Toespraak Stopumts tijdens 5e Klankbordgroepbijeenkomst Kennisplatform EMV

donderdag, 03 februari 2011 - Categorie: Artikelen

Den Bosch 3 febr. 2011.

Toespraak Stopumts gehouden tijdens de Klankbordgroepbijeenkomst van het Kennisplatform EMV. Aanwezig o.a. het bestuur, het wetenschapsforum en het communicatieforum van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, diverse Ministeries waaronder EZ, VROM en Defensie, Monet (het samenwerkingsverband van providers), TNO, ZonMW, RIVM, Tennet, de Gezondheidsraad:

Voorzitter,
Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te spreken als ervaringsdeskundige en als woordvoerder namens de redactie van Stopumts.
Soms lijkt het wel dat wij mogen spreken in de goede traditie van Don Quichot, alleen zijn de windmolens vandaag de dag vervangen door zendmasten voor mobiele telefonie.

In het afgelopen jaar 2010 is Stopumts met meer dan 500.000 pageviews stabiel bezocht en gelezen.

In dat jaar plaatste de redactie:
31 artikelen,
380 berichten uit de nationale media, (de discussie over draadloze technologie ligt niet jaren achter ons, maar is pas net begonnen),
320 berichten uit de internationale media,
Meer dan 100 ervaringsverhalen,
120 abstracts van hoofdzakelijk peer reviewed onderzoek,
20 algemene vragen en
64 juridische berichten en annotaties met uitgebreide informatie over de zaken die na behandeling voor de Raad van State voorgelegd zijn aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, naast
41 algemene oproepen , brieven (waaronder een niet beantwoorde brief aan de nieuwe Voorzitter van de Gezondheidsraad), en overige publicaties.

Deze 1071 publicaties gaven over het algemeen geen buitengewoon positief beeld van de gezondheidsaspecten bij draadloze technologie�n, in tegendeel.

U heeft ons verzocht met een drietal voorbeelden een keuze te maken uit al deze publicaties hetgeen door de overvloed niet gemakkelijk was.

Als eerste voorbeeld zouden wij graag als realistische begeleider Sancho Panza laten opdraven in de persoon van Prof. Dr. Karl Richter, een van de meest geachte Duitse wetenschappers, vanwege zijn verdiensten in 2001 ge�erd met de gouden Goethe medaille. Op een congres in Zwitserland vertrouwde hij ons enige jaren geleden toe voor de 3e maal in zijn leven op de vlucht te zijn: eerst voor de nazi�s, daarna voor de Russen en thans voor de zendmasten van mobiele telefonie.

Met een erudiet betoog in de Duitse kwaliteitskrant Rheinische Zeitung over het verval der democratische rechten in de draadloze maatschappij betoogt Prof. Richter, oprichter en voorzitter van de Kompetenzinitiative (een vereniging van onafhankelijke wetenschappers), dat het noodzakelijk is om zich georganiseerd te verzetten tegen de dictatuur van de grote telefoonmaatschappijen.
Dat is een onthutsende uitspraak.

Burgers betalen volgens Prof. Richter namelijk de prijs voor de winsten van Big Telecom in de vorm van gezondheidsproblemen �n door hoge kosten op zoek naar werkzame therapie. Maar ook met kostbare pogingen om zich te beschermen en met waardevermindering van hun onroerend goed (volgens onafhankelijke taxateurs in Duitsland, Zwitserland en Engeland inmiddels tot 50% van de waarde).
Tevens hebben omwonenden te maken met moeilijk calculeerbare lange-termijn risico's, waar geen der verantwoordelijken voor aansprakelijk wil zijn.

Karl Richter citeert de Duitse rechtsgeleerde Prof. Kniep die onlangs formuleerde waarom de huidige emissienorm een uniek politiek en wetenschappelijk schandaal vormt:
* De definitie van de emissienormen op basis van louter natuurkundige paradigma's staat in tegenspraak tot moderne wetenschappelijke opvattingen over de mens,
* De stelling dat alleen warmteontwikkeling tot schade kan leiden is bij de huidige stand der wetenschap niet langer houdbaar.
* Met de duur der blootstelling, die ook bij andere milieugevaren van zeer grote betekenis is, wordt geen rekening gehouden.
* In tegenstelling tot hetgeen de verantwoordelijken beweren zijn de werkingsmechanismen van de stralingsschade bekend en repliceerbaar.

In zijn oproep tot burgerlijk verzet beroept Prof. Richter zich op de onaantastbare waardigheid van de mens (Art. 1 van de Duitse Grondwet), de noodzaak zwakkeren c.q. elektrogevoeligen in de samenleving te beschermen en het recht op bescherming van eigen huis, priv�leven en eigendom.
Tot slot wijst Prof. Richter op het burenrecht waarbij het welhaast pervers te noemen is dat iemand zijn dak uit winstbejag zou mogen verhuren terwijl de buren de overlast van straling moeten dragen.

Het 2e voorbeeld uit onze publicaties komt wederom uit Duitsland en wel uit het dossier Internationale berichten:

De zusjes Rebecca en Tamara Buck wonnen dit jaar de eerste prijs in de prestigieuze Duitse prijsvraag ''Jugend Forscht'' (Onderzoek door jeugdige studenten op natuurkundig gebied). Deze eerste prijs wonnen zij door hun onderzoek op de invloed van een mobieltje (dat door mannen meestal in de broekzak gedragen wordt) op cellen uit de mannelijke zaadbal.

Met medewerking van de Universiteitskliniek te T�bingen onderzochten zij in het laboratorium 14 weefselproeven van zaadballen waarbij een deel bestraald werd. De bestraalde weefselproeven bleken na 3 weken meer afgestorven cellen te bevatten dan de onbestraalde weefsels. Hoewel het onderzoek niet representatief was vanwege het geringe aantal weefselproeven (en celproeven natuurlijk niet direct vertaald kunnen worden naar het menselijk lichaam), ontvingen de zusjes toch in Beieren de eerste prijs voor hun onderzoek en bovendien nog een speciale prijs van de overkoepelende landelijke organisatie van ''Jugend Forscht''.

Natuurlijk geven wij hier een voorbeeld van een sub standard onderzoek, methodologisch zwak en statistisch ontoereikend. Maar wij noemen het om aan te geven hoezeer het thema ook steeds meer gaat leven bij de jeugdige generatie.
Maar meer nog noemen wij het omdat wij in de categorie peer reviewede onderzoeken eveneens over schadelijke gevolgen van EMV voor de (mannelijke) vruchtbaarheid gepubliceerd hebben en wel door wetenschappers uit 10 verschillende landen: China, Canada, India, de Verenigde Staten, Griekenland, Duitsland, Zuid-Afrika , Japan, Argentini� en Itali�.

Als 3e voorbeeld van onze publicaties een van de meer dan 100 ervaringsverhalen. Ervaringsverhalen bereiken ons uit alle lagen van de bevolking, van mensen met verschillende sociale achtergrond en met zeer uiteenlopende educatie. Maar de overeenkomsten, zelfs van ervaringsverhalen uit geheel verschillende culturen zijn opvallend. Afgelopen jaar werden Nederlandstalige ervaringsverhalen ingestuurd door o.a. een fotograaf, een jurist, een IT consultant, een gepromoveerd ingenieur, een 15-jarige scholier, een verpleegkundige uit het Utrechtse UMC, een topambtenaar, een meettechnicus, studenten; en ook van een hoge politieofficier uit de omgeving van Zutphen, die op korte afstand van een grote zendmast (met C-2000 en UMTS) woonde en zelf beroepsmatig met het C-2000 systeem werkte.

Deze politieofficier werd ernstig ziek door de straling van draadloze systemen en andere vormen van elektrosmog en takelde in korte tijd af van een gezonde, sportieve, hardwerkende man met een verantwoordelijke en zeer afwisselende baan tot een lichamelijk wrak en kluizenaar op een camping, overgevoelig voor alle vormen van elektrosmog en licht.
Opmerkelijk bij dit ervaringsverhaal, dat u uitgebreider op Stopumts kunt lezen, is de totale onwetendheid en het onbegrip van artsen en specialisten, ook bij locale GGD�s . Na sanering van zijn arbeidsplaats voor elektrosmog veroorzaakt door laagfrequente velden en zorgvuldige afscherming van hoogfrequente elektromagnetische velden is de politieofficier nu herstellende.

Naar aanleiding van deze ervaringsverhalen zouden wij de 19e -eeuwse Franse fysioloog Claude Bernard (1813-1878) willen citeren. Hij was de eerste wetenschapper die wees op het belang van dubbelblind onderzoek. Des te opmerkelijk zijn stelling: �Wanneer een gebeurtenis waar men op stuit, niet in overeenstemming is met de heersende theorie, moet men de gebeurtenis accepteren en de theorie verwerpen, ook wanneer deze, door bekende wetenschappers ondersteund, algemeen aanvaard wordt�.

Vaak wordt actiegroepen verweten een onterechte vergelijking te maken tussen asbest en elektromagnetische velden. (Overigens is Stopumts zoals u weet geen actiegroep maar slechts een informatieve site die wel tot actie kan oproepen).
De vergelijking met asbest werd dit jaar echter gemaakt in een rapport van de grootste verzekeringsmaatschappij, Lloyds of London, genaamd ''Electro-Magnetic Fields From Mobile Phones: Recent Developments''.
Citaat: 'The danger with EMF is that, like asbestos, the exposure insurers face is underestimated and could grow exponentially and be with us for many years.''

U begrijpt dat Stopumts zich, na deze citaten en na de gegeven 3 voorbeelden uit de meer dan 1000 publicaties op onze site in het jaar dat achter ons ligt, van harte aansluit bij de zeer recente dramatische oproep in een uitgave van het British Medical Journal en wel in het Journal of Occupational and Environmental Medicine.

De oproep is gedaan door twee wetenschappers; Elizabeth Cardis (namens het International Agency for Research on Cancer projectleidster voor de Wereldgezondheidsorganisatie bij het Interphone onderzoek) en Siegal Sadetzki (projectleidster van de Isra�lische subgroep bij het Interphone onderzoek).
Beide wetenschappers doen onderzoek naar de oorzaken van kanker en roepen overheden op om onmiddellijke voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van mobiele telefonie.

Met verwijzing naar de u bekende publicatie van het Europees Milieu Agentschap: Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000, bij een eerdere bijeenkomst behandeld door Jeroen van der Sluijs, doet Stopumts opnieuw (net zoals op de bijeenkomsten van de klankbordgroep in 2008, 2009 en 2010) een dringend beroep op de Nederlandse Gezondheidsraad en op het Kennisplatform. Wij doen dit beroep mede namens alle stralingsslachtoffers, zij die hier niet meer aanwezig kunnen zijn, zij die zich niet meer kunnen verweren, zij die soms zelfs leven in kelders en buiten de maatschappij geplaatst zijn. Namens hen roepen wij u op om de Nederlandse bevolking onverwijld te informeren over de gevaren van de draadloze technologie, hoe schitterend die technologie ook moge zijn.

3 febr. 2011
Redactie StopumtsLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie