Commentaar Redactie Stopumts bij het verschijnen van het boek ''Elektrostress & Gezondheid''.

donderdag, 26 mei 2011 - Categorie: Artikelen

Blijf bij de draad!

De schrijvers van het boek ''Elektrostress & Gezondheid'' hebben zich in de tekst van deze hernieuwde standaarduitgave zoveel mogelijk onthouden van persoonlijke waardeoordelen. Klaarblijkelijk is dat gedaan om zo in het boek een objectief beeld te schetsen en om af te rekenen met vooroordelen. Maar in het slothoofdstuk leggen zij in een Persoonlijk Politiek Statement een indrukwekkende verklaring af waarin zij hun zorg uiten over de gevolgen van de voortschrijdende draadloze maatschappij en waarin zij de rol hekelen die de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad daarbij speelt.

De auteurs beschrijven de overtuigende aanwijzingen voor de gezondheidsschade van elektromagnetische velden als tegenwicht voor de nu al jaren voortdurende ontkenningen daarvan door de industrie en de overheid, daarbij gesteund door bovengenoemde commissie.

Hoe heeft de maatschappij kunnen komen tot deze grootschalige uitrol van de draadloze technologie, als die zo schadelijk zou zijn? Waarom heeft de politiek dit laten gebeuren?

De sleutelrol bij deze ontwikkeling ligt niet alleen bij de Commissie Elektromagnetische Velden (Cie. EMV) van de Gezondheidsraad maar ook bij het Ministerie van Economische Zaken.

De Cie. EMV van de Gezondheidsraad heeft nauwe betrekkingen met de industrie, wat verklaarbaar is doordat het merendeel van de leden natuurkundige is of elektrotechnisch ingenieur en rechtstreeks bij deze industrie betrokken is (geweest). De Commissie heeft in 1998 zonder bedenkingen de aanbevelingen overgenomen van de ICNIRP en kan nu moeilijk terugkeren op haar herhaaldelijke verklaringen van de laatste jaren over de vermeende onschadelijkheid van elektromagnetische velden. (Deze ICNIRP normen zijn overigens opgesteld voor gezonde mensen, niet voor kinderen, ouderen, mensen met prothesen, amalgaamvullingen of kronen).

Nu de ICNIRP zelf in haar laatste rapport uit 2009 (Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 kHz-300 GHz) 16/2009) stelt dat alle onderzoeken naar neurotransmitters effecten vinden en dat ook veel onderzoeken op het gebied van slaapstoornissen en cognitie effecten laten zien, loeien bij iedereen de alarmsirenes; maar helaas niet bij de leden van de Cie. EMV van de Gezondheidsraad.

Het is verbijsterend dat de bevolking zoveel jaar voor de gek gehouden kan worden door experts die belanghebbende partijen vertegenwoordigen en steeds weer naar zichzelf verwijzen. Zij beroepen zich op de WHO en ICNIRP zonder dat het de meeste mensen duidelijk is dat zij zelf banden met die gremia onderhouden. Vaak ook bedotten zij het publiek door te zeggen dat de meerderheid der studies geen schadelijke effecten vertonen en door te verzwijgen dat juist die studies door Big Telecom gefinancierd zijn.

Studies die schadelijke effecten aantonen worden onder tafel geveegd, zoals bijvoorbeeld de vele studies die de schadelijke invloed van mobiele telefonie op de voortplanting tonen. Kortom, de Commissie EMV vormt een steeds grotere bedreiging voor de goede naam en faam van de Nederlandse Gezondheidsraad.

Er speelt ook nog iets heel menselijks mee en wel de oprechte woede die een fysicus of ingenieur voelt als hij denkt dat iemand iets belachelijks beweert. De natuurkundigen zeggen ''het kan niet dus het bestaat niet''. De (woon)bioloog antwoordt: ''Het bestaat dus het kan''.

Kwalijker is misschien nog wel de rol van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die alleen maar oog heeft voor de belangen der industrie en daartoe het Antennebureau heeft opgericht met als taak de plaatsing van zendmasten voor mobiele telefonie te faciliteren.

Dat doet het bureau met verve. De slag om de uitrol van de draadloze telefonie heeft zij met veel belastinggeld glansrijk gewonnen. Het bureau organiseert gratis eendaagse PATO cursussen (Post Academisch Technisch Onderwijs) voor bestuurders en gemeenteambtenaren waar de onschadelijkheid van de technologie erin gehamerd wordt, schrijft gemeentelijke voorbeeldnota's om het antennebeleid te beïnvloeden en is spreker bij gemeentelijke ''informatie''avonden die neerkomen op een systematische desinformatie van de burger over de gezondheidsaspecten van draadloze technologie. Het antennebureau doet op deze avonden uitspraken over gezondheid en antennes waar zij in het geheel niet toe bevoegd is. Er is geen enkele arts verbonden aan het bureau.

Het Ministerie van Volksgezondheid hult zich ondertussen in stilzwijgen en heeft nog nooit deelgenomen aan de discussie, behalve bij de ondertekening door voormalig Minister Borst van een brief waarin gesteld werd dat gezondheidsklachten geen reden mogen zijn om een bouwvergunning te weigeren voor zendmasten van mobiele telefonie.
Deze rol van de overheid is alleen maar te verklaren uit het feit dat zij sterk belanghebbend is bij een industrie die zij geacht wordt te controleren. Daarbij komt dat de waakhond van onze democratie, de kwaliteitspers, vergiftigd is doordat zij al jaren aan het financiële infuus ligt van haar grootste adverteerder, dezelfde Big Telecom.

En wat doet de Nederlandse politiek? Niets. Helemaal niets.

Terwijl Franse Parlementariërs zich inzetten voor de gezondheid van hun burgers is het Nederlandse Parlement in slaap gesust. Zij steekt haar kop in het zand omdat ze de consequenties niet wil zien. Zij verlaat zich op genoemde Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, die star blijft ontkennen dat er een verband zou zijn tussen draadloze technologie en gezondheidsklachten. Dit achterhaald standpunt wordt vervolgens door medewerkers van de GGD en het antennebureau breed uitgedragen terwijl de rechterlijke macht met haar uitspraken dat standpunt volgt met de gedachte dat alle leden van de Gezondheidsraad op integere wijze werken aan de bescherming van de volksgezondheid.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in haar op 1 oktober 2008 aan de regering aangeboden rapport �Onzekere Veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid'' ook duidelijk afstand genomen van de halsstarrige categorische ontkenning door de Gezondheidsraad van aan elektromagnetische straling verbonden gevaren voor de volksgezondheid. De WRR noemt de hoogfrequente elektromagnetische straling een fysiek veiligheidsrisico. Een veiligheidsrisico waarop het voorzorgsbeginsel toegepast dient te worden. De WRR stelt zelfs voor het voorzorgsbeginsel, dat in het rapport vele malen wordt aangehaald, in de Grondwet op te nemen.

Waarom reageert de samenleving niet?

De maatschappij is inmiddels doordrongen van deze draadloze systemen en je moet eerst bij jezelf gezondheidsklachten ervaren, of erover horen door naaste familieleden en vrienden, voordat je geïnteresseerd raakt in mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. De situatie van een langzaam verslechterende gezondheid ten gevolge van toenemende elektrosmog is bovendien te vergelijken met het verhaal van de kikker in de pan. Als je hem langzaam genoeg kookt, merkt hij niets en springt hij er niet uit.

En zelfs als men zich van de gevaren bewust wordt dan kunnen de meeste mensen toch geen afstand meer doen van het genot en het gemak van deze fantastische technologie; net als met roken is men er mede door de industriële marketing verslaafd aan geraakt. Draadloze technologie zal op termijn de volksgezondheid en daarmee de maatschappij ontwrichten. De beroemde neurowetenschapper Allan Frey, de ontdekker van het microwave auditory effect, formuleerde het als volgt: ''zolang er geen lijken op straat liggen verandert er niets''.

De redactie van Stopumts sluit zich aan bij de standpunten van de auteurs van het boek ''Elektrostress en Gezondheid'' en voegt graag nog enkele punten toe aan de maatregelen die de auteurs in hun Persoonlijk Politiek Statement voorstellen:

- De voltallige Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad dient onmiddellijk vervangen te worden door een Commissie bestaande uit voornamelijk artsen en biologen.

- Rapporten en jaarverslagen van de Commissie waarbij belangenverstrengeling een duidelijke rol heeft gespeeld dienen onverwijld teruggetrokken te worden.**

- Het dossier EMV en Gezondheid dient ondergebracht te worden bij het Ministerie van Gezondheid. Economische Zaken moet zich onthouden van iedere uitspraak op dit gebied.

- Het Antennebureau moet ressorteren onder het Ministerie van Gezondheid en gedwongen worden om de bevolking op een eerlijke manier evenwichtig voor te lichten.

- De emissienormen van zendmasten voor mobiele telefonie dienen honderdvoudig verlaagd te worden van 61 V/m naar 0,6 V/m, in lijn met de aanbevelingen van de Bio-Initiative Group.

- De overheid dient een campagne te starten om de bevolking te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van draadloze technologie.

- De aandoening EHS dient in overeenstemming met de aanbevelingen van het Europees Parlement onmiddellijk als maatschappelijke handicap erkend te worden.
Hoe diep zijn wij als maatschappij gezonken door zo met minderheden om te gaan?

- Er dienen in Nederland Witte Zones ingevoerd te worden bij onder meer openbare instellingen, ziekenhuizen, woongebieden en bij het openbaar vervoer voor mensen met overgevoeligheid voor elektromagnetische velden.

De vraag waarom draadloze technologie dan toch rond de eeuwwisseling zonder bedenkingen is ingevoerd beantwoordde prof. Lucas Reijnders (die een voorwoord schreef bij deze uitgave) op een gastcollege in oktober 2010 in het Prinsenhof te Delft nog wel het duidelijkst: ''De overheid wilde gewoon geen gezeik''.

Onze kinderen zullen de wereld van ons erven zoals wij die achterlaten.
Redactie Stopumts.

**

Het betreft hier de volgende rapporten, die meeondertekend zijn door prof.dr.ir. Gert Brussaard (eigenaar van het consultancy bedrijf Radicom BV met verschillende providers - KPN Mobile - Vodafone - Telfort - T-Mobile - als klant):
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/elektromagnetische-velden-jaarbericht-2008 .
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/elektromagnetische-velden-jaarbericht-2006 .
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/elektromagnetische-velden-jaarbericht-2005-electromagnetic-fields-annual-update-2005 .
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/elektromagnetische-velden-jaarbericht-2003 .
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/elektromagnetische-velden-jaarbericht-2001-electromagnetic-fields-annual-update-2001 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie