Commentaar Stopumts bij uitspraak Raad van State zaak Nieuwkoop. (Upd)

maandag, 29 augustus 2011 - Categorie: Artikelen

Upfate 29 aug 2011 met kleine wijziging.

Op 24 aug, 2011 besliste de Raad van State niet tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden tegen de plaatsing van een zendmast voor mobiele telefonie nabij een lagere school te Nieuwkoop, De uitspraak is, hoewel niet geheel onverwacht, om meerdere redenen en vooral door de motivering ronduit verbijsterend.
Enkele opmerkingen bij deze uitspraak.


Bij rechtsoverweging 2.1.4. blijkt niet van het feit dat de Raad van State mede in overweging heeft genomen dat bij het publiceren van het voornemen de mast te plaatsen omtrent de hoogte niets is vermeld. Verder maakt het nogal uit of de mast aan de ene zijde van de sportvelden geplaatst wordt of aan de andere. Ook op dat argument is in het geheel niet ingegaan.

Bij rechtsoverweging 2.5. wordt in geheel niet stilgestaan bij het feit dat eisers hebben verzocht als alternatief te overwegen om een ge-upgrade mast te plaatsen op het industrieterrein.

Bij rechtsoverweging 2.6. ontbreken de door eisers naar voren gebrachte rechtsgronden van artikel 3:2 en 3:4 AWB (zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel), het beroep op de zorgplicht uit de Woningwet, en de strijd met de Flora en Faunawet.

Bij rechtsoverweging 2.6.2. ontbreekt de ontmaskering van de haren van Rongen en Verschaeve als leden van zowel de ICNIRP als de Gezondheidsraad (iets waarvan de Europese Commissie expliciet van mening was dit de onafhankelijkheid deed verminderen). Verder is prof. Brussaard als wetenschapper met een levendig handeltje met de providers (tegenover wie hij zich als lid van de Gezondheidsraad onafhankelijk zou dienen op te stellen betreffende het dossier elektromagnetische straling), eveneens behoorlijk ontmaskerd. Dat er ''geen aanknopingspunten voor belangenverstrengeling'' zouden bestaan is dan ook een ronduit lachwekkende uitspraak en totaal bezijden de waarheid.

Bij rechtsoverweging 2.6.3. worden zowaar gezondheidseffecten genoemd als gevolg van elektromagnetische straling, ja zelfs nadelige gezondheidseffecten (dat is toch wel een klein stapje voorwaarts voor de Raad van State), en wel als gevolg van effecten door geïnduceerde stroom, maar dat de blootstellingslimieten daartegen zouden beschermen. Iedereen met verstand van deze materie weet dat de blootstellingslimieten niet zijn bedoeld tegen andere effecten te beschermen dan thermische effecten. Zelfs de voorzitter van de ICNIRP, Paolo Vecchia, heeft dat bevestigd.

Er wordt door de Commissie Elektromagnetische Velden gesproken over wetenschappelijke onzekerheden. Dient daar juist het voorzorgsbeginsel niet voor temeer nu de effecten op termijn volgens vele rapporten zo drastisch nadelig kunnen zijn. Waarom start de overheid anders een nieuw onderzoek naar deze materie, zoals ook aangehaald in de uitspraak van de Raad van State? Het is klaarblijkelijk toch niet geheel veilig. En waarom gaan vele ons omringende landen wel om en komen tot lagere blootstellingslimieten, iets waartoe overigens ook het Europees Parlement, de Europese Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken, de ICEMS (International Commission for Elektromagnetic Safety), het IARC bij monde van dr. Elisabeth Cardis (onderzoeksleidster van het IARC-Interphone-rapport), en het Europese Milieu Agentschap bij monde van prof. Jacqueline Mcglade, allerlei nationale gezondheidsautoriteiten, medici etc. etc. oproepen. En ook onze Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid!

Verder moet opgemerkt worden dat het IARC (een orgaan van de WHO) zelf elektromagnetische straling als ''mogelijk kankerverwekkend'' heeft bestempeld. Als de WHO die mogelijkheid ziet, is er dus een kans op kanker als gevolg van elektromagnetische straling en moet op basis van de geldende definities van het voorzorgsbeginsel besloten worden tot maatregelen.
Daarbij zij opgemerkt dat dr. Annie Sasco, kankeronderzoekster aan de universiteit van Bordeaux en lid van hetzelfde IARC, aangeeft dat zij persoonlijk van mening is dat mobiele telefonie ingedeeld dient te worden in categorie 2A ''waarschijnlijk kankerverwekkend''.

In een commentaar op de beslissing van het IARC om de straling van mobiele telefonie in te delen in de klasse 2B, ''mogelijk kankerverwekkend'', gaat prof. dr. Franz Adlkofer (leider van het befaamde Reflex onderzoek) nóg verder en roept de overheid op om onverwijld de bevolking eerlijk voor te lichten. In zijn toelichting wijst Adlkofer erop dat de IARC slechts epidemiologische studies in haar besluitvorming heeft meegenomen. Volgens hem is het slechts een kwestie van tijd voordat mobiele telefonie als ronduit ''kankerverwekkend'' in de hoogste klasse 1 zal worden opgenomen.

Het gewicht dat de Raad van State aan de Commissie Elektromagnetische Velden toekent is overigens zeer bevreemdend nu de overgrote meerderheid van de leden van die Commissie geen gezondheidswetenschapper is, maar het grosso modo om fysici gaat.

Frappant is dat Raad van State wel stilstaat bij de verstoring van de hersenfuncties als gevolg van elektromagnetische straling (bekend uit EEG-onderzoek overigens), maar daar aan toevoegt dat de Cie. EMV geen aanwijzingen heeft voor gezondheidseffecten als gevolg daarvan... Gelooft iemand nou echt dat je de elektromagnetische straling in een menselijk lichaam (dat opereert met een vermogen van 0,001 microWatt/m2) zonder gevolgen kan verstoren met een verhoudingsgewijs daar ver bovenuit stijgende onnatuurlijke straling van vele duizenden microWatt/m2?

Het stokpaardje van de Cie. EMV, dat klachten veroorzaakt worden door de angst deze te krijgen is totaal onhoudbaar als je vergelijkbare klachten en gezondheidsproblemen bij dieren als gevolg van elektromagnetische straling in ogenschouw neemt, of schade aan bomen en planten als gevolg daarvan.

Bij de opmerkingen over de zogeheten factsheet nummer 193 van de WHO het volgende. In de factsheet wordt ook de indeling door het IARC van elektromagnetische straling in categorie 2b (mogelijk kankerverwekkend) besproken. ''Based largely on these data, IARC has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), a category used when a causal association is considered credible, but when chance, bias or confounding cannot be ruled out with reasonable confidence.'' Klinkt toch ietjes minder overtuigd.... Een oorzakelijk verband tussen kanker en elektromagnetische straling wordt ''geloofwaardig'' geacht!!! Door de IARC en vermeld door de WHO in dezelfde factsheet.

Bij rechtsoverweging 2.6.5. past de opmerking dat de overheid nimmer zonder meer kan overgaan vergunningen te verlenen die zullen leiden tot waardedalingen van de omliggende woningen. Van die waardedalingen blijkt overduidelijk uit diverse ingebrachte stukken van Duitse en Franse makelaars. Nog even los van de gezondheidsschade die plaatsing zou dienen te beletten, zal plaatsing eigenlijk moeten leiden tot een schadevergoedingsplicht van de overheid. Wellicht te bereiken met een verzoek om een planschadevergoeding o.i.d.

Bij rechtsoverweging 2.7.3. is op te merken dat de kabel voor de mast ver voor de vergunningverlening en ver voor de aanvraag voor die vergunning reeds is ingegraven waaruit reeds blijkt dat men niet echt heeft willen zoeken naar alternatieve locaties, temeer nu het rapport van Square Legal, dat de onderbouwing van de bestreden plek bij de basisscholen vormt, van ver na dat ingraven stamt. Dat een kabel ingraven een privaatrechtelijke aangelegenheid is, voor wat het waard is, verandert niets aan het feit dat de conclusie daaruit luidt dat daaruit genoegzaam blijkt dat niet is gezocht naar alternatieven.

Het is nu aan de omwonenden of zij met de zaak verder willen naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of het Europese Hof van Justitie. Ze kunnen ook eerst kiezen voor een complete blood count-onderzoek om een mast naderhand weer onder druk van publicatie van de onderzoeksresultaten verwijderd te krijgen. De gemeenteraadsfracties zouden daartoe initiatief kunnen ondernemen, met name D66.

De uitspraak van de Raad van State toont het failliet van de Trias Politica in het Nederlands staatsbestel. De slaafs volgende bestuursrechter ligt uitgeteld op de grond terwijl de industrie de overheid corrumpeert, en die overheid op haar beurt (met medewerking van een dubieuze Commissie van de Gezondheidsraad) weer de rechterlijke macht. Een situatie die men slechts zou vermoeden in een bananenrepubliek.

Dan kunnen wij als hoopvol voorbeeld beter zien naar onze Zuiderburen: op dezelfde dag dat de Nederlandse Raad van State zichzelf onsterfelijk maakt met wat later zal blijken een historische dwaling, beslist de Belgische Raad van State in hoogste instantie dat bij de plaatsing van zendmasten het voorzorgprincipe moet worden toegepast.


24 aug 2011
Redactie Stopumts

Gerelateerde berichten:
Juridische%20Informatie/6009
Berichten%20Belgie/6010 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie