ook in Vlaanderen aandacht voor. De SERV/Minaraad heeft in haar adviezen ook steeds gepleit heeft voor een opt-out, o.a. m.b.t. het stralingsaspect.

De digitale meter zal de meetgegevens doorsturen naar een databeheerder via een draadloze communicatiemodule die werkt met 4G. De digitale gasmeter zal de meetgegevens binnenshuis ook draadloos doorsturen naar de digitale elektriciteitsmeter. Deze draadloze communicatie werkt met hoogfrequente elektromagnetische straling. Dit type straling is reeds in 2011 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen geplaatst (Groep 2B). Onafhankelijke wetenschappers hebben er reeds meermaals voor gepleit dat elektromagnetische straling hoger dient ingeschaald, zelfs als “zeker kankerverwekkend” (Groep 1). Op basis van een grootschalige studie door het Ramazzini Instituut in Italië, die op 23 maart 2018 werd vrijgegeven, werd deze oproep nogmaals herhaald. Ook verwachten wetenschappers een toename van heel wat andere aandoeningen.

Vooral kinderen moeten hierbij beschermd worden gezien ze langduriger zullen blootgesteld worden en omdat ze meer straling absorberen. Onze overheid schermt steeds met strenge normen waaraan zal worden voldaan. Deze normen zijn evenwel gebaseerd op blootstelling van mannelijke volwassenen, niet van kinderen. Ouders moeten de keuze hebben om geen draadloze technologie in huis te halen.

Uit onderzoek blijkt dat momenteel naar schatting 3 tot 5 % van de bevolking – of ca. 300.000 Vlamingen -overgevoelig is voor elektromagnetische straling of “elektrohypersensitief” (EHS) is. Deze mensen zijn nu reeds ziek, vele anderen dreigen het op korte termijn te worden. Ze ondervinden acute klachten veroorzaakt door het soort hoogfrequente elektromagnetische straling die deze digitale meter zal uitzenden (hoofdpijn, slaapstoornissen, cognitieve problemen, extreme vermoeidheid, hartritmestoornissen, irritatie/stress, …). Deze klachten kunnen vaak uren of zelfs dagen aanhouden, ook lang nadat de bron is uitgeschakeld. Ze kunnen niet meer werken of aan het sociaal leven deelnemen. Voor velen van hen is hun woning momenteel nog het enige toevluchtsoord.

Een lid van VEHS getuigt:
“Ik slaap nu in mijn living omdat mijn slaapkamer te dicht bij het wifinetwerk van de buren ligt. ’s nachts gaat bij mij de elektriciteit af. Ik ken een man die iedere avond met zijn wagen naar een natuurgebied rijdt om daar te slapen. Als Tommelein zijn plannen doorzet, heb ik een groot probleem. Mijn elektriciteitsmeter bevindt zich op vier meter van mijn slaapplaats. De minister zegt dat de nieuwe meters aan de normen voldoen, maar die normen zijn onvoldoende voor mensen met EHS.”
En een ander lid:
“Thuis hebben we alles bekabeld. We zijn verhuisd uit ons appartement in de stad omdat ik niet meer kon slapen door zendmasten en wifinetwerken van de buren. Vaak voel ik me te ziek om te werken. Noodzakelijke bezoeken aan de winkel, de dokter, het ziekenhuis, familie, … probeer ik kort te houden. Feestjes, restaurants, het openbaar vervoer, … vermijd ik wegens te veel smartphones. Enkel thuis kan ik nog recupereren. Waar moet ik heen als de draadloze digitale meter er komt?

Het verplicht maken van de draadloze digitale meter is onaanvaardbaar voor onze vereniging. Ook mensen met EHS hebben recht op een menswaardig leven.

Onze overheid verplicht zijn burgers om in hun eigen woonst een apparaat te laten installeren waarvan de emissies door de WGO als potentieel kankerverwekkend worden beschouwd. Indien Vlaanderen mensen met EHS zou dwingen zendapparatuur die hen ziek maakt in huis te nemen, zou ze de fundamentele mensenrechten schenden.

Ondanks eerdere vragen van onze vereniging naar minister Tommelein en beloftes van zijn kant om hiermee rekening te houden, blijkt dat bij de digitale meter enkel communicatie met 4G is voorzien en er geen opt-out mogelijkheid zal zijn. De minister zegt nu wel bereid te zijn te onderzoeken of ook in communicatie met de kabel kan worden voorzien, maar vermeldt er ook bij dat de aanvrager vermoedelijk zelf voor de extra kost zal moeten instaan. Op onze vraag of hier al iets rond bekend is, kregen we tot op vandaag geen antwoord.

*******
Achtergrondinformatie
Op 9 februari werd het ontwerpdecreet tot wijziging van het Energiedecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 23 februari werd tevens goedkeuring verleend aan het besluit dat bepaalt waaraan de meters zullen moeten voldoen. Na advies van de Raad van State zal over het ontwerpdecreet gestemd worden in het Vlaams Parlement. Dit is voorzien voor binnenkort.

Meerdere parlementsleden hebben uitleg gevraagd aan minister Tommelein over het stralingsrisico van de digitale meter. Ze vragen naar de mogelijkheid om voor een bekabelde meter te kiezen of om de digitale meter te weigeren en vragen aandacht voor mensen met EHS of gevoelige bevolkingsgroepen zoals kinderen. Zie:

www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1239093/verslag/1240068
www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1241028/verslag/1242352.
Zie ook de adviezen van de SERV/Minaraad en op de website van de SERV.

Ramazinni-studie: Uit deze studie bleek onder meer dat bij mannelijke ratten die gedurende hun hele leven blootgesteld werden aan blootstellingsniveau’s vergelijkbaar met onze huidige normen voor zendmasten, een statistisch significante toename van tumoren in de Schwanncellen van het hart en een toename van kwaadaardige tumoren in de gliacellen van de hersenen werden vastgesteld.

Het BioInitiative rapport van 2012 spreekt ook over andere langetermijneffecten zoals een verhoogd risico op Alzheimer, Parkinson en andere neurodegeneratieve ziekten en een verstoorde werking van het immuunsysteem (wat op zich weer tot een resem ziektes en aandoeningen kan leiden, zoals bijvoorbeeld allergieën, onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen). Elektromagnetische straling wordt tevens als mogelijke oorzaak gezien voor de toename van astma, autisme en ADHD bij kinderen.

Ervaringsverhalen van mensen met EHS zijn te vinden in het boek “De draadloze kooi – Ziek van elektrosmog” van Chantal Halmans.Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie