'Kwesties met elektromagnetische velden' brengen Tennet tot aanbieden uitkoop.

woensdag, 15 juni 2011 - Categorie: Artikelen

Van de redactie 15 juni 2011

'Kwesties met elektromagnetische velden' brengen Tennet tot aanbieden uitkoop met verregaande consequenties voor Minister Verhagen voor het beleid ten aanzien van de belasting door hoogfrequente velden.

De wens van elektriciteitstransporteur Tennet om zo'n 1300 eigenaren van woningen binnen zakelijk recht-stroken onder hoogspanningslijnen een aanbieding tot uitkoop te doen, komt voort uit het maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)-beleid van Tennet.

In het jaarrapport 2010 van Tennet staat: 'We nemen verschillende maatschappelijke
effecten zoveel mogelijk mee in onze besluitvorming. Denk daarbij aan kwesties met
elektromagnetische velden, horizonvervuiling en bedreiging van de biodiversiteit'.

Welnu, het uitkopen van woningen onder hoogspanningskabels kan moeilijk worden ingegeven door horizonvervuiling of bedreiging van de biodiversiteit. 'Kwesties met
elektromagnetische velden' zijn kennelijk de motivatie.

Tennet wil de uitkoop doorberekenen aan de afnemers van elektriciteit. Daarvoor is
toestemming van de overheid nodig. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat achter het plan. Hij wil de burgers zoveel mogelijk 'ontlasten' van hoogspanningslijnen.

'De ervaring leert dat mensen niet graag in de buurt van hoogspanningslijnen wonen en
werken', aldus de minister. Waarom zouden mensen dat liever niet willen? Behalve dan
vanwege 'zichthinder' die ook een rol zou spelen volgens Verhagen. Wat speelt dan nog
meer een rol? De minister verwijst naar het voorstel van Tennet.

Daarin staat: 'De afgelopen jaren is er in verschillende regio's maatschappelijke
discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande
hoogspanningsverbindingen. Omdat Tennet een maatschappelijke taak heeft, is gezocht naar concrete oplossingen om de acceptatie te vergroten en de leefkwaliteit te verbeteren.'

Over welke 'kwestie met elektromagnetische velden' is eigenlijk 'maatschappelijke
discussie ontstaan'? In verband met het wonen binnen de zakelijk recht-strook onder en
direct naast de hoogspanningslijnen is dat de gezondheid. De strook is gerelateerd aan
het voltage en het zakelijk recht houdt een beperking van de hoogte van opstal en
beplanting in.

Maar de strook valt zo'n beetje samen met de magneetveldzone van 400 nanoTesla. Daarover heeft de secretaris van het toenmalige ministerie van VROM op 3 oktober 2005 een brief gestuurd aan gemeenten, provincies en netbeheerders. 'Vermijd het ontstaan van situaties waarbij kinderen langdurig in dit gebied verblijven', luidde het advies. De reden: de significante relatie tussen leukemie bij kinderen en hoogspanningslijnen. Bovendien heeft de IARC (WHO) laagfrequente magnetische velden ingeschaald als mogelijk kankerverwekkend.

Dat is kennelijk de 'kwestie met elektromagnetische velden' waar het Tennet om te doen
is. Het kan geen andere kwestie zijn, want er is geen andere (voor het uitkopen van
bewoners van de bestaande zakelijk recht-stroken relevante) kwestie waarover de afgelopen jaren maatschappelijke discussie is ontstaan.

Tennet en Verhagen proberen zich te bevrijden van de ongewenste bewoning van de 400 nanoTesla-strook. Op kosten van de gebruikers van elektriciteit. Ze dekken zich in tegen de risico's van de maatschappelijke discussie en de kans dat de IARC (WHO) besluit dat magnetische velden helemaal niet gezond zijn. Zoals het Kennisplatform terecht stelt, het zal de acceptatie niet vergroten en de bezorgdheid alleen maar doen toenemen.

Als het gaat om het 'ontlasten' van mensen die ergens liever niet wonen, kan Verhagen ook beginnen met het uitkopen van mensen die naast of boven transformatorhuizen wonen. En van mensen die niet graag naast een gsm-, umts- of digitenne-zendmast wonen. Dan kunnen de mobiele providers voorstellen om de kosten te verhalen op de abonnees. Alles op grond van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Minister Verhagen ondersteunt wel degelijk uitkopen vanwege de bezorgdheid over
risico's voor de gezondheid. Dat is namelijk beleid van Tennet en het is ook staand overheidsbeleid om verblijf in de 400 nanoTesla zone te vermijden.

Dat het Tennet wel degelijk te doen is om de magnetische velden blijkt uit de folder 'Hoogspanningslijnen' van Tennet (juli 2008): hbo.watt.nl/images/pdf/8.pdf . In die folder staat dat Tennet nieuwe hoogspanningsmasten introduceert om daarmee de magneetveldstrook (van 400 nanoTesla) te versmallen en dat 'te dichte passage van woningen en andere gevoelige bestemmingen zoveel mogelijk wordt vermeden'.

Verhagen schrijft in zijn brief: ''terwijl er vanuit het magneetveldenbeleid geen aanleiding is voor een uitkoopregeling voor woningen binnen de zakelijk rechtstrook'. Dat is dus onzin. Tennet doet zijn voorstel vanuit zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid en baseert zich daarbij op 'kwesties over elektromagnetische velden', in het bijzonder 'vermijd situaties waarbij kinderen langdurig in het 400 nanoTesla gebied verblijven'.

Verhagen ondersteunt Tennet en daarmee het mvo-beleid van Tennet, dus
het vermijden van situaties waarin mensen in relatief sterke magneetvelden wonen en werken. De reden is bezorgdheid over de risico's voor de gezondheid. Het zou al heel raar zijn als Verhagen dat niet ondersteunde, want het is sinds de brief van VROM van 3
oktober 2005 staand beleid.

Maar de ondersteuning heeft wel consequenties. Om te beginnen zou Verhagen het beleid ook moeten voeren voor andere situaties dan onder hoogspanningsleidingen, waarbij sprake is van langdurig verblijf in magneetvelden boven 400 nanoTesla. Dat komt voor in gebouwen, bij transformatorhuisjes, bij ondergrondse hoogspanningslijnen.

Maar Verhagen zou ook beleid moeten voeren tegen langdurig verblijf nabij bronnen van hoogfrequente velden, zoals antennes van mobiele telefoons en andere draadloze apparaten. De hoogfrequente velden zijn namelijk door IARC (WHO) ook als mogelijk kankerverwekkend ingeschat, hetzelfde als laagfrequente magnetische velden. Waar blijft het beleid voor het ?ontlasten' van mensen van hoogfrequente velden?

Redactie StopumtsLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie