Reactie op jaarbericht Gezondheidsraad.

donderdag, 19 maart 2009 - Categorie: Artikelen

Een eerste reactie op het jaarbericht Berichten%20Nederland/3458 . elektro-magnetische velden 2008 van de Gezondheidsraad:

Hoopvol aan het bericht is dat de GR eindelijk aanvaard dat er effecten op de hersenfuncties zijn (citaat: ''Kortom: er zijn enkele effecten gevonden op hersenfuncties, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze duiden op, of kunnen leiden tot gezondheidseffecten'').

Minder hoopvol is dat de GR op een onbegrijpelijk fanatieke wijze blijft vasthouden aan de claim dat aangetoonde gezondheidsproblemen (zoals hoofdpijn en migraine) niet causaal door de straling zelf wordt veroorzaakt, maar door de angst die mensen hebben voor de straling, overigens zonder dat zij deze claim van substantie voorzien (zij gebruiken formuleringen als ''het beeld wat naar voren komt'').

Wanneer zij studies als die van Hutter (die o.a. een 3-4 vaker voorkomen van hoofdpijn/migraine aantoonden bij mensen die chronisch worden blootgesteld aan meer dan 500 microwatt/m2) proberen te bekritiseren komen zij niet verder dan halfslachtige opmerkingen als ''Een probleem is echter dat de gehanteerde veldsterktes niet de rele waarden zijn, maar de maximaal mogelijke op grond van de eenmalige meting. Ze geven daarmee geen juist beeld van het feitelijke blootstellingspatroon van de onderzochte mensen. De gevonden relatie met bepaalde effecten is dan ook geen feitelijke relatie maar een theoretische'', terwijl zij niet aangeven hoe dit de gevonden relatie tussen hoofdpijn en bloostellingsniveau zou kunnen ondermijnen.

Bovendien hebben Hutter en co-workers hun studie juist op dit punt op uitstekende wijze opgezet. Citaat uit hun studie (blz 309) ''As exposure may vary at this location, in addition to the sum of power densities across all mobile phone frequencies, the maximum exposure from the base station was computed based on measurements of broadcast channels. Broadcastchannels (BCCH) operate all the time at maximum powerwith all time slots occupied''.

Onderstaand laten wij zien dat er geen sprake is van een evenwichtige wetenschappelijke controverse. Het is meer een geloof van instanties als de GR en het antennebureau (dat alles psychisch is) versus de wetenschap (die zeer aannemelijk maakt dat er wel degelijk een causaal verband bestaat), in zekere zin goed vergelijkbaar met het conflict tussen de Rooms-katholieke kerk en Galilei in de 17e eeuw.

Er zijn op dit moment twee werkhypotheses m.b.t. de chronische blootstelling aan elektromagnetische straling in het GHz gebied. Beide werkhypotheses zijn een reactie op appels van artsen (zoals het Freiburger appel) en anekdotisch materiaal afkomstig van burgers die na plaatsing van een zendmast in hun nabijheid in de loop der tijd neurologische klachten kregen.

-Werkhypothese 1 (vooral gehuldigd door academici aan universiteiten in diverse landen): chronische blootstelling aan elektromagnetische straling in het gHz gebied veroorzaakt (causaal) hoofdpijn en migraine, en andere neurologische gezondheidsproblemen bij een deel van van de bevolking.

- Werkhypothese 2 (vooral gehuldigd door de telecom industrie en staats-instanties zoals het antennebureau en de gezondheidsraad): de angst voor straling veroorzaakt hoofdpijn en migraine, en andere neurologische gezondheidsproblemen bij een deel van van de bevolking.

De meeste aanhangers van hypothese 1 (voor een opsomming en bespreking van deze studies, zie www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info/1679414.htm) doen de grootste moeite om hun eigen werkhypothese te falsificeren (onderuit te halen), zoals goede wetenschappers betaamt. Zo hebben Hutter et al. (2006: zij vonden een 3-4 vaker voorkomen van hoofdpijn/migraine van mensen die chronisch worden blootgesteld aan meer dan 500 microwatt/m2) nadrukkelijk gekozen om hun epidemiologisch onderzoeken alleen uit te voeren rond zendmasten waar geen burgerprotesten hebben plaatsgevonden, en bovendien de deelnemers niet te informeren over het specifieke doel van het onderzoek. Ook werd in een aantal onderzoeken specifiek gevraagd of mensen angst hadden voor straling: de uitkomsten waren nagenoeg gelijk voor mensen die aangaven wel angst te hebben dan wel geen angst te hebben.

De aanhangers van hypothese 2 doen geen enkele moeite om hun eigen hypothese te falsificeren (en bedrijven daardoor wetenschap op het niveau van de 18e en 19e eeuw). Zo zouden zij bijvoorbeeld eenvoudig onderstaand dubbelblind onderzoek kunnen uitvoeren (kosten: minder dan 0.1% van de jaarlijkse licentie-inkomsten voor GSM en UMTS). Maar dat doen zij niet.

Voorbeeld van een dubbelblind onderzoek die aanhangers van hypothese 2 zouden laten uitvoeren als zij integere wetenschappers zouden zijn:
De ene groep proefpersonen wordt chronisch (meerdere maanden, minstens 14 uur per dag, ook gedurende de slaap) blootgesteld aan de straling van een in gebruik zijnde zendinstallatie voor GSM of UMTS (met een sterkte van bijvoorbeeld 10 000 microwatt per m2), en de andere groep proefpersonen niet. Een dergelijk experiment is relatief eenvoudig op te zetten met stalen containerwoningen met (zwart geverfd) fijnmazig gaas voor de ramen: bij de ene groep is dit gaas van plastic (houdt geen straling tegen), en in de controle groep van metaal (houdt 99.9% van de straling tegen). Als alternatief zouden de ramen kunnen worden voorzien van HR++ glas (houdt vrijwel alle straling tegen) dan wel gewoon dubbel glas (houdt nauwelijks straling tegen). Dit onderzoek is niet onethisch: immers momenteel worden tienduizenden Nederlanders in hun woningen al chronisch aan dit soort stralingsniveaus blootgesteld, en is het een factor 1000 onder de huidige normen.

(voor nadere info m.b.t. dit onderwerp, zie
www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info/1154908.htm . )Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie