Gigaherz 8e Internationaal Congres over Electrosmog.

zaterdag, 14 mei 2011 - Categorie: Artikelen

Gerelateerde artikelen (Verslagen voorgaande Gigaherz congressen):
Artikelen/1490 (4e congres 2006)
Artikelen/2247 (5e congres 2007)
Artikelen/2998 (6e congres 2008)
Artikelen/4251 (7e congres 2009)

Van onze eigen correspondent ter plaatse:

Gigaherz 8e Internationaal Congres Electrosmog Slachtoffers.
Bern, Zwitserland, 30 april 2011

In Bern werd op 30 april 2011 voor de 8e keer een internationaal congres georganiseerd door Gigaherz, de overkoepelende organisatie van 500 locale groepen die zich verzetten tegen zendmasten voor mobiele telefonie. Gigaherz vertegenwoordigt daarmee ongeveer 50.000 burgers in Zwitserland.

De belangstelling voor het congres was zo groot dan niet alle aanmeldingen gehonoreerd konden worden. Uiteindelijk waren er 200 deelnemers, naast wetenschappers en belangstellenden ook leden van de Vereniging Gigaherz, een groot aantal van hen overgevoelig geworden door blootstelling aan elektrosmog, voornamelijk door HF elektromagnetische velden (EMV).


De eerste lezing werd gehouden door prof. dr. Dominique Belpomme, hoogleraar klinische oncologie aan de universiteit Paris �Descartes en praktiserend arts bij de Alleray-Labrouste Kliniek in Parijs. Bovendien is prof. Belpomme president van ARTAC (Vereniging voor kankeronderzoek en therapie) en voorzitter van ISDE-France (de Internationale vereniging van milieuartsen).

Prof. Belpomme begon met een historische terugblik (de laatste jaren zijn de radiofrequenties uitgebreid naar het microwavegebied) en een beschrijving van het syndroom m.b.t. intolerantie tegenover elektromagnetische velden.
Tussen mei 2008 en maart 2010 werden in de kliniek 425 pati�nten onderzocht. Van deze pati�nten geloofde 5 % niet dat hun symptomen te maken hadden met EMV terwijl de overige 95% daar duidelijk van overtuigd waren. Belpomme benadrukte hoe belangrijk het was om als arts de pati�nten onbevooroordeeld aan te horen.

Prof. Belpomme maakte onderscheid in 3 verschillende stadia waarin de aandoening zich voordoet; in de beginfase vertoont de pati�nt de eerste symptomen zoals hoofdpijn, tinnitus, overgevoeligheid voor geluid, oog- en huidproblemen en neurovegetatieve symptomen zoals pijn in de borst, hartkloppingen en hartonregelmatigheden met misselijkheid. Dat alles na ongeveer 10 jaar gedurende minstens 1 uur per dag blootgesteld te zijn geweest aan mobiele telefonie, Dect, Wifi, zendmast in de buurt, hoogspanningsleidingen of andere elektriciteitsleidingen.

In een tweede fase volgt dan een periode die gekenmerkt wordt door slapeloosheid, chronische vermoeidheid, plotseling geheugenverlies en depressiviteit, zelfs leidend tot su�cidaal gedrag. En dat terwijl iedere psychiatrische aandoening is uitgesloten. Deze symptomen vertonen zich na blootstelling aan EMV. Neurologisch onderzoek geeft bij 10% van de pati�nten een positief resultaat bij de Romberg Test; als de pati�nt de ogen sluit valt hij/zij om!

Prof. Belpomme ging vervolgens in op de ontdekking dat elektrogevoelige mensen duidelijk een storing hebben bij de doorbloeding van de hersenen. 36% der pati�nten leed aan hyperhistamin�mie, 45% toonde een verhoging van de stressprote�nen HSP70 of HSP27 in het bloed en in 14% van de gevallen een verhoging van het S100B eiwit. Tegelijkertijd werd bij 33% van de pati�nten een afname van het melatoninegehalte vastgesteld. Het toont volgens Belpomme aan dat de intolerantie voor EMV een hersenaandoening is die door blootstelling aan EMV kan worden opgeroepen zoals door verschillende testen werd vastgesteld. Opmerkelijk was voorts het gegeven dat bij 72% van de pati�nten sprake was van een tekort aan vitamine D.

Als richtlijn voor een herstel van de pati�nt stelt prof. Belpomme dat allereerst na meting de aanwezige EM velden ge�limineerd dienen te worden, na een analyse van de biologische markers (HSP 27 en 70, S100B, histamine en melatonine) kan men verdere therapeutische maatregelen nemen.
Indien een behandeling achterwege blijft toont de pati�nt in een verder stadium, tijdens de derde fase, alzheimerachtige verschijnselen hetgeen prof. Belpomme tot de onthutsende uitspraak bracht dat het intolerantiesyndroom voor EMV (EHS) wel eens een voorstadium van Alzheimer zou kunnen zijn.

(De redactie van Stopumts volgt deze laatste redenering niet. Weliswaar lijken de verschijnselen die slachtoffers o.i.v. EMV ondervinden vaak op alzheimerachtige symptomen - en melden slachtoffers vaak dat zij dachten jeugdalzheimer te krijgen -, maar aangezien deze verschijnselen verdwijnen als men zich onttrekt aan EMV kan men concluderen dat hoewel de symptomen mogelijk wel overeenkomen met Alzheimerachtige symptomen dat nog niet hoeft te betekenen dat men Alzheimer krijgt of in het voorstadium daarvan verkeert. Dit wordt bevestigd door zeer jeugdige personen met (o.i.v. EMV) dezelfde alzheimerachtige verschijnselen).


De tweede lezing werd gehouden door prof. dr. Klaus Buchner, tot 2006 Hoogleraar wiskunde aan de Universiteit te M�nchen. Sedert 2003 is prof. Buchner ook voorzitter van de Ecologisch-Democratische Partij �DP. Hij sprak over de werking van de straling van mobiele telefonie op prote�nen en neurotransmitters zoals proefondervindelijk vastgesteld in een langetermijn studie (over een periode van anderhalf jaar). Deze studie begon men onmiddellijk voor de ingebruikname van een zender voor mobiele telefonie.

Daarbij werd vastgesteld dat bij de 60 deelnemers aan de proef een significante verhoging van de stresshormonen Adrenaline en Noradrenaline optrad en wel gelijktijdig met een daling van het belangrijke hormoon melatonine. Stopumts berichtte eerder over deze studie.
Prof. Buchner berichtte ook over het onderzoek van de wetenschappers H. en J. Bohr die de invloed van de microwave straling op prote�nen onderzochten waarbij verschijnselen naar voren kwamen die niet door thermische effecten verklaard konden worden. (Phys. Review E 61 4310 (2000)


De derde lezing werd gehouden door prof. dr. Magda Havas docent milieukunde aan de Trent University in Peterborough, Canada. Zij doet onderzoek naar de biologische gevolgen van milieu-invloeden.
Zij behandelde de vraagstelling of Elektrohypersensitiviteit (ver onder de vastgestelde emissienormen) fysiologische of psychische achtergronden heeft; een reeds jaren voortdurende wetenschappelijke discussie. Tot schrik van vele aanwezigen meldde Havas dat hypersensitiviteit in Canada ook wel het Rapid Aging Syndroom wordt genoemd, omdat betroffenen (de indruk hebben dat zij) plotseling onverklaarbaar snel verouderen!

Om te beginnen stelde zij haar gehoor 20 vragen:

1.
Gebruikt u een mobiele telefoon (en realiseert u zich dat dat apparaat een reikweidte heeft van soms meer dan 60 km)?
2.
Gebruikte u dat apparaat al voor de leeftijd van 20 jaar/
3.
Gebruikt u het mobieltje meer dan 10 jaar?
4.
Gebruikt u een draadloze huistelefoon (Dect)?
5.
Terwijl u jonger bent dan 20?
6.
En over een tijdsbestek van meer dan 10 jaar?
7.
Staat het apparaat in uw slaapkamer?
8.
Gebruikt u spaarlampen (die 5 mg kwik bevatten, UV en RF straling uitzenden en bij sommige mensen zonnebrand veroorzaken)?
9.
Heeft u een radiowekker binnen armbereik?
10.
Zit u meer dan 4 uur per dag achter de computer?
11.
Maakt u gebruik van wifi ( In steeds meer Canadese scholen leerlingen met gezondheidsklachten)
12.
Laat u alle apparatuur 24/7/365 aanstaan?
13.
Gebruikt u een ipad of bluetooth?
14.
Gebruikt u een draadloze babyfoon? ( Een walgelijke technologie, temeer omdat de moeder vaak met de ontvanger rondloopt).
15.
Heeft u thuis een draadloze slimme meter?
(Geven veel meer en veel vaker straling dan beweerd wordt. Verschillende mensen rapporteerden gezondheidsproblemen na installatie).
16.
Woont u binnen 100 meter van een hoogspanningsleiding?
17.
Woont u in een appartement/ (Met veel buren en dus omgeven door draadloze technologie).
18.
Woont u binnen een straal van 400 meter van een zendmast voor mobiele telefonie?
19.
Woont u binnen een straal van 2-4 km van een radio- of TV zendmast?
20.
Woont u in de buurt van een luchthaven, weerstation of scheepvaartroutes?

Het aantal positieve antwoorden bepaalt uw belasting door elektromagnetische velden:

Meer dan 15 ja antwoorden duidt volgens Havas op een extreme belasting, 10-15 ja antwoorden op een zeer hoge belasting, 5-10 keer ja op hoge en minder dan 5 keer ja op een lage tot matige belasting.

In haar lezing bracht Magda Havas objectieve aanwijzingen dat zowel vuile stroom (�dirty electricity�) als radiogolven van de draadloze technologie gezondheidsschadelijke biologische effecten veroorzaken.

Zij droeg ook bewijzen aan dat bij bepaalde diabetici het bloedsuikergehalte be�nvloed wordt en zij noemde deze vorm van suikerziekte ( met milieuafhankelijke veranderingen in het bloedsuikergehalte) diabetes type 3.

Bovendien kwam zij aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden en proeven (uitgevoerd in samenwerking met de arts Dr. Jeff Harron) met bewijs dat elektrosmog hartritmestoringen kan veroorzaken (een verkeerde diagnose leidt vaak tot onnodige hartoperaties aldus Havas) en dat personen met neurologische aandoeningen door elektrosmog in hun huiselijke omgeving negatieve invloeden ondervinden.
Uit dubbelblind uitgevoerd onderzoek kwam in Canada ook naar voren dat de gezondheid van leerlingen en docenten verbetert als de kwaliteit van het (meestal door hoogfrequente signalen vervuilde) lichtnet verbeterd wordt. De Canadese onderzoeken tonen aan dat de betroffen personen kunnen herstellen indien men bij hen de stralingsbelasting reduceert.

Havas gaf tot slot een opsomming van de groepen die volgens haar het grootste risico lopen om elektrogevoelig te worden;
- mensen met een fysiek, biologisch of elektrisch trauma,
- mensen met een chemische vergiftiging met name door amalgaamvullingen,
- personen met een aangetast immuunsysteem en
- kinderen.
Elektrogevoeligen gaf zij de raad om de oorzaak te bestrijden en niet de symptomen, dus allereerst te letten op �elektromagnetische hygi�ne�; blootstelling aan EMV zoveel mogelijk te reduceren en om daarnaast het immuunsysteem te versterken en het lichaam te ontgiften.

�Our lives begin to end the day we become silent about things that matter� zo besloot een ge�ngageerde Havas haar betoog.


De vierde lezing, van Carine Houssay, (MSc in scheikunde en volksgezondheid, sedert 2010 wetenschappelijk medewerker van prof. Belpomme en gespecialiseerd in de effecten van EMstraling op de gezondheid) was in alle opzichten onnavolgbaar.
Zij behandelde de wetenschappelijke achtergronden van het onderzoek van Belpomme naar doorbloedingsstoornissen in de hersenen bij elektrogevoelige personen.
Bij 141 personen met de diagnose EHS (intolerantie voor EMV) werd een functieanalyse van de hersenen doorgevoerd door middel van een gepulste echo-Doppler techniek (UCTS), een methode om de doorbloeding van de hersenen met fijnmazige doorsneden m.b.v. ultrageluid vast te stellen. De gemiddelden waarden worden daarna vergeleken met �normale� proefpersonen.

Veel ziekten kunnen met deze zeer gevoelige methode vastgesteld worden en in dit geval bepaalt men storingen in de bloedsomloop in bepaalde hersendelen.


De vijfde en laatste lezing werd gehouden door Siegfried Zwerenz, voorzitter van de overkoepelende organisatie B�rgerwelle (D).

Hij besprak een onderzoeksopzet om het causale verband van de biologische werking van de straling van mobiele telefonie te bewijzen aan de hand van een dubbelblind veldonderzoek bij zeer zwakke blootstellingsniveaus bij gevoelige personen.

Hij stelde dat de meeste tot dusver doorgevoerde provocatiestudies moeite hadden om effecten van elektromagnetische straling op proefpersonen bij kortetermijn onderzoeken aan te tonen . Dat kwam omdat de onderzoeksopzet en de uitwerking daarvan meestal te wensen overliet omdat men geen rekening hield met de fysiologisch afwijkende omstandigheden bij gevoelige proefpersonen.

Als voorbeeld van de gebrekkige provocatie-onderzoeken noemde Zwerenz de korte duur van de proeven, de belasting van de persoon door de velden in het laboratorium of op de weg daarnaartoe maar vooral ook de uitwerking van de onderzoeksvragen door de deelnemers achter een computerscherm waar juist EHS'ers veel last van kunnen ondervinden. Ook met de vertraging in de reacties van de proefpersonen op de EM velden werd tot dusverre geen of onvoldoende rekening gehouden, alle provocatieonderzoeken tot nog toe zijn een vorm van pure geldverspilling aldus Zwerenz die ook nog de statistische uitwerking (outliers) en fysieke uitvallers tijdens het beroemde en door de politiek voor eigen doeleinden misbruikte Zwitserse onderzoek van Achermann hekelde.

De Duitse Vereniging B�rgerwelle heeft nu een onderzoeksopzet voorgesteld dat een volledige andere weg inslaat, en bovendien geheel onafhankelijk is van financiering door de industrie. De proeven worden niet doorgevoerd in een laboratorium maar bij de mensen thuis in hun normale omgeving waar zij wel de invloed van EMV merken (in de omgeving van een zendmast voor mobiele telefonie) maar waar ook een kamer (bv. kelder) aanwezig is waar zij ongestoord en niet belast kunnen verblijven. De onderzoeken zullen naar verwachting steeds een periode van drie weken beslaan, dus niet een paar keer een half uur zoals tot dusverre gebruikelijk.
Het stralingsvrije verblijf wordt gedurende het onderzoek af en toe (at random en dubbelblind) gecontroleerd belast met de straling die in de rest van het huis aanwezig is. Slechts ��n enkele parameter wordt veranderd, namelijk de blootstelling aan straling.

Bij de verwerking van de data worden nu de persoonlijke ervaringen van de proefpersoon en de genoteerde fysieke gegevens vergeleken met de stralingsbelasting. Proefopstellingen met gevoelige personen geven goede hoop dat met dit nieuwe onderzoeksopstelling elektrohypersensitiviteit mbt stralingsbelasting eenduidig kan worden aangetoond. (Bij een proefopstelling bij vier proefpersonen werd het verband bij een belasting van > 2,5 �W/m2 met 100% bevestigd, bij 0,2-2,2 > 2,5 �W/m2 daalde dit percentage naar 86%)

Een eventueel bewijs van elektro-overgevoeligheid wil men daarna bij juridische processen weer als bewijslast aanvoeren bij het verhalen van schade geleden door in de nabijheid van de klagers opgestelde zendmasten voor mobiele telefonie. De vereniging zoekt nog vrijwilligers die willen deelnemen en over de juiste woonomstandigheden beschikken. Anonimiteit wordt desgewenst gegarandeerd.

B�rgerwelle wil met dit onderzoek een dijkdoorbraak in de publieke opinie bewerkstelligen, men is van mening dat de bevolking weliswaar een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het gebruik van mobiele technologie maar dat van die eigen verantwoordelijkheid pas sprake kan zijn als die bevolking juist ge�nformeerd wordt, hetgeen niet het geval is zolang de WHO, ICNIRP en overheden weliswaar het bestaan van EHS erkennen maar ieder verband met EMV blijven ontkennen en volhouden dat er geen sprake is van gezondheidsschade bij draadloze technologie.

B�rgerwelle hoopt de definitieve onderzoeken in de zomer van 2012 door te kunnen voeren waarna eind 2012 de eerste rechtszaken kunnen volgen. De bedoeling is om met deze rechtszaken de zendmasten buiten gebruik te laten stellen of te dwingen de emissiewaarden te verlagen. Bovendien wil men de Staat dwingen om de Duitse grondwet te respecteren (Onaantastbaarheid van het lichaam en van de woonplek).

Het Congres van Gigaherz werd besloten met een levendige rondvraag waarbij ook de vraag gesteld werd over het energieverbruik van de mobiele technologie. Een verband werd gelegd met de energieverspilling van bovengrondse hoogspanningslijnen. Ondergrondse leidingen zouden een veelvoud van energieverliezen voorkomen.
Belgische deelnemers vroegen eloquent aandacht voor de onlangs in Belgi� gelanceerde petitie tegen elektrosmog, terwijl bij een andere vraag aan het panel van sprekers Magda Havas voor de nodige hilariteit zorgde door de aanwezige dames te waarschuwen voor beugel BH�s, het metaal zou als concave antenne bij blootstelling aan EMV (o.a. bij monitors!) het borstweefsel overmatig belasten.

Voorzitter Jacob, al meer dan twintig jaar actief in de strijd tegen een steeds maar groeiende milieuoverlast door elektromagnetische velden, besloot in een dankwoord het zoals altijd weer voortreffelijk georganiseerde Gigaherzcongres.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie