Oostenrijk. Nieuwe studie a-thermische effecten elektromagnetische velden mobiele telefonie.

dinsdag, 15 december 2009 - Categorie: Artikelen

Stopumts berichtte reeds op 24 juli 2009 over de publicatie van dit opzienbarende rapport door de UAVA Berichten%20Internationaal/3868 . Vanwege de actualiteit en het maatschappelijk belang bijgaand een Nederlandse versie. Daarna herhalen wij ons commentaar van 24 juli.

In opdracht van de Oostenrijkse verzekeraar AUVA is onderzoek gedaan naar a thermische effecten van elektromagnetische velden van mobiele telefonie, bij niveaus ver onder de huidige blootstellingslimieten. De titel van het onderzoeksproject luidt “Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich” (ATHEM). Onlangs kwam het 175 pagina's tellend ATHEM rapport uit met daarin de resultaten van het zelfgefinancierd wetenschappelijk onderzoek naar niet-thermische effecten van elektromagnetische straling. Bijgevoegd het pdf-bestand.

Over de AUVA: De Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) maakt onderdeel uit van de Oostenrijkse sociale zekerheid. Zij is onderdeel van de wettelijke ongevallenverzekering. De AUVA is de sociale verzekering voor ongeveer drie miljoen werknemers, 1,3 miljoen leerlingen en studenten, talloze vrijwillige hulporganisaties en hulpdiensten.
De AUVA is een van de vier sociale verzekeringsinstellingen in Oostenrijk. De sociale verzekering is ontstaan uit de Unternehmerhaftpflicht. Daarom biedt de AUVA dekking voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. In de loop der tijd werden ook andere gebieden opgenomen, zoals ongevallen tijdens de training en bij het redden van levens.
De AUVA zorgt voor uitgebreide preventie: het voorkomen van ongevallen en bestrijden van beroepsziekten, bedrijfsgeneeskunde en voorzieningen voor eerste hulp, ongevallen-zorg, rehabilitatie en compensatie, bijvoorbeeld voor ongevallen. (Bron: Wikipedia.) Zie ook: www.auva.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=auvaportal.start.startWindow&p_menuid=15&p_tabid=1 .

Hieronder de Nederlandse vertaling van de passages m.b.t. onderzoeksopzet en conclusies uit het rapport.


6.2.1. Nieuw systeem voor dubbel-blind onderzoek naar blootstelling op mensen

Voor het onderzoek naar de blootstelling van menselijke proefpersonen, werd een nieuw type blootstellingsfaciliteit ontwikkeld, waarmee de betrouwbaarheid vergroot is. De ontwikkeling van dit nieuwe systeem voor blootstellingsstudies op de mens in het Seibersdorf Research Center wordt internationaal beschouwd als een belangrijke stap voorwaarts. Het ontwikkelde blootstelling systeem stelt nieuwe kwaliteitsnormen voor de onderzoeken aan vrijwilligers. Het is te hopen dat de Oostenrijkse ontwikkeling zal worden gebruikt voor verder onderzoek, juist omdat dit voor studies op mensen belangrijke verbeteringen biedt in kwaliteit en interpretatie.

6.2.2. Resultaten van studie op proefpersonen

In de studies op gezonde vrijwilligers, werden de gevolgen van de velden van de GSM-900 en UMTS-technologie gemeten, in een dubbel-blinde studie, allemaal bij veldsterktes onder de huidige grenzen. Sommige resultaten bevestigen internationale studies, terwijl andere nieuw waren, waarbij de meest belangrijke zijn:

• Toenemende veranderingen in het EEG in het alpha-spectrum.
• vanaf ongeveer 5-10 minuten na begin van de blootstelling, en
• tot 50 minuten na het einde van de blootstelling.

Tijdens de blootstelling was er een snellere reactietijd, maar ten koste van de nauwkeurigheid van de beslissingen, en het viel in het bijzonder op dat de responstijden voor onjuiste antwoorden een beetje korter waren.

Het onderzoek toonde aan dat het centrale zenuwstelsel reacties vertoont op blootstelling aan zwakke microgolven (0,1 W / kg of 1 W / kg) zoals die zich voordoen bij mobiele communicatie, en veranderingen blijven ook na het einde van de blootstelling meetbaar.

De EEG voorversterker werd dubbel afgeschermd en afgefilterd om overspraak afkomstig van het RF veld uit te sluiten. Het feit dat tot 50 minuten na uitschakeling van de bron nog veranderingen in het EEG werden gemeten geeft ook aan dat dit niet een meetverstoring is door RF overspraak.

De betekenis van de bevindingen is groot, in het licht van het feit dat de huidige grenswaarden slechts zijn gebaseerd op thermische effecten. Thermische effecten zijn uitgesloten o.a. door temperatuurmetingen en de gebruikte blootstellingsniveaus liggen ver beneden de toegestane ICNIRP limieten. Derhalve zijn deze effecten een verder bewijs van het bestaan van a-thermische effecten.

6.2.3. Blootstelling van cellen 'in vitro'

Voor in vitro experimenten met menselijke cellen, werd een blootstellingssysteem geïmporteerd uit Zwitserland. Dit werd ontwikkeld als onderdeel van een EU-project en heeft zich al bewezen op internationaal vlak. Nogmaals, het experiment ontwerp is strikt ''dubbel blind'', wat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de resultaten aanzienlijk verhoogt.

6.2.4 Immunologische Onderzoeken

In twee immunologische tests werd geen effect gevonden van GSM en UMTS straling. Uit de bepalingen die werden gedaan op de intracellulaire signaaltransductie moleculen (cytokinen) IL-2 en IFN-gamma bleek dat deze robuust zijn tegen de straling.

Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar de zgn. killer cellen, d.w.z. cellen waarvan de functie is om tumorcellen te doden.

Omdat slechts twee immunologische aspecten van de vele mogelijkheden werden onderzocht, mag dit niet worden gegeneraliseerd.

6.2.5 Studies aan eiwitten

Voor de experimenten op proteomische analyse werden dezelfde cellen (bindweefselcellen en lymfocyten) gebruikt als in de vorige studies aan DNA-schade: Diem, et al.. Mutation Research, 583, 178-183, (2005), REFLEX, Europese Unie Project QLK4-CT-1999-01574, www.verum-foundation.de, (2004), Schwarz et al.., Int. Arch Occup. Environ. Health 81:755-767, (2008).

Dit bevestigde de veronderstelling dat er gevoelige en ongevoelige cellen bestaan. Effecten die in de lymphocyten niet werden aangetoond werden in bindweefselcellen wel ontdekt. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken werd niet alleen gekeken naar de hoeveelheid eiwit in de cel maar ook naar de nieuwe formatie activiteit (synthese) onder bestraling. Het werd voor het eerst aangetoond dat blootstelling aan straling van mobiele telefoons zorgt voor een significante verandering in het eiwit synthese profiel. De gevolgen zijn te vinden t.g.v.n de blootstelling aan SAR 2W/kg, reproduceerbaar en statistisch zeer significant, en komen zelfs voor bij een SAR van 0,1W/kg, dat wil zeggen bij lage veldsterktes. De activering van de eiwitsynthese wordt gezien vanaf ongeveer 4 uur na de start van de blootstelling. Omdat de verwarming constant werd gehouden en geregistreerd, en gedurende deze periode geen waarneembare temperatuur wijzigingen zijn opgetreden, kan een thermisch effect worden uitgesloten, aangezien de temperatuurstijging van de bestraalde monsters extreem laag was. Het verhoogde niveau van synthese keert terug naar de normale toestand 2 uur na beëindiging van de blootstelling. Een dynamiek die ook moeilijk valt uit te leggen als thermisch effect.

6.3 Thermische en a-thermische effecten

Zowel de neurofysiologische resultaten als ook de DNA-breuken en veranderingen in eiwitsynthese deden zich voor bij lage veldsterktes, waar het warmte-effect (thermisch effect) geen rol speelt. We verstaan onder a-thermische effecten diegene die zonder, of bij gelijke (lage) temperatuurverhoging door warmtetoevoer van buiten, zonder invloed van RF-EMF velden niet tot stand zouden zijn gekomen. Interessant om te vermelden is dat het enige tijd duurt voordat de effecten optreden. Voor de bovengenoemde EEG veranderingen is de initiële effect-tijd in minuten in 1978 reeds in Bise genoemd, en is sindsdien herhaaldelijk verschenen in verschillende publicaties. Nu dus weer in de actuele gegevens van Prof Kundi. Ook het feit dat bijvoorbeeld de EEG veranderingen na blootstelling (warmte-overdracht is dan gestopt), correleren met de eerdere blootstelling, spreekt tegen het warmte-overdracht mechanisme en voor een a-thermisch effect.

6.4 Belang van wetenschappelijke bevindingen

Niet uit alle bevindingen kunnen direct conclusies getrokken worden m.b.t. gevolgen voor de gezondheid. In het bijzonder, hebben de effecten gevonden op het EEG van gezonde vrijwilligers niet direct een specifieke klinische betekenis. Wetenschappelijk gesproken is echter van groot belang, dat ze zich voordoen terwijl ze onder de veronderstelling van een zuiver thermisch (energie-overdracht/weefsel opwarming mechanisme) paradigma niet worden verwacht. Echter precies dit ''thermische'' mechanisme ligt ten grondslag aan de huidige ICNIRP blootstellingslimieten. Interessant genoeg houden de veranderingen in het EEG ook aan nadat de blootstelling was gestopt. Daarom houden ze duidelijk verband met de blootstelling: ze zijn een op een gecorreleerd met eerdere bestraling.

Het is bevestigd dat er een effect-vrije tijd bestaat aan het begin van de blootstelling, die een paar minuten duurt bij de hersengolven, en ongeveer 4 uur bij de het eiwit effecten.

De gevonden door straling geïnduceerde effecten waren niet altijd gerelateerd aan de dosis, zoals men zou verwachten van thermische effecten. Sommige cellen reageerden nog sterker, als na 5 minuten van de blootstelling een pauze van 10 minuten werd ingelast (intermitterende blootstelling). Dit spreekt ook voor een a-thermisch mechanisme.

De resultaten van het project zijn een verdere bevestiging van het bestaan van a-thermische effecten.

Voor de individuele mens is er ook iets wezenlijks uit de resultaten af te leiden. Gebruikers van mobiele telefoons kunnen de mogelijke risico's minimaliseren door er verstandig gebruik van te maken. (Zie voor aanbevelingen het pdf bestand.)

Naschrift Stopumts:
De reden voor AUVA om zelf opdracht te geven en financiering te leveren voor dit onderzoek is waarschijnlijk als volgt.
Aangezien een verzekeraar de risico's goed moet kunnen inschatten en de financiële risico's mogelijk zeer groot zijn, heeft de AUVA het heft in eigen handen genomen, in plaats van te vertrouwen op onderzoek uitgevoerd door derden. Overigens verwijst zij in het rapport naar talloze publicaties van derden waaruit reeds vergelijkbare resultaten blijken.

Het financiële belang is in dit geval dus omgekeerd in vergelijking met (deel-)financiering door telecom maatschappijen en overheden die miljarden aan inkomsten ontvangen uit de veiling van zendlicenties. Net zoals bij asbest zien we nu dat de verzekeraars de eersten zijn die aan de bel trekken.
Vergelijk asbest: in 1918 waren asbestwerkers reeds niet meer verzekerbaar, in 1993 werd asbest pas verboden in Nederland. (Bron: A. Budgen, “Asbestos: a clear and present danger–—a UK perspective,” Lung Cancer, (2004) 45S, S77-79.)


Leest u een volledige Duitstalige samenvatting van het rapport op:
www.diagnose-funk.ch/assets/2009-7-21_df_bp_auva-report.pdf .

Het volledige rapport (174 pag) hebben wij bijgevoegd als PDF document.

Het Oostenrijkse Ministerie van Gezondheid heeft als onmiddellijke reactie op het verschijnen van het bericht een folder verspreid met waarschuwingen voor het gebruik van mobiele telefonie.
Citaat uit de Folder: ''Deze aanbevelingen zijn vooral van belang voor kinderen. Beste ouders, spreek met uw kinderen hierover''.

Vergeleken met Oostenrijk leeft de Commissie EM velden van de Nederlandse Gezondheidsraad op een andere draadloze planeet.


Het rapport is uitgebracht samen met een verklarende toelichting op het onderzoek. Deze 14 minuten durende toelichtende film van het AUVA rapport is op DVD te bestellen onder vermelding van nummer 113229 op: www.filmservice.at/katalog/katalog.aspx?SNR=1
Antennebureau: bestellen en bestuderen!


113229 Athermische Wirkungen elektromagnetischer Felder
Laufzeit: 14,00 Min
Sprache: Deutsch
Quelle: AUVA
Preis: € 10,00 + 20% UST

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie