Hoe zit het met de rechten van de mens

zondag, 17 oktober 2004 - Categorie: Artikelen

Voor het TNO rapport zie:
www.electrohealth.nl/images/science/tno-fel_report_03148.pdf
De verwijzing in onderstaand verhaal werkt niet meer.


Hoe zit met de rechten van de burgers ?
Samengevat staat het zeer slecht gesteld met de rechten van de Nederlandse burgers. De overheid stelt dat er geen relatie is tussen gezondheid en straling. Deze mening hebben ze overgenomen van de Gezondheidsraad en deze gezondheidsraad stelt dat de klachten bij iedereen in het hoofd zitten (verzinsels), omdat niet bekend is via welk biologische mechanisme de straling de geobserveerde gezondheidsklachten veroorzaakt. Zonder wetenschappelijke onderbouwing wil de Gezondheidsraad geen voorzorgprincipe toepassen.

Nieuwe mast tot 5 meter hoog mag zonder toestemming geplaatst worden
Zolang de mast lager is dan 5 meter, mag de mast overal en nergens geplaatst worden zonder tussenkomst van gemeente of burgers. De Telecomprovider betaalt een vergoeding aan een bedrijf of persoon voor de plaatsing van de mast op hun grond. De buren hebben hier geen inspraak in.

Nieuwe mast op bewoonde flatgebouwen
Hier kunnen de bewoners bezwaar aanteken. Wanneer 50% + 1 bewoners bezwaar aantekenen zal de mast 4 jaar lang niet op de flat geplaatst mogen worden.

Binnenkort proefproces
Artikel 10 lid 1 van de grondwet stelt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer".

Artikel 11 van de grondwet stelt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam".

Artikel 8 lid 1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden stelt:
"Een ieder heeft recht op respect voor zijn prive leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie."

We kunnen binnenkort een proefproces verwachten waarin de overheid, de gezondheidsraad en/of telecomproviders aangeklaagd worden.
In de V.S. zijn er al verschillende soortgelijke processen in voorbereiding.


De definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt:
A state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity"..
Binnen deze definitie is het ervaren welzijn onderdeel van de gezondheid.
Het TNO-rapport van de studie in 2003 stelt:
Het resultaat van het onderzoek is dat er een statistisch significante relatie gevonden is tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden die lijken op die van een UMTS basisstationsignaal en het ervaren welzijn van de proefpersonen. Deze statistisch significante relatie is voor zowel groep A als voor groep B gevonden.
Omdat het welzijn (well being) van de mens behoort tot de gezondheid van de mens is het duidelijk dat UMTS zendmasten (maar ook GSM en DECT) nooit toegestaan hadden mogen worden.
Het volledige rapport is hier te downloaden: TNO rapport


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie