Over de rapportage van de ICNIRP: ''ALLE onderzoeken naar neurotransmitters vinden effecten!''

zaterdag, 01 augustus 2009 - Categorie: Artikelen

(Artikel oorspronkelijk geplaatst 16 juli 2009.
Updated en extended met Engelstalige links op 27 en 31 juli 2009.
Upd. en ext. met Nederlandse link -Kennispklatform EMV-1 aug. 2009)

‘Gegeven de bekende ervaringen en waarnemingen en de effecten die uit onderzoeken in dit ICNIRP-rapport naar voren komen, zouden de alarmsirenes bij iedereen moeten gaan loeien.’

Over het nieuwe rapport van de ICNIRP (de internationale commissie voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling):

ALLE onderzoeken naar neurotransmitters vinden effecten,
VEEL onderzoeken naar slaapstoornissen en cognitie laten effecten zien.


Wat valt op aan het rapport van de ICNIRP (Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 kHz-300 GHz) 16/2009)?

Het is een dik rapport, de pdf-versie telt maar liefst 372 pagina’s.

De ICNIRP blijft een wat schimmige organisatie, privaat maar met wortels in alle mogelijke gremia, de secretaris bijvoorbeeld wordt momenteel geleverd door het Duitse Bundesamt für Strahlenschutz. Het is geen democratische club, maar ook geen zuiver wetenschappelijke. De ICNIRP levert aan de World Health Organisation (WHO) en de International Labour Organisation (ILO), ook geen democratische organisaties, maar internationale verenigingen met een hoge status waar landen lid van kunnen worden (maar niet alle landen lid van zijn). De ICNIRP werkt naar eigen zeggen in een dicht netwerk van internationale organisaties.

Het wetenschappelijke gebied dat het rapport niet bestrijkt is ervaringen en waarnemingen.

Het rapport is eigenlijk voor het EMF-project van de WHO geschreven. De WHO had behoefte aan het rapport, staat op pagina 7 van 372 van de .pdf-versie.

Onder degenen die worden bedankt voor het ‘review process’ van het rapport komen mensen als Olle Johansson, Yuri Grigoriev, Lennart Hardell, Franz Adlkofer en vele andere kritische wetenschappers niet voor. Wel bijvoorbeeld Eric van Rongen van de Gezondheidsraad (wat kan hij als secretaris bij de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad wetenschappelijk bijdragen?).

Het eerste deel gaat over dosimetrie, de mate van blootstelling. Nogal overbodig, want de blootstelling is wel ongeveer bekend. Je kunt blijven meten, maar als je niet weet wat de effecten en vooral de gevolgen van de blootstelling aan straling (100 kHz tot 300 GHz) zijn, heeft het weinig zin. In ieder geval ontkent de ICNIRP niet dat de straling door mensen wordt geabsorbeerd, dat hij ‘koppelt aan biologische systemen’ en dat de kwantiteit en kwaliteit van de koppeling behoorlijk uiteenloopt, afhankelijk van de eigenschappen van de straling en het weefsel.

De rapporteurs melden (pag. 18 van 372) dat het best mogelijk is, gegeven de complexiteit van werkingsmechanismen en ‘onze’ beperkte wetenschappelijke kennis, dat nog onbekende mechanisme(n) wel degelijk tot negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen leiden.

De geïntegreerde straling van een persoon in de hoogfrequente bandbreedte is ongeveer 0,003 W/m2. De hoogfrequente straling van het aardoppervlak is ongeveer de helft en de straling uit de hemel is ongeveer eenduizendste daarvan, ook over een grote bandbreedte. De vraag die de ICNIRP niet stelt is, wat gebeurt als je deze natuurlijke intensiteiten overschrijdt binnen een kleine bandbreedte? Hoe zouden biologische systemen daarop reageren?

Volgt een overzicht van blootstellingen. Allemaal wel bekend. Daarom heeft het ook geen enkele zin om opnieuw dosimetrisch onderzoek te gaan doen, zoals in Nederland in het programma van de overheid, geselecteerd en gecoördineerd door ZonMW. Nutteloos. Het staat allemaal al in dit rapport van de ICNIRP en nogmaals, zonder wetenschap van de effecten en de gevolgen voor de gezondheid heeft dosimetrie geen betekenis.

Volgt een reeks beschouwingen over metingen. Het is me wat, die metingen. Het kan uiterst precies en ook behoorlijk relaxed, zoals de ‘bouwbiologen’ het gewend zijn.

Vanaf pagina 60 van 372 gaat het over het koppelen aan biologische systemen. Terugkaatsen, doorlaten, ombuigen en/of verspreiden. Doorlaten en ombuigen gaat gepaard met absorptie. Interactie van geïnduceerde elektrische en magnetische velden in het lichaam met cellen en weefsels, afhankelijk van frequentie, vorm van de golven, intensiteit en in het weefsel of biologische systeem opgenomen energie.

Ionisatie door hoogfrequente velden is onder normale omstandigheden onmogelijk, maar ... gelijktijdige absorptie (van 8 maal 10 tot de vijfde of meer photonen) zou wel tot ionisatie kunnen leiden (pagina 63 van 372), aldus de ICNIRP. Ionisatie is een chemische verandering van moleculen. Dat is iets anders dan vormverandering van cellen, een signaal dat biologisch versterkt kan worden en vervolgens chemisch/elektrisch verwerkt, met of zonder gevolgen.

Ketenvorming van moleculen en cellen. Wordt veroorzaakt door niet-ioniserende en niet overmatig opwarmende elektromagnetische velden. Bij 70 MHz is de drempel 10.000 V/m, bij 500 MHz is de drempel 2000 V/m voor een met eiwitten gecoat silicoon. En bij 2 GHz? Volgens de ICNIRP hebben de cellen te weinig tijd om te klitten. Hoe verklaart de ICNIRP dan de ‘geldrollenvorming’ van rode bloedcellen, na enkele minuten mobiel bellen? Hier wreekt zich, dat het rapport niets zegt over ervaringen en waarnemingen.

SAR-metingen hebben een grote onzekerheid, met een standaardafwijking van niet minder dan 30 procent (pag. 78 van 372). ‘Eenvoudige modellen werden lange tijd als worst-case scenario beschouwd´, schrijven de rapporteurs.

Op pagina 81 van 372 staat alweer een voorbeeld van de onzekerheid van de SAR, maar dan per mobiele telefoon De piek-SAR in de cortex van een mens verschilt tot een factor 20 tussen verschillende mobiele telefoons. Daarna wordt nog aandacht besteedt aan onder meer microdosimetrie, mogelijke zeer plaatselijke opwarming.

Dan volgt het deel over experimenteel onderzoek naar biologische effecten. Om de een of andere reden geschreven door onder meer Eric van Rongen, maar ook door Bernard Veyret, een verre van onafhankelijk wetenschapper uit Frankrijk, die zeer gekant is tegen de protesten tegen antennes en mobiele telefonie.

Hoewel, in de tekst over niet-thermische mechanismen lijkt de pen van Van Rongen terug te vinden. Ja, er zijn mechanismen voorgesteld en bevestigd, maar dat zal wel gebaseerd zijn op artefacten, de omstandigheden (aanwezigheid van bepaalde stoffen) of microthermie (alsof dat niet van belang zou zijn). Het oude verhaal: hoewel het niet bestaan van effecten niet bewezen is, lijken de voorgestelde mechanischen niet plausibel.

Aan DNA besteedt het rapport nogal wat aandacht, zonder de naam Adlkofer te noemen. Dat zal wel komen door de deelname van Zhang Xu aan de biologische commissie van de ICNIRP. Hij heeft namelijk schade aan het DNA van Chinese hamsters gevonden. Dat Gandhi in India bij een onderzoek onder mensen met een mobiele telefoon, met een economisch vergelijkbare controlegroep zonder mobiele telefoon, in vivo een toename van DNA-schade heeft gevonden, ontbreekt in het rapport van de ICNIRP.

Daarna tabellen vol met onderzoeken, waarbij geen effect werd gevonden. Bij een aantal onderzoeken echter wel. Gegeven de ervaringen en waarnemingen ligt het voor de hand daar verder op in te gaan, maar nee hoor, de conclusie luidt dat gegeven de grote hoeveelheid onderzoeken zonder effecten, het niet erg waarschijnlijk is dat er effecten zouden zijn.

Nogal wat onderzoekers hebben veranderingen gevonden bij de transcriptie van genen (onder meer mastcellen en huidcellen; up- en down-regulation). Dat is niet niks. Ook de onderzoeken aan tomatenplanten komen aan de orde (pagina 147 van 372). Maar, schrijven de rapporteurs, we moeten niet overdrijven. Het zal wel geen betekenis hebben voor mensen. En opnieuw: de SAR is niet bepaald, alsof het effect niet opgetreden zou zijn als de SAR wel was bepaald. De cellulaire stress staat in het EMF Handbuch als consistent (dat wil zeggen bewezen, maar werkingsmechanisme nog onbekend) vanaf 0,05 W/m2.

Dan de impact op eiwitten. De rapporteurs vermelden dat een aantal onderzoekers een impact heeft gevonden. Het is ongelofelijk, maar zij vatten de nogal rijke oogst aan effecten op genen en eiwitten samen met ‘op dit moment valt er geen valide conclusie te trekken’. Tja.

Dan de veranderingen in de celproliferatie (staat ook vanaf zo’n 0,001 W/m2 in het EMF Handbuch van het Ecolog Institut).

Ook bij de apoptose (celdood) wemelt het van de gevonden effecten, tussen een grotere hoeveelheid onderzoeken waarbij geen effecten werden gevonden. Idem bij het onderwerp celtranformaties.

Meer dan voldoende aanknopingspunten dus voor het zoeken naar een verklaring voor de waarnemingen van effecten en negatieve gevolgen voor de gezondheid. Het is helemaal niet nodig om te grijpen naar een verklaring zoals ‘het zal wel tussen de oren zitten’.

Bij de onderzoeken naar kanker bij dieren blootgesteld aan hoogfrequente velden vindt de overgrote meerderheid van de onderzoekers geen effecten.

Volgt nog vruchtbaarheid, hersenen, neurotransmitters (waarbij letterlijk alle onderzoekers effecten vinden, dat komt overeen met de consistente aanwijzingen in het EMF Handbuch van het Ecolog Institut, vanaf zo’n 0,01 W/m2, zo’n 2 V/m). Dit wordt weggeredeneerd door de rapporteurs met als argument: het zijn allemaal voorbijgaande afwijkingen. Wat er gebeurt als de afwijkingen bijvoorbeeld acht uur per dag en vijf dagen per week optreden, staat er niet bij. Door de politiek en samenleving zou hier een rode bal gehesen moeten worden. Helaas, de politici en burgers weten het niet eens. Zij denken op grond van de rapporten van de Gezondheidsraad en de berichten in de media, dat er helemaal geen effecten zijn, dat alle klachten door straling tussen de oren moeten zitten.

Er volgen nog meer onderzoeken van allerlei systemen bij dieren. Daarna onderzoeken aan mensen. Voor wat betreft de hersenen, alle onderzoeken (op twee na) vinden wijzigingen in de hersengolven. Ook hier zou de rode bal gehesen moeten worden. Voor wat betreft slaapstoornissen zijn er ook heel wat effecten gevonden, naast onderzoeken zonder effecten. Een aantal onderzoeken wijst op verandering van elektrische activiteit in de hersenen, maar de meeste niet.

Heel wat onderzoekers vinden veranderingen van het menselijke cognitieve vermogen. Zelfs Regel, de onderzoekster van het Zwitserse onderzoek, heeft in 2007 over veranderingen gepubliceerd.

Tenslotte, na nog een aantal overzichten van onderzoeken waarbij meer dan eens effecten zijn geconstateerd, de conclusie.

ICNIRP vindt de tot nu toe voorgestelde werkingsmechanismen weinig plausibel. De veranderingen in cel-signalen en expressie van genen en eiwitten zijn gering. Er zijn wat veranderingen in de hersenfuncties en wat slaapstoornissen. Uit dubbelblinde onderzoeken blijkt dat mensen de straling niet voelen en geen verband kunnen leggen tussen klachten en de straling. Kortom, er zal wel niks aan de hand zijn. Onbegrijpelijk. Gegeven de bekende ervaringen en waarnemingen en de effecten die uit onderzoeken in dit ICNIRP-rapport naar voren komen, zouden bij iedereen de alarmsirenes moeten gaan loeien.

Stopumts
15 juli 2009

Voor een Engelstalig commentaar betreffende hetzelfde onderwerp zie de bijdrage van Cindy Sage, co-editor van het Bio-Initiative Rapport, op de weblog van EMFacts: ''ICNIRP moves to protect the cell phone industry''. www.emfacts.com/weblog/?p=1127 .

Voor een uitstekend commentaar van Don Maish ''Perhaps ICNIRP’s epidemiology has it terribly wrong… ''zie: www.emfacts.com/weblog/?p=1132 .

En voor de verdergaande polemiek tussen Cindy Sage en Dariusz Leszczynski zie: www.emfacts.com/weblog/?p=1131 .

met het interessante antwoord van Dariusz Leszczynski (hoogleraar in Finland en China en lid van de Finse stralingscommissie (Radiation and Nuclear Safety Authority) op:
www.emfacts.com/weblog/?p=1135 .

Het Kennisplatform EMV bespreekt op haar site slechts summier het uitgebrachte ICNIRP rapport met o.a. de volgende passage:

............De informatie in de publicatie is van belang voor de discussies over gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden die ook in de media worden gevoerd. Deze velden worden uitgezonden door onder andere mobiele telefoons, GSM- en UMTS-antennes, radio- en televisiezenders, radarinstallaties en diverse industriële en medische toepassingen.

Het Kennisplatform zal gebruik maken van deze publicatie bij de platformberichten over bepaalde onderwerpen zoals het kennisbericht GSM, UMTS en gezondheid (in voorbereiding)..........

Zie voor de volledige tekst :
www.kennisplatform.nl/Actueel.aspx .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie