De struisvogel

vrijdag, 14 februari 2014 - Categorie: Artikelen

Op 30 januari gaf ik een lezing in theater de Speeldoos te Vught, met als titel “EM velden, RF straling & Gezondheid”. In zo’n lezing staan twee vragen centraal, nl. of de straling van zendmasten, mobieltjes, DECT telefoons, WiFi, e.d. schadelijk kan zijn voor de gezondheid en als dat zo is, of je er iets aan kunt doen.

Om die vragen te beantwoorden geef ik een overzicht over:
- de door overheden toegestane stralingsbelastingen, die in de helft van de wereld een factor 100 lager zijn dan die in Nederland,
- de door het Europees Parlement en de Raad van Europa aangenomen resoluties om de stralingsbelasting te beperken en elektrogevoeligheid van personen te erkennen,
- de WHO classificatie van RF straling als mogelijk kankerverwekkend,
- de in verschillende landen wettelijk vastgelegde en aanbevolen maatregelen om de burgers, uit voorzorg, te beschermen tegen mogelijke schade voor de gezondheid veroorzaakt door deze straling. Dat is allemaal controleerbaar feitenmateriaal.

Ik vertel ook over:
- biologische effecten veroorzaakt door RF straling,
- de vele vaak ernstige lichamelijke klachten die geheel of gedeeltelijk toegeschreven worden aan die straling.
Die toeschrijving is gebaseerd op jarenlange ervaringen van duizenden personen, waarbij de klachten verminderden of verdwenen na vermindering of eliminatie van de straling, terwijl bij vaak jarenlang durende medische onderzoeken geen enkele andere oorzaak gevonden was.
De klachten worden meestal wel door de officiële instanties erkend, maar RF straling niet als oorzaak in Nederland, wel in Zweden en Oostenrijk.

Tot slot geef ik aan hoe de stralingsbelasting te verminderen, voor zover mogelijk. In dat deel behandel ik alleen de algemeen geaccepteerde standaard methoden, waar geen discussie over is.

De 55 aanwezigen toonden een duidelijke interesse en stelden tijdens de lezing vele vragen. Sommige toehoorders wisten veel van het onderwerp, voor anderen was het nieuw. Tijdens de lezing was er niemand in de zaal die met kritische commentaren kwam of de juistheid van de inhoud in twijfel trok. Enkelen zeiden na afloop dat ze thuis direct maatregelen gingen nemen.

Verwonderlijk is dan ook dat er enkele dagen later een badinerende column in het Brabants Dagblad verscheen geschreven door een journalist, een zekere Ton de Jong, die stilletjes in de zaal had gezeten en zijn mond niet had opengedaan.

Een lezer van het BD zond mij een kopie, zie:
pdf/Brabants%20Dagblad%207-2-1014-1.pdf .
pdf/Brabants%20Dagblad%207-2-2014-2.pdf .

De titel van de column is: Dr. Leendert. Dat wekt associaties naar Dr. Phil en Lieve Lita, waarschijnlijk grappig bedoeld. In de column staat dat de aanwezigen twee uur lang geboeid naar me geluisterd hebben. De journalist heeft zich kennelijk geërgerd want hij noemt de aanwezigen die naar zo’n lezing gaan bange burgers die in hun angst bevestigd willen worden en schrijft met hoofdletters dat ze me ook nog geloofd zouden hebben als ik beweerd had dat je van aardappelen eten rood haar krijgt.

Volgens de journalist ben ik een goed spreker die de domme, bange toehoorders van alles kan wijsmaken. Hij is daar als journalist natuurlijk ver boven verheven. Hij schrijft dat volgens mijn verhaal de Comet-Assay test uitgewezen zou hebben dat de stralingsnormen van de Nederlandse gezondheidsraad niet deugen. Baarlijke nonsens. De Comet-Assay test heb ik wel genoemd, dat is nl. een standaard test om DNA schade aan te tonen. De journalist had daar nog nooit van gehoord, volstrekt logisch voor iemand die niets van het onderwerp afweet.

Bij de lezing is een Belgische folder uitgedeeld waarin een overzicht staat van de gezondheidsproblemen die door de straling veroorzaakt kunnen worden. Volgens de journalist staan in deze folder onder meer de volgende klachten: alle vormen van kanker, impotentie, onvruchtbaarheid, blindheid en doofheid. Ik las dit met verbazing. Kanker staat wel in het lijstje, maar niet alle vormen van kanker en i.p.v. onvruchtbaarheid staat er verminderde vruchtbaarheid. Impotentie, blindheid en doofheid staan er helemaal niet in. Kortom, de journalist zuigt maar wat uit zijn duim.

Verderop in de column: “mik je draadloze telefoon en de router in de kliko en je bent genezen”. Ook dat klopt niet met wat ik gezegd heb. Bij minder ernstige klachten kan snel verbetering optreden, maar in ernstige gevallen kan het lang duren en blijft men elektrogevoelig.

Tot slot schrijft de journalist: “Leendert is eng. Lekker thuis blijven bij de WiFi en de draadloze telefoon.” De journalist is niet in staat onderscheid te maken tussen een enge boodschap en de boodschapper.

Zijn advies is het advies van een struisvogel, als je je kop in het zand steekt zie je het gevaar niet en dan is het er niet. En wat die bange domme toehoorders betreft, dat zijn verstandige mensen die geïnformeerd willen worden en dan zelf hun conclusies wel trekken. Van bangheid heb ik niets gemerkt, wel soms bezorgdheid, maar dat is iets anders. Ik ken ook veel mensen die door deze straling ernstig ziek zijn geworden.

Overigens is het verwonderlijk dat een journalist die niets van een onderwerp afweet zo’n stellige mening verkondigt en dat er bij hem zelfs geen sprankje twijfel bestaat, zelfs niet nadat hij gehoord heeft dat zoveel overheden en internationale organisaties voorzorgsmaatregelen nemen of adviseren.

Maar zoals Schopenhauer reeds zei: “Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.”
Als de waarheid tegen het economisch belang ingaat kan het alleen lang duren.


Tot slot een aantal commentaren op de column van de journalist, die ik kreeg toegestuurd van mensen die de lezing hadden bijgewoond. Allereerst de drie bijdragen die in het BD zijn gepubliceerd:

pdf/Brabants%20Dagblad%20Reacties%20column%20feb14-2.pdf .

Twee commenteren zijn niet in het BD zijn opgenomen, dat was kennelijk teveel van het goede, maar omdat de andere commenteren niet volledig zijn overgenomen hierbij de hele serie.

'Geachte hr. de Jong,

Terwijl ik uw gekleurde en ondeskundige opinie over de risico's van straling las, moest ik het volgende denken: 'Weet u wat pas echt eng is meneer de Jong? Dat u in de toekomst wel eens zelf geconfronteerd zou kunnen worden met elektrohypersensitiviteit. Misschien dat dit toeslaat bij uzelf of mogelijk bij een van uw familieleden of vrienden, wie zal het zeggen? Begrijpt u mij goed: ik wens u of een van uw dierbaren dit zeker niet toe, daarvoor is dit ziektebeeld te erg. Eerlijk gezegd verwacht ik van een journalist ook een meer gedegen en onderbouwd commentaar als het om de gevaren van straling gaat. Daarin bent u teleurstellend te werk gegaan. Ik verzoek u mijn website te gaan lezen. Al is het alleen maar om een andere bril op te gaan zetten.'

met vriendelijke groet,

drs. M.C. Geelhoed-Oorschot

sites.google.com/site/wifivluchteling/about-us '

***

Wat een tenenkrommend commentaar door Ton de Jong op de lezing van dhr. Vriens over de risico’s van elektromagnetische straling. Daar waar dhr. Vriens zich aan de feiten hield, maakt dhr. de Jong zich schuldig aan pure stemmingmakerij waarbij hij en passant dhr. Vriens als eng bestempeld en het aanwezige publiek uitmaakt voor mensen die je wijs kunt maken dat je van aardappelen eten rood haar krijgt. Het is wel bijna aandoenlijk dat dhr. de Jong zoveel vertrouwen in onze overheid heeft. En ja, onze overheid heeft een instantie in het leven geroepen die zich met deze materie bezig houdt, het Kennisplatform EMV. Op hun website vindt je tal van pogingen om onderzoeken die aantonen dat er wel degelijk schadelijke effecten zijn te onzenuwen. Daarnaast staan er ook wat goedbedoelde adviezen. Gebruik een oortje, maar draag hierbij de telefoon niet tegen het lichaam. Als u de telefoon op het lichaam draagt, zorg dan dat de achterkant van u af wijst. Bel korter of minder en SMS meer. Zet de telefoon uit wanneer u hem niet gebruikt. En last but not least, gebruik een bekabelde telefoon. Helaas worden mensen helemaal niet op deze adviezen geattendeerd. De overheid doet daartoe ook geen enkele moeite. Ik vertrouw liever op mijn eigen gezond verstand dan op de overheid, zeker daar waar het mijn gezondheid betreft.

Hélène Vercammen
Ervaringsdeskundige
Budel

***
Spreekt Dr. Leendert onzin?

Uit de column van Ton de Jong (Dr. Leendert) blijkt dat hij zich niet verdiept heeft in de materie van de gezondheidsrisico’s van draadloze communicatie. Het zou hem sieren als hij dat wel zou doen en niet zo’n ongenuanceerd en badinerend stukje schreef. Alsof alle onderzoeken die er tot nu toe gedaan zijn niet tellen en flauwekul zijn. Ik raad hem aan o.a. de ervaringsverhalen op www.stopumts.nl te lezen en andere informatie die op deze site staat. Vreemd dat Ton zich tijdens de lezing niet liet horen!

Eke Vriens, Knegsel

***

‘Slaap zacht, de overheid houdt de wacht’.

Een korte reactie op het artikel van Ton de Jong over ‘Dr. Leendert’ d.d. 5 februari jl.

Meneer de Jong, de toonzetting in uw artikel doet mij denken aan het taalgebruik dat de vereniging van kwakzalverij ook gebruikt; vaak negatief en vanuit angst beredeneerd. Jammer. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet eng, misschien uw interpretatie wel. Dr. Leendert heeft tijdens de lezing veel boeiende feiten op een rij gezet waaruit onder andere blijkt dat Nederland qua stralingsnormen erg slecht scoort. De helft van de wereld zit qua normering een factor 100 lager. Tijdens de lezing bleek dat veel mensen al klachten hebben als gevolg van de hoge normering. Kritische vragen heeft u tijdens de lezing niet gesteld. Uit uw artikel blijkt ook geen feitenkennis. Van een journalist mag je meer verwachten. Vertrouwen hebben in de overheid zegt u? Laat mij u eraan herinneren meneer De Jong dat een minister momenteel in het beklaagdenbankje zit vanwege het achterwege houden van (afluister)informatie. Ben u al vergeten dat het nog niet zo lang geleden is dat de banken met hun graaicultuur de economie bijna om zeep hielpen en dat de overheid ondanks vele toezichthouders niet heeft ingegrepen. Laat mij u er verder aan herinneren dat in de naoorlogse jaren ontkend werd dat asbest schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Zal ik nog even door gaan? Slaap zacht meneer de Jong, de overheid houdt de wacht. Ik dacht het niet.

Thilly van der Heeden
Initiatiefneemster van de lezing

***

En Paul Nijman, aan wie ik de column toestuurde, schreef me:

Interessant. Daarom was die meneer links achterin (van de toehoorders uit gezien) de hele tijd zo ijverig aan het schrijven. Het lijkt sterk op een opdracht. Hopelijk zijn de lezers minder dom dan hij denkt. Hij diskwalificeert zichzelf. Het ligt er te dik bovenop.
Zo'n schrijfsel is vervelend, maar op zich is dit een teken dat de lezing zeer goed was. De Telecomindustrie heeft geen argumenten meer, wordt nerveus en probeert het nu met mobbing.

Voor het langere door Paul Nijman ingezonden en in het BD opgenomen commentaar zie bovenstaande link .

En om het af te sluiten. Ton de Jong schrijft aan het eind van zijn column: ''Waarschijnlijk wordt dan opnieuw Leendert uitgenodigd om informatie te geven''. Wat dat betreft had hij een vooruitziende blik, zie:
Oproepen/8084/lezing_op_18_maart_in_sprang-capelle .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie