''Straling van UMTS is een milieufactor''

donderdag, 16 februari 2006 - Categorie: Artikelen

''Straling van UMTS is een milieufactor''

Apeldoorn, 11 februari 2006 - De elektromagnetische velden van antennes voor mobiele telefonie (zoals GSM en UMTS) vormen een omgevingsfactor. Dat vinden de Gezondheidsraad en de overheid. Volgens de Werkgroep Elektrische Overgevoeligheid heeft de straling gevolgen voor de gezondheid. De providers denken er anders over. ''De straling van basisstations voor mobiele telefonie is beslist geen milieufactor.''

Fijn stof, kooldioxide, asbestdeeltjes en tabaksrook zijn voorbeelden van milieufactoren. Zij vullen de omgeving en kunnen overlast of gezondheidsschade veroorzaken. Hoe zit het met de elektromagnetische velden, opgewekt door antennes voor onder meer GSM, UMTS, WLAN-netwerken en DECT-telefoons? Zij vullen eveneens de omgeving, kunnen elektrotechnische problemen veroorzaken en hebben kleine effecten in biologische systemen. Zijn de elektromagnetische velden een omgevingsfactor? ''Ja. De Gezondheidsraad beschouwt de velden als een milieufactor en de overheid ook'', zei dr. E. van Rongen op een bijeenkomst van de Werkgroep Elektrische Overgevoeligheid (WEO) in de Wenumse Watermolen bij Apeldoorn. Van Rongen is secretaris van de Beraadsgroep Stralingshygiëne en van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad (GR).

Ander standpunt

Twee dagen eerder, op de studiedag 'Blootstelling aan elektromagnetische velden', gehouden door de stichting voor Postacademisch Onderwijs in de Technische Wetenschappen (PATO) in Aristo te Utrecht, nam ing. C.L.W. Lagendijk een geheel ander standpunt in. ''De straling van basisstations voor mobiele telefonie is beslist geen milieufactor. Daar verzetten wij ons tegen'', zei Lagendijk. Hij is principal beleidsadviseur bij KPN Divisie Mobiel. Hij wees erop dat de veiligheid in de telecomwet, arbowet, het antenneconvenant en de wetgeving voor producten is geregeld. Volgens de Europese regelgeving mogen geen aanvullende veiligheidseisen worden gesteld via de milieuwet, wet ruimtelijke ordening en woningwet. ''GSM-basisstations vallen ook niet onder het inrichtingenbesluit van de wet milieubeheer'', aldus Lagendijk.

Stress en variatie

De milieufactor 'elektromagnetische velden' valt dus niet onder de milieuwetgeving. Toch heeft deze factor wel gevolgen voor het biologische systeem van mensen. Veel mensen klagen over hoofdpijn, moeheid, slecht slapen en andere problemen in relatie tot laagfrequente en hoogfrequente velden. Neurobioloog dr. Hugo Schooneveld op de bijeenkomst van de WEO: ''Zijn de elektromagnetische velden de oorzaak van klachten? Ja, want als we de velden weghalen, zijn de problemen over.'' Hij verklaarde verder: ''De elektromagnetische velden zorgen voor irrelevante prikkels. Ons lichaam reageert daarop, geheel buiten ons bewustzijn om. Als de fysieke stress te lang aanhoudt, leidt dat tot ontregeling.'' De neurobioloog toonde een flow chart met een veelheid aan bronnen, personen en gevolgen. Het gaat om een grote variatie van klachten en symptomen. Ze kunnen ook in de tijd en bij verschillende blootstellingen variëren.

Fysiologisch onderzoek

Schooneveld adviseert groot epidemiologisch onderzoek en onderzoek van mensen met klachten. ''Daarbij moet niet alleen naar het welbevinden gevraagd worden. Het is ook nodig om fysiologische metingen te verrichten''. Van Rongen van de Gezondheidsraad zei dat de voorstellen van de Werkgroep Elektrische Overgevoeligheid goed passen bij het standpunt van de World Health Organization (WHO) en de Gezondheidsraad. ''Wij zijn van plan zulk onderzoek te adviseren. Onderzoek bij mensen met klachten krijgt prioriteit, zowel in het laboratorium als in het veld. We adviseren ook provocatie-onderzoek met meerdere bronnen, de situatie waarin mensen zich in het dagelijks leven bevinden.'' Volgens Van Rongen zou het vermogen van DECT-telefoons aangepast moeten worden aan het gebruik. Dat gebeurt nu al met mobiele telefoons en zendmasten.

Informatie over dit artikel: Frans van Velden, fransp@dds.nl

Informatie over blootstelling aan elektromagnetische velden:

Werkgroep Elektrische Overgevoeligheid: www.electroallergie.org
Gezondheidsraad: www.gr.nl
Website Stopumts: www.stopumts.nl
Een website in het Duits: www.mikrowellensmog.info .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie