Verband economische belangen en straling, net zoals bij asbest

zondag, 05 juni 2005 - Categorie: Artikelen

Er lijkt zich wereldwijd een vreemd scenario af te spelen rondom hoogfrequente straling. Een scenario dat zeer veel lijkt op de gebeurtenissen rondom asbest. Overheden, medische adviesraden, zogenaamde experts, de World Health Organisation en de World Trade Organisation spelen hierin een grote rol.

Asbest
Asbest is een materiaal dat volop gebruikt werd in diverse toepassingen, van remvoeringen, tot daken, van isolatie tot brandbescherming.
Vanaf begin 20e eeuw begon het gebruik toe te nemen en vooral na de 2e wereldoorlog werd het produkt nagenoeg overal voor gebruikt.

Fabrikanten hebben vanaf 1930 alles in hun macht gebruikt om het verband tussen asbest en ziekten aan de luchtwegen (o.a. longen), waaronder kanker, tegen te spreken.

www.healthdangers.com/toxic-substances/asbestos/history-of-asbestos.htm :
Judge rules there had been ''a conscious effort by the asbestos industry in the 1930s to downplay or arguably suppress, the dissemination of information to employees and the public for fear of the promotion of lawsuits.”

Al in 1932 klaagden werknemers de fabrikanten aan i.v.m. gezondheidsschade. Bijvoorbeeld de Johns Manville Company uit de VS.

Schadelijkheid reeds aangetoond
De schadelijkheid van asbest was in wetenschappelijke onderzoeken in de jaren 50 van de vorige eeuw reeds aangetoond.

De experts verklaarden in koor dat er niets aan de hand was. Het is volkomen veilig, want er is geen keihard bewijs dat asbest schadelijk is. Er zouden namelijk ook studies zijn die aantoonden dat er niets aan de hand was. Bij twijfel is het logisch om dan maar aan te nemen dat het veilig is, spraken de experts.

Steeds meer studies toonden de schadelijke effecten aan
In 1963 konden wetenschappers aantonen dat asbest zonder enige twijfel kanker veroorzaakt. Maar de wereldgezondheidsorganisatie (WHO),de overheden en de Nederlandse Gezondheidsraad (hierover meer) bleven vasthouden aan de onschadelijkheid: Er was nog steeds geen keihard wetenschappelijk bewijs voor de schadelijkheid volgens de experts.

In de jaren 80 en 90 beginnen internationale organisaties een witwasoperatie: Asbest is nauwelijks schadelijk voor de gezondheid en kan gewoon gebruikt worden als je je maar aan bepaalde normen houdt. Tegelijkertijd worden belangrijke onderzoeken onder de tafel geveegd en onderzoekers moeten grote moeite doen om hun onderzoeken gepubliceerd te krijgen.

1982: Exit asbest in de V.S.
In 1982 gaat de asbestfabrikant Johns Mashville failliet nadat de rechter de fabrikant schuldig bevonden heeft. Ruim driehonderdduizend klachten waren ingediend. De gedupeerden kregen enkele stuivers voor hun leed, omdat de pot met geld uiteraard snel op was.

Wat doet de Nederlandse overheid, wat doet de Gezondheidsraad
Zowel de Gezondheidsraad als de Nederlandse overheid doen niets!
Ze wachten tot 1993, 11 jaar later, om eindelijk asbest te verbieden in de werksfeer. Nog 5 jaar wachten ze om asbest te verbieden in de particuliere sector.
home.szw.nl/navigatie/dossier/dsp_dossier.cfm?view=ratio&set_id=628
Jaarlijks sterven er nog tussen de 500 en 600 Nederlanders aan de gevolgen van asbest.

Functie Gezondheidsraad
Citaat: De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Ministers vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een signalerende functie: hij kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Uitgangspunt is in beide gevallen het verbeteren van de volksgezondheid.
www.gr.nl/missie.php

Waarom heeft de Gezondheidsraad nooit aan de bel getrokken? De wetenschappelijke studies lagen voor het oprapen.
Dat asbest schadelijk was, was inmiddels wel overduidelijk. Dat was het al in 1963, maar helemaal na 1982, toen Amerikaanse bedrijven en verzekeringsmaatschappijen massaal failliet gingen door de schadeclaims.

Hoogfrequente straling
Wat hoogfrequente straling betreft is de lijst met onderzoeken die schadelijke effecten aantoont gigantisch en groeit bijna wekelijks aan.
Toch blijven de ''experts'' van de Gezondheidsraad volharden in hun standpunt dat dit soort straling volkomen veilig is, zolang je maar niet te veel ''opgewarmd'' wordt. Zij gaan er hierbij net als sommige politici vanuit dat er geen verschil is tussen een met hersenen uitgerust menselijk hoofd en een zak met water met ongeveer hetzelfde gewicht.

Steeds meer berichten komen er van instanties uit het buitenland: Er wordt openlijk gewaarschuwd voor de gevaren van hoogfrequente elektromagnetische straling en in het bijzonder de gepulste variant zoals die bij GSM, UMTS, DECT, WiFi, Bluetooth en WLan gebruikt wordt.
Drie groepen van artsen, professoren en kinderartsen uit Duitsland hebben een Appel opgesteld waarin ze eisen dat de overheid maatregelen neemt.

Er gebeurt niets!
De Nederlandse overheid, in het bijzonder Economische Zaken, kijkt naar de Gezondheidsraad en praat deze na: Deze straling is volkomen veilig. Er is niets aan de hand.
De Gezondheidsraad kijkt naar de WHO en die kijkt weer naar de ICNIRP, alwaar een stel elektrotechnische ingenieurs bepaald heeft dat de opwarmingseffecten van de straling binnen de perken blijft.
Deze ingenieurs zijn geen biologen, ze zijn geen artsen, maar ze denken toch de wijsheid in pacht te hebben. Ze weten amper hoe complex het menselijk lichaam is en hoe ontregeling van biologische systemen en beschadiging van genetisch materiaal het leven negatief (zoniet desastreus) kan beinvloeden. Toch volgt nagenoeg de hele wereld de mening van deze ingenieurs.

Gezondheidsraad werkt samen met de providers
Tegelijkertijd lezen we in de krant ( UMTS%20in%20de%20media/386 ) dat een lid van de Gezondheidsraad samen met mensen van KPN naar huurders gaat om deze ervan te overtuigen dat de straling volkomen onschadelijk is.
Er is namelijk geen keihard bewijs dat de straling schadelijk is, dus nemen we maar aan dat het volkomen veilig en zonder enig risico is. De ingenieurs hebben dat gezegd, dus dat zal wel kloppen.
Is dit ook de missie van de Gezondheidsraad, het bijstaan van commerciele partijen? Was de Gezondheidsraad niet een onafhankelijk adviesorgaan?
Tegelijkertijd weigert de Gezondheidsraad antwoord te geven op enkele belangrijke vragen. Reacties/102

Dat de KPN de zaken tegen beter weten anders voor wilt stellen is moreel gezien verwerpelijk, maar dat mensen met een overheidsfunctie zich ertoe lenen om ze daarbij te helpen, is op geen enkele manier goed te praten.
Als onze regering dit tenminste nog inziet, kan zij deze man met een gerust hart ontslaan. Wedden dat ze bij KPN een plekje voor hem hebben.

Meer schrijnende feiten
Canada bleef vrolijk asbest produceren en exporteerde 99% daarvan. Toen Frankrijk in 1997 weigerde asbest te importeren uit Canada ging de World Trade Organisation zich ermee bemoeien. Frankrijk werd gedwongen om gewoon te importeren, want de World Health Organisation zei dat het volkomen veilig was.

En wat te denken van de laatste onderzoeken m.b.t. genetisch gemanipuleerd voedsel (recent in de media, juni 2005). U raadt het al: ''Er is geen keihard wetenschappelijk bewijs dat dit schadelijk is, dus u hoeft nergens bang voor te zijn''.

Nog een mooie: In Engeland wilde men asbest ook gaan verbieden, maar toen Tony Blair met de gekke koeien (BSE) in zijn maag zat, heeft hij een mooie deal gesloten met Canada: Twee jaar later zouden ze pas het verbod op asbest invoeren in ruil voor de export van potentieel BSE-vlees naar Canada.

De Canadese ambassade in Seoul haalde de Koreaanse regering over om de stickers met waarschuwingen voor de gevaren van asbest uit de roulatie te halen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Lobby-groepen van grote industrieen bepalen koers overheden en instanties
Net zoals de grote asbestindustrie in de 20e eeuw de koers van de Gezondheidsraad, de overheid, de WTO en de WHO bepaalden, zo bepaalt de telecomindustrie die in de 21e eeuw!

Vertrouwen in overheden daalt tot dieptepunt
Het krachtige Nee tegen de Europese Grondwet van de Nederlanders is een sterk teken dat men het vertrouwen in overheden kwijt is.
De belangrijkste taak van de politiek begint steeds meer te lijken op het spekken van de grote industrieen en het wegnemen van vrijheden en mensenrechten. De burgers zijn de dupe en verliezen hun vrijheden, rechten en hun gezondheid.

Elke telecomprovider is willens en wetens bezig in strijd met de grondwet. De straling van hun apparatuur maakt inbreuk op ons lichaam en overtreedt daarmee artikel 11 van de grondwet. De overheid gedoogt dit omdat de economische belangen te groot zijn. Dit wordt het schandaal van de 21e eeuw!

Lokale overheden (gemeentes) nemen wel hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de burgers en weigeren UMTS zendmasten te laten plaatsen. Hiermee overtreden ze het beleid van het ministerie van VROM, welke de gemeentes recent nadrukkelijk verboden heeft om de uitrol van UMTS in de weg te staan ( UMTS%20in%20de%20media/393 ) .

In dit artikel kwamen overigens slechts de asbestindustrie en de telecomindustrie naar voren, maar bedenk eens hoeveel de olieindustrie, de wapenindustrie, de tabakindustrie, de farmaceutische- en voedingsindustrie te zeggen hebben in de wereldwijde politiek. Direct via allerlei lobbies en zelfs via allerlei met belastinggeld gesubsidieerde adviesorganen.
Schiet uw verbeelding tekort, denk dan eens aan Irak, aan hiet stilzwijgen van zowel de gezondheidsraad als de overheid tot jaren 80 vorige eeuw over de gezondheidseffecten van roken, aan de beinvloeding van artsen en onderzoekers door farmaceutische industrie, etc.

-----

Bronvermeldingen:
Referenties asbest en grondwet: GSM-Straling en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam, Gerrit Teule, ISBN 90-6556-160-9, zie ook home.planet.nl/~teuleger/ .
Website Gezondheidsraad: www.gr.nl
website SZW, Verbod op asbest: home.szw.nl/navigatie/dossier/dsp_dossier.cfm?view=ratio&set_id=628 .
Asbestos history: www.dnr.state.wi.us/org/aw/air/reg/asbestos/asbes3.htm
History of asbestos lawsuits: www.kazanlaw.com/practice/asbestoslit.cfm

Apellen Duitse artsen en professoren
Freiburger Appel: x/88
Bamberger Appel: Onderzoeken/89
Hof Appel: UMTS%20in%20de%20media/395

Naschrift
Mocht de Gezondheidsraad in 1963 de overheid toch geadviseerd hebben om asbest te verbieden, dan ontvang ik graag informatie hieromtrent. Voor zover ons onderzoek, blijkt hier geen sprake van te zijn.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie