PAS OP VOOR STRALING!

woensdag, 20 mei 2009 - Categorie: Artikelen

Pas op met straling! Een uitstekend en informatief artikel door de redactie van de Zaankanter.

Bron: De Zaankanter 20 mei 2009

Nu de zon weer geruime tijd haar veelgeprezen warmte gul over ons heeft uitgegoten, zijn wij weer nijver op zoek naar allerlei met factor zoveel en zoveel gevulde tubes om ons te beschermen tegen de straling van de natuurlijke warmtebron. Helaas zijn er geen tubes voor een andere, nog nadeliger straling, de hoogfrequente straling. En dat is jammer want deze straling en de gevolgen ervan staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling.

Twee weken geleden ontvingen we een brief van onze lezeres mevrouw Maria van Tongeren uit Krommenie. Zij schreef ons:

'Hierbij vraag ik uw aandacht voor het stuk ''Bezwaar Draadloos Groningen'' (zie www stralingsvrij kind.nl/documenten/ Bezwaar Draadloos Groningen, p 3 t/m 18.) Een uitstekende samenvatting over de belangrijkste schadelijke gevolgen van allerlei draadloze apparatuur (dect, wifi, wear, mobiele telefoon) De belangrijkste onderzoeken staan vermeld. De onderzoeken zijn gedaan door onderzoekers die niet afhankelijk zijn van de telecomindustrie en van de overheid. Ik zelf ben elektronsensibel en ervaar de foltering van dect en draadloos internet van mijn buren.( de straling gaat door de muren van de buren heen) e.a. De bieb in Zaandam is op draadloos internet overgegaan. In het buitenland is men er mee gestopt omdat kinderen en volwassenen ziek werden (Engeland, Frankrijk, Canada). Hier begint men gewoon. Zieke burgers worden vervolgens door GGD's, gemeenten en overheid aan hun lot overgelaten. Sterker nog; ze kunnen letterlijk creperen. Telewerkers thuis gaan het electrosmogprobleem in huis vergroten. Ook bij hun buren (door dect, wifi, wear). Er zal een discussie op gang moeten komen, wie er verantwoordelijk is voor zieke burgers. Men weet niet eens hoe electrosmogslachtoffers te helpen. De overheid beweert dat er geen schadelijke gevolgen zijn. De slachtoffers leven in een hel, te gek voor woorden. In 2011 en 2012 verwacht men een stralingscrisis erger dan de kredietcrisis.

Met vriendelijke groet. Maria van Tongeren'


Vlak daarna lazen we in dagblad Zaanstreek dat de gemeenteraad van Oostzaan besliste het ministerie van Economische Zaken te verzoeken een onderzoek te doen naar de veldsterkte van hoogspanningskabels. Tevens lazen wij dat de gemeente Oostzaan aan de gemeente Zaanstad heeft gevraagd dit onderzoek gezamenlijk aan te kaarten. Het onderzoek dient gedaan te worden om vast te stellen welke woningen binnen de gevarenzone van de hoogspanningskabel staan.

Vragen SP

Het onderwerp is ook in Zaanstad actueel geworden nu de SP schriftelijke vragen heeft gesteld inzake onderzoek naar de veldsterkte van hoogspanningskabels. De brief van mevrouw Van Tongeren was voor ons voldoende aanleiding om de gemeente Zaanstad te vragen naar haar beleid op dit gebied

Dit onderwerp verdient - en dat ben ik met haar eens - ook in Zaanstad alle aandacht. In Groningen houdt het gemoederen al geruime tijd bezig. Daar is een groep bezorgde burgers het project: ''Stralingsvrijkind'' begonnen, een initiatief van een groep die met de gemeente en alle betrokken partijen wil samenwerken voor een veilig beleid aangaande straling. Ze werken er, zoals ze zeggen, aan de bizar hoge Nederlandse blootstellingnorm (hoogste ter wereld) van straling naar een veilig niveau te brengen en willen met deze actie voorkomen dat er een zeer schadelijk draadloos WIFI netwerk over bijna de hele stad wordt uitgerold.

Daarnaast streven ze er naar om een veilig alternatief te realiseren voor de zeer hoge niveaus hoogfrequente straling van bestaande GSM en UMTS zendmasten, zoals dit in Salzburg reeds is gerealiseerd. Ook zetten ze zich in voor een veilig beleid en informatiecampagne van de overheid over het gebruik van het zeer schadelijke draadloos internet en de DECT telefoon binnenshuis en de gevaren van mobiel bellen. Groningen moet met zijn streven naar duurzaamste stad van Nederland een voorbeeld zijn voor Nederland als een veilige gemeente m.b.t. het gebruik van straling, vooral voor kinderen!

Zaans beleid

Na het lezen van een aantal documenten op de website van de organisatie www.Stralingsvrij kind.nl raakte ik nog meer geïnteresseerd. Onmiddellijk heb ik de gemeente Zaanstad gevraagd wat hier het beleid is en waar ik dat kan vinden. Ik kreeg het volgende antwoord.

'Voor hoogspanningskabels heeft de gemeente eigen beleid ontwikkeld. Helaas is dit niet op internet geplaatst en was het rapport digitaal niet beschikbaar. Centraal in dit beleid staan de volgende regels:

- Veranderingen in de openbare ruimte zijn niet toegestaan binnen 119 meter van de hoogspanningsmast Dat houdt over het algemeen in dat werken waar mensen langdurig in aanwezig zijn, niet worden toegestaan.

- Kinderen onder de 15 jaar mogen niet langdurig in de omgeving van de hoogspanningskabels verblijven

- De gemeente hanteert verder de voorzorgsmaatregelen van het ministerie van VROM'

Wat betreft de UMTS en GSM masten volgt de gemeente het landelijk beleid. Dat betekent dat ze aanvragen voor het plaatsen van masten in behandeling nemen en vervolgens kijken of op basis van de landelijke regels de mast toegestaan kan worden. Voor masten die niet hoger zijn dan 5 meter is geen vergunning nodig. Die aanvragen krijgt men dus niet binnen. Daar mag de eigenaar van het gebouw zelf bepalen of ze het toestaan of niet.

Er zijn talloze rapporten van wetenschappelijke onderzoekers die aantonen dat straling serieus genomen moet worden en wel degelijk gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. In Zaanstad moeten we natuurlijk ook voorzichtig zijn, gezien het feit dat er op diverse plekken in de stad hoogspanningskabels lopen en er loopt natuurlijk ook een spanningsnetwerk van de NS dwars door de stad. Ik zal het beleid van de gemeente alsnog opvragen, heb dat ondertussen gedaan maar nog niets ontvangen en zal daar in een later stadium op terug komen. Intussen verwijs ik u naar de eerder genoemde website, mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Hier vindt u veel en relevante informatie. Vervolgens zijn uw reacties welkom. Voor zover ik weet zijn er, behalve de vragen van d SP en het onderzoek door Oostzaan momenteel geen directe zaken in Zaanstad die om actie vragen. Desondanks verwijs ik u naar een aantal interessante wetenswaardigheden uit het bezwaarschrift van Draadloos Groningen. Omdat ik niet tevreden was met het antwoord van de gemeente ben ik zelf verder blijven zoeken en heb van Carla Schuddeboom, raadslid van de SP uiteindelijk een reader gekregen met de titel. ''Reader Informatiebijeenkomst, UTMS-masten7 oktober 2008''

Vreemd

Ik vind het toch merkwaardig dat de gemeente Zaanstad mij die informatie niet direct heeft verstrekt toen ik er naar informatie over straling vroeg. De informatiebijeenkomst was een gevolg van een verzoek van 22 mei 2008 toen bewoners van de Middel in Westzaan in het Zaanstad Beraad aandacht vroegen voor de problematiek van de straling van Umts-masten. Aanleiding was het bouwplan voor het vernieuwen van een dergelijke mast aan de Middel, maar gelet op ingebrachte informatie en op een reactie van iemand anders uit de gemeente is dit duidelijk een onderwerp wat niet alleen in relatie tot dit specifieke geval moet worden bezien.

Een aantal fracties gaf op 22 mei aan te gaan nadenken over deze problematiek. De SP nam het initiatief voor dit gesprek. De fracties van PvdA, ZOG en ROSA sloten zich hier bij aan. De genoemde fracties kwamen tot de conclusie dat het zinvol is iets met dit onderwerp te doen. Het is namelijk duidelijk dat over dit onderwerp maatschappelijke discussie plaats heeft, ook in onze gemeente. Wel is het lastig om een standpunt: bepalen, omdat er uiteenlopende meningen bestaan over dit onderwerp. Een mening vormen kan eigenlijk alleen als men over de benodigde technische informatie beschikt,stelt de reader van Zaanstad. De conclusies die men trekt na de informatiebijeenkomst van 7 oktober zijn de volgende.De informatieavond en de ter beschikking gestelde documentatie hebben veel informatie opgeleverd over de problematiek rond UMTS-masten. De fracties in de gemeenteraad van Zaanstad, de leden van het college van B&W en de betrokken ambtenaren kunnen hiermee hun kennis over dit onderwerp vergroten. Ook betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen uiteraard over deze kennis beschikken.

De voorbereidingsgroep bestaande uit Anna de Groot (SP), Leny Vissers Koopman (ZOG), Dé Wintersteijn (PvdA) en Elly Spillekom (ROSA) heeft zich gebogen over de vervolgdiscussie die nu gevoerd gaat worden. In die discussie zouden de volgende aspecten aan de orde moeten komen.:

1. er is bij sommige bewoners zorg over mogelijke schadelijke effecten van UTMS masten.

2. er zijn landelijke regels en landelijke afspraken, maar wat is de ruimte voor eigen beleid gemeenten?

3. moet de gemeente nieuw beleid formuleren voor het plaatsen van UMTS-masten?

4. is er reden voor de gemeenteraad van Zaanstad om een signaal af te geven naar de landelijke overheid?

5. hoe denken de fracties zelf over mogelijke risico's?

6. is er behoefte aan gezamenlijke actie binnen de Raad?

Als eerst stap willen de fracties nadere informatie vragen aan het college van B&W. Dit over de volgende punten: Wat is de beleidsruimte van de gemeente inzake UMTS-masten? Wie is bij de gemeente het aanspreekpunt voor vragen over UMTS-masten? Welke mogelijkheden/middelen heeft de GGD om een rol te kunnen spelen bij gezondheidsvragen ten gevolge van UMTS-masten? Vervolgens kan de reader, aangevuld met de notitie van het college, behandeld worden in een bijeenkomst van het Zaanstad Beraad. In die bijeenkomst kan aan de hand van de zes hierboven genoemde aspecten de vervolgdiscussie worden gevoerd want er zijn ook talloze onderzoeksrapporten en meningen van deskundigen beschikbaar.

Dienstverlening

In de inleiding van de reader stellen de fracties dat het zinvol is om iets met dit onderwerp te doen. Het is namelijk duidelijk dat over dit onderwerp maatschappelijke discussie plaatsvindt, ook in onze gemeente. Wel vinden ze het lastig om een standpunt te bepalen, omdat er uiteenlopende meningen bestaan over dit onderwerp. Een mening vormen kan alleen als men over de benodigde technische informatie beschikt. Dat kan.In dat verband wil ik vooral wijzen op het bijzonder goed opgebouwde en inhoudelijk uigebreide(met veel verwijzingen naar onderzoeken) bezwaarstuk dat de groep Stralingsvrij kind heeft samengesteld en dat op de eerder genoemde website is te raadplegen. Als dienstverlening aan de Zaanse politiek citeer ik hier uit:

''In Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de burger gewaarborgd in onze Grondwet (artikel 10:1,11, 20:1) Ook is de overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 verplicht zorg te dragen voor bescherming en verbetering van het leefmilieu en de volksgezondheid te bevorderen:

Grondwetsartikelen: 10:1, 11, 20:1, 21, 22:1

Artikel 10:1

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 20:1

|De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Artikel 21

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1

De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid

De Nederlandse grondwet is met grote zorg, inzicht en deskundigheid opgesteld,vormt samen met de Trias Politica het fundament van onze democratische rechtsstaat en is daarom evenals de Trias Politica niet onderhandelbaar

De laatste jaren zien we desondanks een zorgwekkende ontwikkeling plaatsvinden van verregaande democratieondermijning door de overheid zelf. In de eerste week van februari 2009 sprak onder meer Minister van Staat, Hans van Mierlo zijn grote bezorgdheid uit over de wijze waarop Kabinet Balkenende, door het parlementair onderzoek naar Irak te blokkeren en ook middels de afspraak met de PvdA tijdens de kabinetsformatie, de Trias Politica heeft ondermijnd op een wijze die niet acceptabel is. Veel parlementariërs gaven op 4 februari blijk deze afkeer en bezorgdheid te delen en de verontwaardiging hierover was groot. '' Deze inleiding is nodig voor de onderbouwing van het bezwaarstuk.

''De macht van de industrie is in de afgelopen jaren waarin het neoliberalisme alles overheersend werd in verontrustende mate uitgegroeid tot een ''Vierde Macht''die in de praktijk in staat blijkt de Drie Machten van de Trias Politica al, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijk alsook onze grondwet te overheersen, te overtreden en te ondermijnen''

Deze inleidende contextuele situatieschets is volgens de schrijvers van het bezwaarstuk actueel en cruciaal bij de discussie 'straling&veiligheid' en het project 'Draadloos Groningen' teneinde een intelligente en volwassen dialoog over dit onderwerp mogelijk te maken tussen bezorgde burger en politiek. Hierna volgen de negen punten van aandacht waaraan deze discussie dan niet voorbij mag gaan:

1. Toenmalig minister Remkes heeft een convenant met de telecom gesloten (verenigd in MoNet) om een snelle uitrol van het UMTSnetwerk met landelijke dekking mogelijk te maken. OP grond van vele epidemiologische onderzoeken naar de risico's van langdurige (in dit geval ook onvrijwillige) blootstelling aan straling is dit convenant in strijd met de grondwet. Daarnaast is er een mix van desinformatie, hype-reclames, een aanvankelijk vrijwel kritiekloze pers, en vervlechting van draadloostechniek met dienstverlenende overheidsinstanties al politie, zorgsector een kunstmatig klimaat van acceptatie gecreëerd, waarin een toenemende afhankelijkheid van draadloostechnologie als 'veilig', 'vanzelfsprekend' en 'innovatief' offensief als norm is neergezet. De vele epidemiologische rapporten, zoals het Bioinitiative Report uit 2007, dar rechtstreeks kijkt naar de biologische effecten van de in de draadloostechnologie gebruikte straling op het menselijk lichaam en functioneren, in combinatie met laboratoriumverificatietesten van naar voren gekomen hypotheses wijzen er unaniem op dater een irrationele beeldvorming over draadloostechnologie is neergezet die helemaal niet klopt met empirische feiten..Dat er een levensgevaarlijk vervuild leefmilieu is gecreëerd dat acuut om een totaal nieuw beleid vraagt en radicale herziening van de gehanteerde ''veiligheidsnormen'' voor blootstelling aan straling. Hierbij is de conclusie onvermijdelijk dat het politiek oppermachtig gemaakte en boven de grondwet geplaatste convenant van de overheid met MoNet een valse basis voor open en objectieve discussie heeft geschapen en alle discussie bij voorbaat in een richting stuurt die gunstig is voor de zeer grote commerciële belangen van telecom, overheid (en indirect de farmacie n reguliere zorgsector wegens kunstmatig veroorzaakte klachten die niet als stralingsklacht erkend worden dankzij een ''Gezondheisraad-veto'') en ongunstig voor voor een goede rechtsgang, democratie, burgerrechten grondweteerbiediging en een verantwoord volksgezondheidsbeleid. Een extra nadeel voor de burger is hierbij de (overigens thans wel steeds vaker ten gunste van de burger omslaande) houding van d pers, die grote advertentiegeldbelangen had/heeft bij de telecom. DE pers viel flink door de mand bij de zogenaamde cofam-replica uit 2005/6 toen (destijds) staatssecretaris Van Geel's bewoordingen dat UMTS veilig zou zijn klakkeloos werd overgenomen met koppen als ''UTMS veilig'' In werkelijkheid werd deze conclusie absoluut niet getrokken door de onderzoeksleiding zelf. PeterAcherman, leider van het Zwitserse ''cofam-replica''- onderzoek concludeerde letterlijk:''Regarding the implications for public health due to widespread exposure in the living environment, no conclusions about long-term effects of UTMS base station-like EMF can be drawn from the present study, as only short term exposure was applied' Deze conclusie gelijk stellen aan 'is veilig', is dus even bedrieglijk als onverantwoord. De epidemiologische studies geven immers keer op keer wel consequent dezelfde alarmerende antwoorden op de vraag naar de gezondheidsrisico's van langdurige, chronische bestraling (om welke draadloostechnologische frequenties het daarbij gaat, blijkt eveneens uit onderzoek niet erg relevant). Van Geel beschikte overigens niet eens over het Zwitsers rapport van Acherman (UMTS Base Station-like exposure, well being and cognitive performance) werd hierover door Rechtsbureau BAWA/Eric van Rongen, gepubliceerd op www.stopumts.nl .

Eén van de proefpersonen moest bijvoorbeeld al na korte tijd de opstelling verlaten wegens hevig misselijkheid. En let u goed op: er was slechts sprake van ÜMTS Base Station-like exposure, beslist niet van blootstelling aan een normale UMTS-mast. Slechts 4 van de 8 kanalen waren actief waaronder niet het kanaal dat de meeste belasting veroorzaakt. Verder heeft men 6,5% outliers (afwijkingen op het gehoopte eindresultaat van een grafiek) weggemoffeld, waardoor en lid van de Gezondheidsraad nu juridisch onder vuur ligt en mogelijk en proefproces wacht. Ook was dus de rol van het datakanaal van de zender in het experiment niet representatief voor een real-life situatie terwijl alle schade genoemd in de epidemiologische onderzoeken er nu juist op wijzen dat de klachten voor een zeer belangrijk deel door dit actief datakanaal veroorzaakt worden. Ingnieur E.G. ontmaskerde dit eerder terecht als volksverlakkerij UMTS signaal betrof slechts organisatiekanaal zonder actief datakanaal www.mediadesk.unizh.ch/downloads/sum_e.pdf

''4 The UMTS signal had a carrier frequency of 2140 MHz and corresponded to a UMTS base station FDD mode (frequency division duplex) downlink configuration with no active voice calls (comparable to an early morning situation). The UMTS signal format was identical to the one used in the TNO study using the same control and synchronization channels.''

Dit was bij het TNO COFAM onderzoek ook het geval. Maar om net als van Geel vervolgens te concluderen dat UMTS basisstations veilig zijn, terwijl ze maar 10% van de bandbreedte (en het totale vermogen) benutten, is volksverlakkerij. Sterke voorbeelden van hoe de burger op grove en onverantwoorde wijze misleid wordt inzake 'draadloos & veiligheid' op basis van een grondwetomzeiling door de overheid in de vorm van een hoger politiek convenant.

Weerloze kinderen

Het zeer lezenswaardige en goed opgebouwde bezwaarstuk van Draadloos Groningen gaat verder over de gezondheidsrisico's die de straling met zich meebrengt. De output van de Gezondheidsraad/Els Borst wordt klakkeloos en kritiekloos geadopteerd door de landelijke GGD's. Van een GGD mag verwacht worden dat je als burger daar een beroep op kan doen als onafhankelijke deskundigen als daar een gegronde reden voor is en zich ernstige situaties voordoen met betrekking tot de volksgezondheid. Op de websites van GGD's staat echter onjuiste gepolitiseerde informatie die commerciële belangen van overheid en industrie lijkt te verdedigen tegen de burger. Er wordt zelfs glashard beweerd dat er geen wetenschappelijk onderzoek bestaat dat de schadelijkheid van blootstelling aan straling aantoont, wat pertinent niet waar is. Burgers met klachten krijgen een onjuist format-verhaal of worden geschoffeerd. Dit gebeurde in Groningen zelfs waar sprake was van zeer zwaar kinderleed als direct gevolg van onvrijwillige bestraling. Dit is een toestand die niet acceptabel is. Kinderen zijn volstrekt weerloos en geheel aan de zorg, humaniteit, ethiek en het gezond verstand van volwassenen overgeleverd.

Verder zijn alle medewerkers van GGD's individueel gehouden aan de bovengenoemde grondwetartikelen en kunnen zij niet worden verplicht om zich bij stralingsproblematiek uitsluitend vast te klampen aan het inmiddels in juli 2007 ontkrachte en daarmee ongeldige 'thermisch effectverhaal' van de Gezondheidsraad. Dit zou in strijd zijn met nog veel meer grondrechten dan bovengenoemde. (Zie bijlage LijstmetOnderzoeken.pdf (website)om de onjuistheid te controleren van een

van de meest gebruikte claims op GGD-sites; ''geen onderzoeken die de schadelijke werking van straling aantonen.'')

4. Gemeenteambtenaren scharen zich vervolgens achter bovengenoemde partijen als GGD, Gezondheidsraad en merkwaardigerwijs zelfs het Antennebureau, juist belast met de zorg voor landelijke verspreiding van zendmasten, dat geen enkele medische bevoegdheid heeft en gewoon onder EZ ressorteert. (Vaak hoogopgeleide) burgers die - nota bene midden in het informatietijdperk en dus zelf zeer goed van objectieve informatie voorzien - klachten hebben over onvrijwillige (en ongrondwettige) bestraling van zichzelf of hun kinderen worden door ambtenaren net als door de GGD met een kluitje in het riet gestuurd. Dit geschiedt op een wijze die in het informatietijdperk absoluut passé is. Noch de landelijke, noch de gemeentelijke overheid kan verwachten dat de burger die terecht bezorgd is om zijn gezondheid vanwege een extreem hoge stralingbelasting en hierdoor vaak klachten heeft, een toestand accepteert waarbij van de burger een verplichte onnozelheid inzake straling/veiligheidkennis en draadloosbeleid wordt verwacht en ambtenaren maar doen alsof ze de risico's niet kunnen inschatten. Slechts een uurtje surfen op www.stopumts.nl moet bij ieder normaal weldenkend mens en zeker bij iedere ambtenaar waarvan beroepshalve een hoge verantwoording naar de gemeenschap mag worden verwacht het rood alarm doen afgaan. www.stopumts.nl publiceert alle onderzoeken - ook door de industrie gesponsorde en gemanipuleerde - en is ten onrechte zwart gemaakt (ook door de overheid) als zijnde een platform om burgers bang te maken in plaats van de beste, ook als zodanig door juristen erkende, open source die Nederland heeft inzake documenten m.b.t. stralingsproblematiek. MoNet maakte het zelfs zo bont om domeinnamen als www.stopumts.net, com etc. te registreren. De pointe van punt 4 is dat er ook inzake 'Draadloos Groningen' een fatsoenlijke volwassen dialoog moet kunnen plaatshebben tussen gemeente en burger. Daarbij zijn zaken als grondwettelijke rechten overigens niet onderhandelbaar of aantastbaar. Een zeer kwalijk gegeven is dat ambtenaren in het verleden meermalen een communicatieve blufpoker speelden en hebben gesuggereerd boven de grondwet te staan wat helemaal niet kan en juridisch door niets gedragen wordt. Elke burger kan zich daarentegen altijd op de grondwet beroepen. Dit is momenteel zelfs een zeer heikel punt gezien het Irak-onderzoek en een recente motie van Femke Halsema die werd aangenomen waarin elke wet voortaan aan de Nederlandse grondwet getoetst moet worden. Hiermee zette zij met bijval van de Tweede Kamer de nieuwe teneur dat onze grondwet er niet alleen voor de show op papier moet zijn, maar ook potentie moet hebben en actief moet werken in de samenleving, kortom de ruggengraat van de rechtsstaat moet blijven.

5. Als ouder doe je er alles aan je kind zo veilig en gezond mogelijk te laten opgroeien. Normaliter beschermt onze grondwet hierbij als steun in de rug, maar deze wordt zelfs door de GGD ondermijnd. De overheid c.q. gemeente Groningen heeft niet het recht om de ouderlijke zorg en verantwoording voor een veilig en gezond milieu voor het eigen kind te ondermijnen of te ontnemen. Veel ouders willen gezien alle rapporten of eigen ervaring beslist geen chronische belasting van hun kind door onvrijwillige Wi-Fi-bestraling of UMTS. Het feit dat dit wel gebeurt met het huidige draadloosbeleid is volstrekt onacceptabel en een probleem dat schreeuwt om zowel een parlementaire discussie als gemeentelijke discussie. Ook is er verschil tussen de ''almacht'' van MoNet en de UMTS-straling die ongevraagd huizen, speelplaatsen, kinderslaapkamers en scholen doordringt en Wi-Fi-straling die in Groningen extra en ongevraagd huizen, speelplaatsen, kinderslaapkamers en scholen doordringt. MoNet dringt zich op aan de gemeente. Deze kan dan alsnog het internationaal erkende voorzorgsbeginsel hanteren. Draadloos Groningen is echter een initiatief dat voor 100% van de gemeente zelf afkomstig is - niet hiertoe verplicht door het Antennebureau - die dan ook voor alles juridisch rechtstreeks aansprakelijk kan worden gesteld.

Toonaangevende studie

Ook wordt het initiatief doorgezet ondanks de Europese stemming in september 2008 en ondanks massale ontmanteling van Wi-Fi in scholen en woonwijken in Engeland, Maleisië en Parijs na talloze gezondheidsklachten, protesten en demonstraties. Het optreden van Gemeente Groningen is met name kwalijk en laakbaar omdat er nu in de vorm van het Bioinitiative Report een nieuwe toonaangevende studie is, gebaseerd op honderden voorgaande studies, die wijst op onomkeerbare zeer gevaarlijke DNA-schade (met risico - en zelfs de theoretische garantie - van een kankerepidemie) en een absoluut verhoogd leukemierisico voor kinderen bij zelfs uiterst geringe veldsterktes. Op veldsterktes blijkt steeds iets te eenzijdig het accent gelegd - al spelen ze beslist een hele grote rol - omdat het mede de informatie zelf is die gedragen wordt die aanzienlijke schade blijkt te veroorzaken (actief datakanaal). Gezien de bewijzen nu, via cholinesterase-afname tijdens stralingbelasting, voor de relatie ADHD (en depressie 29% jongeren / serieuze zelfmoordgedachten 14% jongeren) moet gemeente Groningen zich ook afvragen of het verstandig is de laatste alarmcijfers te negeren. Hoe leg je een kind uit Groningen later uit dat diens hele carrière vernield is door een gemeentelijk draadloosbeleid en bijwerkingen van ten onrechte verstrekte Ritalin, een middel dat steeds massaler wordt toegediend tijdens de snelle uitrol van draadloos internet, waar al meerdere kinderen aan zijn overleden en waar in de VS al diverse boeken over zijn verschenen m.b.t. het verwoestend effect ervan. (Zie www.naturalnews.com en typ zoekterm 'ritalin', of www.ritalindeath.com, of typ zoekterm 'ritalin' bij www.amazon.com en huiver vanwege de boektitels die verschijnen. Je kunt deze problematiek niet zomaar afwimpelen of proberen te overrulen met 'geen wetenschappelijk bewijs'. Natuurlijk kun je het zo gek niet bedenken of je kunt een bewering pareren met 'geen wetenschappelijk bewijs'. Maar er bestaat ook zoiets als empirische data en een plausibiliteitfactor. En deze zijn hier niet mis te verstaan of te negeren en het voorzorgsbeginsel was nog nooit zo redelijk op iets van toepassing.

Bezwaarstuk Draadloos Groningen

6. Op 4 september 2008 werd door het Europees Parlement een motie aangenomen, met 522 stemmers voor en slechts 16 tegen, die de oude ICNIRP-norm uit 1999 verwierp als verouderd en niet representatief voor de huidige situatie inzake de draadloostechnologie.

Europarlement wil nieuwe normen voor straling

Uitgegeven: 4 september 2008 16:30. Bron: ANP, gepubliceerd in Dagblad Trouw: De Verdieping, 4 sept. 2008. BRUSSEL - De Europese limieten voor elektromagnetische straling door gsm's, bluetooth, wifi en andere zaken moeten nodig worden bijgesteld, stelde het Europees Parlement donderdag in een rapport. De normen dateren uit 1999. Ze zijn inmiddels achterhaald door nieuwe technologieën zoals krachtig draadloos internet, aldus het rapport van het Belgische Europarlementslid Frédérique Ries. Het parlement wil de normen dringend herzien. ''Anders riskeren we dat consumenten onnodige gevaren lopen'', zei Ries. ''Een groeiend aantal studies toont dat herhaalde blootstelling aan elektromagnetische stralen kan leiden tot gevaar voor kanker, Alzheimer, slaap- en psychologische problemen.''

België, Italië en Oostenrijk hebben inmiddels strengere normen dan de EU-limieten, aldus het Europarlementslid. Zie ook: ''522 Europarlementariërs stemden voor, 16 tegen'': www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-36137-245-09-36-911-20080903IPR36136-01-09-2008-2008-false/default_de.htm.

7. Doorslaggevend en vooruitlopend op nieuw te bepalen veiligheidsnormen voor stralingblootstelling was hierbij het Bioinitiative Report (gepubliceerd najaar 2007). Een zeer omvangrijk epidemiologisch onderzoek van 610 pagina's waarvan u als bijlage de zeer begrijpelijk geschreven publiekssamenvatting van 28 pagina's krijgt (zie BioinitiativeReportPublic.pdf). Deze samenvatting werd door het Bioinitiative onderzoeksteam zelf samengesteld. Let u daarbij op de ontoelaatbare leukemierisico's voor kinderen, de relatie verstoring acethylcholine-cholinesterase en de melatonineafname onder constante blootstelling aan straling (borstkanker, prostaatkanker, zelfmoord zonder psychische oorzaak - al ruim belicht door ingenieur Gerrit Theule in Elektrosmog de Onzichtbare Vervuiler compleet met zeer zorgwekkende grafiek naar Zweeds onderzoek). Let u ook op de goed onderbouwde conclusie dat helemaal waar het kinderen betreft er GEEN veilige ondergrens bestaat voor langdurige bestraling c.q. blootstelling aan draadloostechnologie. In het rapport worden wel nieuwe grenswaarden - als voorlopig - voorgesteld voor blootstellinglimieten. Deze mogen in ieder geval niet worden overschreden. Dit betekent voor zendmasten waarden die nog ver onder de limietwaarden moeten worden afgesteld vanwege de onvermijdelijke interferentie met alle fluctuerende velden die worden gecreëerd door thuisapparatuur op basis van DECT, Wi-Fi of Bluetooth en ook woningen van buren belasten. Ook de bestaande blootstellingslimieten voor DECT, Wi-Fi of Bleutooth zijn veel en veel te hoog en dit is al jaren bekend. Het Freiburger Appell uit 2002 (zie bijlage FreiburgerAppell.pdf) uitte hier al felle kritiek op direct afgeleid uit de praktijksituatie van de patiëntenkring van de artsen (inmiddels meer dan 3000 ondertekenaars) die het appel uit grote bezorgdheid opstelden. Wi-Fi (gebruikt voor hotspots) is op dit moment bijzonder verdacht en de schadelijkheid ervan wordt zeer onbelicht gelaten. Geheel simultaan met de grootschalige switch naar draadloos (WLAN) in Nederland, waarbij providers in 2007 massaal kabelmodems door Wi-Fi-modems vervingen, steeg het aantal kinderen met ADHD in Nederland met 25%. Deze switch liep door in 2008. We weten nu dat in de eerste zes maanden van 2008 het aantal kinderen met ADHD nog eens met 40% is gestegen (nu.nl januari 2009). De correlatie ADHD - hoogfrequente straling is een van de meest opduikende constanten in epidemiologische onderzoeken en heeft te maken met de storende ontregelende werking van straling op de frontaal cortex (zie het Bioinitiative Report wetenschapsversie op www.bioinitiative.org) en daarmee de verlaging soms tot 70% van kinderen aan straling dezelfde schade aan als zware organopesticiden, chemisch verwant aan militaire zenuwgassen als Sarin. Dit is keer op keer bewezen in Russische onderzoeken en deze werden opnieuw bevestigd door een Zweeds onderzoek getiteld Microwaves imitate Pesticides (zie bijlage MicrowavesPesticides.pdf)(website). Het lijkt er gezien de statistieken nu sterk op dat Wi-Fi in staat is zeer acuut het lichaam van een kind kapot te maken, vooral waar het de cholinesterasespiegel (en waarschijnlijk ook de melatoninespiegel) betreft en dat de straling van zendmasten in de omgeving dit zelfde effect in een iets trager tempo aanricht. Althans tussen 2000 en 2008 werden er 400% meer met al zeer complexe zaken die wel serieus dienen te worden onderzocht.

Wij zijn dan ook benieuwd naar de vorderingen van de Zaanse voorbereidingsgroep.Wellicht kan een persoonlijk contact met de mensen in Groningen tijd besparen en extra informatie opleveren?

Voor het originele artikel en de reacties daarop zie:
www.echo.nl/zk-za/wonen/lees/871358/pas.op.met.straling/ .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie