Gezondheidsraad: Mobile phones and cancer / Part 2. Animal studies on carcinogenesis

woensdag, 10 december 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/Mobile_phones_and_cancer_Part_2_Animal_studies_on_carcinogenesis.pdf .

Een tweede rapport, uitsluitend over kanker en dus niet over andere schadelijke effecten, met de volgende samenvatting:


Het gebruik van het radiofrequente deel van het elektromagnetisch spectrum voor mobiele telecommunicatie toepassingen biedt vele voordelen voor het dagelijks leven. De daarmee gepaard gaande blootstelling aan de elektromagnetische velden leidt echter ook tot zorgen, bijvoorbeeld dat er een verhoogde kans is op het krijgen van kanker.

De Commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad heeft systematische literatuurstudies uitgevoerd van de epidemiologische en dierexperimentele gegevens over de relatie tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en kanker. In een advies dat in juni 2013 is uitgebracht zijn de epidemiologische gegevens besproken. Het nu uitgebrachte Engelstalige advies Mobile phones and cancer. Part 2. Animal studies on carcinogenesis bevat de analyse van de dierexperimentele gegevens. De commissie concludeert op grond van deze gegevens dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden bij proefdieren kanker kan veroorzaken of de ontwikkeling van kanker kan stimuleren.

In een derde advies zal de commissie de bevindingen uit de eerste twee adviezen integreren en bespreken in het licht van de classificatie van radiofrequente elektromagnetische velden door het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie als “mogelijk kankerverwekkend bij mensen”. Dat advies wordt begin 2015 verwacht.

Zoals we van de Gezondheidsraad gewend zijn een bagatelliserende tekst die afwijkt van de conclusies uit het Ecolog rapport uit 2000:

www.emf-risiko.de/projekte/pro_emf/pdf/ecolog.pdf .

en van de conclusies uit de IARC-WHO monografie 102 uit 2013:

monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf .

waarin zowel voor mensen als voor dieren op p. 419 geconcludeerd wordt dat er:
'limited evidence' is voor 'carcinogenicity of radiofrequency radiation', voor mensen omdat: 'Positive associations have been observed between exposure to radiofrequency radiation from wireless phones and glioma, and acoustic neuroma.

In dat rapport wordt de indeling voor mensen in klasse 2B (Radiofrequency electromagnetic fields are possibly carcinogenic to humans) bevestigd.

Voor het eerste rapport van de Gezondheidsraad uit 2013 en ons commentaar daarop zie:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201311_Mobile_Phones_Cancer_Part1.pdf .
en
pdf/Mobiele%20telefoons%20en%20kanker,%20epidemiologisch%20onderzoek.pdf .


In het nieuwe tweede rapport van de GR staat dat literatuuronderzoek 54 proefdier onderzoeken naar kanker heeft opgeleverd. Zeven onderzoeken zijn niet in de analyse meegenomen. Er staat niet vermeld of in die zeven onderzoeken wel of niet een toename van het aantal tumoren is geconstateerd. In vijf van de resterende onderzoeken werd een toename gevonden van verschillende typen tumoren. In de meerderheid van de onderzoeken is geen effect gevonden. Nu is het bij vorming van tumoren zo dat de latentieperiode vrij groot is. Op veel korter termijn worden i.h.a. andere schadelijke effecten waargenomen. Het is te betreuren dat de GR zich concentreert op juist het schadelijk effect met de langste latentie periode (kanker dus).
In de rubriek Onderzoeken/
staat vele peer-reviewed publicaties vermeld waarin niet-thermische biologische effecten geconstateerd zijn waarvan een aantal schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn en in de rubriek Verhalen/
staan de vele ervaringsverhalen van mensen, die helaas door de GR als niet wetenschappelijk terzijde worden geschoven.
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie