Samenvatting StopUMTS (oud)

zondag, 17 oktober 2004 - Categorie: Artikelen

UMTS is de opvolger van de huidige GSM standaard voor mobiele telefonie. Met UMTS zal het o.a. mogelijk zijn om mobiel films te kijken en met hoge snelheid op internet te surfen. UMTS wordt in 2004 actief. Om te beginnen zullen er ruim 10.000 basisstations (zendmasten) geplaatst worden op de plekken waar nu al GSM masten staan. Daarna zullen er nog zo'n 40.000 basisstations bijgeplaatst worden om alle mogelijkheden van UMTS volledig te benutten.

UMTS had vanaf het begin al verboden moeten worden
stopUMTS is van mening dat de overheid ondeugdelijke stralingsnormen opgesteld heeft en dat de plaatsing van UMTS zendmasten nooit goedgekeurd had mogen worden. Zeker na het TNO COFAM onderzoek in 2003 had de overheid moeten besluiten tot het stopzetten van de plaatsing totdat bewezen is dat de plaatsing van UMTS zendmasten geen schadelijke effecten heeft voor de bevolking.

Het TNO/Gezondheidsraad onderzoek wees uit dat slechts 30 minuten blootstelling aan UMTS straling zorgde voor een significante toename van symptomen zoals duizelingen, tintelingen, maar ook gevoelens als boosheid, onrust en schrikachtigheid. Deze conclusie was totaal onverwacht, want de aanname was dat UMTS geen enkel effect op het menselijk welzijn zou hebben. Nog opmerkelijker is dat zowel de groep mensen die aangaf gevoelig te zijn voor straling als de groep mensen die aangaf nooit last te hebben van GSM straling een significante toename van symptomen liet zien.
N.B. De bevindingen van het TNO onderzoek zijn slechts het topje van de ijsberg. Er zijn nog veel meer aanwijzingen dat zowel GSM- als UMTS straling schadelijk zijn.

Groot is de verbazing wanneer minister Brinkhorst (D66) van Economische Zaken direct na het onderzoek het voorzorgprincipe overboord gooit en stelt: "De mogelijke schade aan de gezondheid door straling van UMTS-masten is geen reden om de aanleg van UMTS-netten tijdelijk te staken". Nog groter wordt de verbazing wanneer minister Hoogervorst (VVD) van Volksgezondheid hier nog aan toevoegt dat de telecom providers verplicht zijn om in 2007 een landelijk dekkend netwerk te hebben.
Dat er hier iets helemaal mis gaat, kan iedereen op zijn klompen aanvoelen: De rechten van de mens worden hier zeer grof geschonden en dit alles omdat er een "paar" miljard euro mee gemoeid is.

Een objectieve overheid met volksgezondheid boveaan de prioriteitenlijst zou zelfs bij een lichte twijfel over de schadelijkheid van UMTS zendmasten het voorzorgbeginsel toepassen. Dat de huidige overheid dit niet doet is des te verwonderlijker omdat hier geenszins sprake van *lichte* twijfel: De aanwijzingen dat UMTS (en GSM) straling schadelijk is voor de gezondheid zijn sterker dan de aanwijzingen toentertijd dat asbest, rontgenstraling, roken of Softenon schadelijk is.

Hoe de gezondheidsraad kan concluderen dat er geen aanwijzingen zijn dat UMTS of GSM straling schadelijke gevolgen heeft, is volstrekt onduidelijk. De geadviseerde blootstellingslimieten van tot 87 V/m baseert de raad op de veldsterkte die in 6 minuten het lichaam 1 graad in temperatuur doet stijgen, alsof de mens een dood stuk biefstuk in de magnetron is. Deze limieten staan tevens in sterk contrast met het advies van de Belgische Hoge Gezondheidsraad die in 2000 al een maximum van 3 V/m adviseerde (nog steeds te hoog overigens). In Nieuw Zeeland wordt zelfs 0,2 V/m geadviseerd (blz 21) als blootstellingslimiet.

Als GSM, UMTS of DECT een nieuwe snack (voedsel) was geweest, was het direct verboden vanaf het begin. Citaat Gezondheidsraad: "Zolang de beoordelende instantie vragen heeft over de veiligheid, wordt het product echter niet toegelaten."

Op de vraag of het voorzorgbeginsel toegepast zou moeten worden, geven ze zelf feitelijk al antwoord, namelijk: "De Gezondheidsraad stelt vast dat, totdat meer gegevens zijn verkregen, de vraag of blootstelling aan GSM- en UMTS-velden schadelijk is, niet beantwoord kan worden." (bron).

Oftewel: Men weet niet of het al dan niet schadelijk is, maar toch mag de gehele Nederlandse bevolking eraan blootgesteld worden, en wel aan het meervoudige van de gebruikte veldsterktes in het TNO onderzoek. Op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke manier van denken voor de instantie die als uitgangspunt "het verbeteren van de volksgezondheid" heeft. (bron) .

StopUMTS heeft als concreet doel:

  • Significante verlaging van de blootstellingslimieten
    De huidige blootstellingslimieten van de Gezondheidsraad zijn veel en veel te hoog. De blootstellingslimieten moeten verlaagd worden tot de waarden die geen biologische effecten meer veroorzaken. Deze waarden zijn in de orde van grootte van enkele tientallen microWatt per vierkante meter buitenshuis en binnenshuis maximaal 1,0 uW/m2.
    N.B. Dit betekent niet het einde van mobiele communicatie: Dit betekent het begin van *veilige* mobiele communicatie.

Aktieplan
Om te beginnen zal stopUMTS de Nederlandse bevolking bewust proberen te maken van de potentiele gevaren van hoogfrequente straling en van de lakse houding van de overheid (en telecom providers) in deze. Dit zal gebeuren via internet, lokale en landelijke media.
Vervolgens zal gekeken worden naar mogelijkheden om schadeclaims in te dienen bij de providers, gezondheidsraad of overheid. Denk hierbij ook aan het aansprakelijk stellen voor elke geestelijke of lichamelijke schade in de toekomst wanneer toch overgegaan wordt tot plaatsing van zendmasten.
Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om de huidige stralingsnormen te verwerpen omdat deze ondeugdelijk zijn.
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie