Wat is een veilige afstand tot mobieletelefoonantennes?

donderdag, 24 september 2015 - Categorie: Artikelen

Bron: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/gauge/grm_3_september_2015.pdf
3 sept. 2015


De tekst op p. 34:

34 Gezonde leefomgeving / Nieuw advies Eric van Rongen

Wat is een veilige afstand tot mobieletelefoonantennes?

Dr. E. van Rongen maakt
deel uit van de wetenschappelijke staf van de Gezondheidsraad.
Het briefadvies Intrekking 3-m vuistregel (2015/20) is te downloaden van
www.gr.nl Zie rubriek ‘Verschenen’.


Antennes voor mobiele telefonie worden steeds krachtiger. Wat
vroeger als veilige afstand gold, is dat nu niet meer. Op 8 juli 2015
kwam de Gezondheidsraad met het voorstel de oude vuistregel te
vervangen door variabele normen.

Vuistregel vervangen door variabele norm

Antennes voor mobiele telefonie vormen normaal gesproken geen
gevaar voor de gezondheid. Als men zich echter op korte afstand
van zo’n antenne in de stralingsrichting bevindt, kunnen de blootstellingslimieten
worden overschreden, en dat zou wel tot gezondheidsschade
kunnen leiden. In 2000 heeft de Gezondheidsraad als
vuistregel voorgesteld om een minimale afstand van 3 meter aan te
houden tot dergelijke antennes. Dat was toen een voldoende grote
afstand om nooit blootgesteld te worden boven de limieten. De
laatste jaren is het vermogen van de antennes echter toegenomen,
waardoor ook op afstanden groter dan 3 meter overschrijding van
de limieten kan plaatsvinden. De vuistregel voldoet dus niet altijd
meer. De Gezondheidsraad stelt daarom nu voor om voortaan de
veilige afstand te hanteren die past bij de maximale zendsterkte van
een antenne. Het Agentschap Telecom berekent deze veilige
afstand per antenne en legt deze vast in het Antenneregister. Dat is
door iedereen te raadplegen en dus is voor iedereen voor elke
mobiele-telefonieantenne na te gaan wat de veilige afstand is.

Informatie voor werknemers

De in het Antenneregister opgegeven waarden hebben alleen
betrekking op blootstelling van de algemene bevolking. Voor
werknemers die bijvoorbeeld op een dak moeten werken waar een
antenne staat zijn deze waarden niet relevant, want voor werk- 35
nemers gelden andere – soepeler – normen. De Gezondheidsraad
beveelt daarom aan om ook de overeenkomstige waarden voor
blootstelling van werknemers in het Antenneregister op te nemen.
Verder zou moeten worden nagegaan hoe bij het bepalen van een
veilige afstand rekening kan worden gehouden met meerdere dicht
bij elkaar staande antennes. Dat is vooral van belang voor werknemers
die op een dak moeten werken.

Samenstelling commissie:
prof. dr. G.C. van Rhoon, hoogleraar fysische aspecten van
elektromagnetische velden en gezondheid,
Erasmus Universitair Medisch Centrum,
Rotterdam, voorzitter
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve
neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en
blootstellingskarakterisering, Institute for Risk
Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie
van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam /
Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en
immunologie, Wageningen University
prof. dr. W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie,
Universiteit van Amsterdam
D.H.J. van de Weerdt, arts, toxicoloog en medisch
milieukundige, Hulpverlening Gelderland
Midden, GGD, Arnhem
prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, hoogleraar
elektromagnetische velden en gezondheid,
Technische Universiteit Eindhoven / TNO,
Den Haag
dr. G. Kelfkens, fysicus, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, adviseur
dr. M.J.M. Pruppers, plaatsvervangend algemeen
secretaris, Kennisplatform Elektromagnetische
velden, Bilthoven, waarnemer
prof. dr. ir. E. Lebret, hoogleraar environmental health
impact assessment, Institute for Risk Assessment
Sciences, Universiteit Utrecht / voorzitter
Wetenschapsforum, Kennisplatform, waarnemer
J. Robijns, adviseur Markttoegang, ministerie van
Economische Zaken, Den Haag, waarnemer
R.P.R. Schutte, ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Den Haag, waarnemer
dr. E. van Rongen, radiobioloog, Gezondheidsraad,
Den Haag, secretaris

Deze volgens de Gezondheidsraad veilige afstand houdt zoals gebruikelijk alleen rekening met thermische effecten en is dus in werkelijkheid helemaal niet veilig.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie