Antennebureau liegt dat het gedrukt staat.

maandag, 10 augustus 2009 - Categorie: Artikelen

(Update van 7-3-2009 vanwege de maatschappelijke relevantie en omdat het Antennebureau brieven blijft sturen aan verontruste burgers waarin staat dat ''wetenschappelijk geen verband is bewezen tussen straling en gezondheidsklachten'', als zou dan bewezen zijn dat het verband niet bestaat en niet kan bestaan: afwezigheid van bewijs is nog geen bewijs van afwezigheid.
Kortom; misleiding van de burger.

(Stopumts ontvangt regelmatig kopieën van dergelijke brieven).

Het oorspronkelijke artikel van 7 maart 2009:

Onderstaand een brief van het Antennebureau aan de heren Bennink en Diever.
Vetgedrukt het commentaar van stopumts.

Geachte heer Bennink en Diever,

De antennes voor UMTS, C2000 en Digitenne die nu geplaatst worden werken net als radio, TV en andere antennes met elektromagnetische (EM) velden en maken gebruik van hoogfrequente radiogolven.

Dit is niet juist. De ouderwetse radio en TV hebben een andere frequentie en een ander bereik. De intensiteit van GSM, UMTS, Digitenne, WLAN, DECT is dichtbij de mensen groter dan de intensiteiten van ouderwetse radio en TV waren. Bovendien is wetenschappelijk onbekend welke parameters bepalen of de effecten negatieve gevolgen hebben (zoals niet kunnen slapen, hoofdpijn, duizeligheid, DNA-schade en andere gevolgen). Er zijn consistente aanwijzingen dat bij zo’n 0,01 W/m al negatieve effecten op het zenuwstelsel plaatsvinden, sterke aanwijzingen voor cellulaire effecten en aanwijzingen voor elektro-overgevoeligheid. Bij intensiteiten van mobiele telefoons zijn er veel meer consistente effecten, dat wil zeggen praktisch bewezen, maar nog onbegrepen. Het is onverantwoord om alle velden voor iedereen als hetzelfde te beschouwen.

Sinds begin jaren ’70 wordt er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op de gezondheid.

Niet alleen sinds de jaren ‘70, maar al veel langer geleden. Reeds in de dertiger jaren (in 1932) publiceerde Dr. Erwin Schliephake, hoogleraar te Jena, zijn standaardwerk Kurzwellentherapie. Als integer arts vermeldde hij in dit boek echter ook dat enkele van zijn medewerkers gezondheidsklachten kregen van de elektromagnetische velden waarmee zij werkten.

Tot nu toe heeft de wetenschap niet kunnen vaststellen dat blootstelling aan EM-velden schadelijk is voor de gezondheid. Er is wel een thermisch effect gevonden, wat betekent dat EM-velden het menselijk lichaam kunnen opwarmen. Dit effect treedt pas op bij zeer krachtige veldsterktes. Een te grote opwarming van het lichaam is niet goed voor de gezondheid.

Dit is pertinent onjuist. Behalve gevolgen van thermische effecten zijn biologische effecten gevonden bij intensiteiten ver beneden de waarden waarbij overmatige opwarming plaatsvindt. Overigens is overmatige opwarming niet een beetje ongezond, maar niet minder dan fataal, het leidt tot de dood als eiwitten teveel worden verhit (zoals in een magnetron). Ongezond is bijvoorbeeld niet kunnen slapen of aan lichamelijke stress lijden door niet-thermische effecten van elektromagnetische velden. Het leidt niet tot de dood zoals door verhitting, maar wel tot negatieve gevolgen zoals onwelzijn, pijn, duizeligheid en (als geen maatregelen worden genomen) tot onherstelbare lichamelijke schade.

Er is door verschillende gezondheidsorganisaties, waaronder de WHO (World Health Organisation), vastgesteld dat het lichaam aan maximaal 1 graad opwarming mag worden blootgesteld, zodat het geen nadelige effecten op de gezondheid heeft. Hiervoor zijn er Europese blootstellinglimieten vastgesteld, die ook in Nederland worden gehanteerd.
Dat klopt, de grenswaarden zijn alleen (met een marge) afgestemd op het voorkomen van overmatige opwarming, maar in het geheel niet op het voorkomen van negatieve gevolgen van niet-thermische (biologische) effecten.

Hoe hoger de frequentie, des te meer moeite de radiogolf heeft om door te dringen in het menselijk lichaam. Bij een hogere frequentie kan het lichaam dus aan een grotere veldsterkte worden blootgesteld alvorens het wordt opgewarmd tot die 1 graad. Voor UMTS, met een frequentie van 2100 MHz, is de blootstellingslimiet vastgesteld op 61 V/m. Aan dit niveau kan een persoon 24 uur per dag worden blootgesteld zonder dat hij of zij nadelige thermische effecten ondervindt. Voor GSM 900 is dit 41 V/m en voor GSM 1800 is dit 58 V/m. C2000 ligt rond de 460 Mhz en Digitenne ligt tussen de 400 en 700 MHz. Voor deze systemen geldt een blootstellingslimiet van 28 V/m. De frequenties die begin 2010 geveild worden liggen rond de 2600 MHz. Hiervoor is de limiet 61 V/m.

Ja, zo hoog zijn de limieten om te voorkomen dat we verhitten zoals in een magnetron. Dat is terecht, maar er zijn ook niet-thermische effecten bij lagere intensiteiten. Daarvoor zijn helemaal geen grenzen gesteld. Overigens hangt de mate van absorptie niet alleen van de frequentie af, maar ook van eigenschappen van het ontvangende lichaam.

In al deze blootstellingslimieten zijn zeer ruime veiligheidsmarges ingebouwd, waarbij deze limieten een factor 50 lager zijn gesteld. In de praktijk blijkt dat op publiek toegankelijke plaatsen de veldsterkte van UMTS antenne-installaties niet boven de 2 V/m komt.

Ja, de veiligheidsmarge tegen verhitting is ruim (niet zeer ruim), maar grenswaarden die niet-thermische effecten moeten voorkomen zijn er helemaal niet.

De overheid heeft derhalve geen enkele reden om aan te nemen dat de plaatsing van antenne-installaties, zowel gsm, UMTS, C2000 als Digitenne, schadelijk is voor de volksgezondheid, aangezien de gemeten veldsterktes ver beneden de geldende limieten liggen.

Volstrekte onzin. De overheid heeft alle reden om aan te nemen dat ook bij intensiteiten vanaf 0,001 W/m2 (versterkte celproliferatie) en 0,01 W/m2 (effecten op het centraal zenuwstelsel) negatieve gevolgen bestaan. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en het sluit aan op ervaringen en waarnemingen. De overheid wil dit kennelijk niet aannemen. Politici zoals Balkenende, Van Geel en Cramer liegen dat het gedrukt staat, verdraaien de uitkomsten van bijvoorbeeld het ‘Zwitserse onderzoek’ en laten zinloos onderzoek doen. Hoge ambtenaren van Economische Zaken (alsof gezondheid en milieu een onderwerp van economie zijn) laten weten dat de overheid onder geen beding een andere koers zal varen, ook niet als blijkt dat er slachtoffers vallen door negatieve gevolgen van niet-thermische effecten van hoogfrequente straling.

Met vriendelijke groet,
Bart Huizing
Adviseur Antennevraagstukken
Antennebureau
Postbus 450
9700 AL Groningen
( (0900) 2 683 663
* info@antennebureau.nl
GOTOBUTTON BM_1_ www.antennebureau.nl

Het Antennebureau is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Het heeft geen ander doel dan propaganda maken voor draadloze toepassingen. Bart Huizing weet heel goed dat er niet-thermische effecten zijn, dat wordt ook door de Gezondheidsraad niet ontkend. De Gezondheidsraad weet ook dat negatieve gevolgen van de niet-thermische effecten zijn waargenomen en uit wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen. Als Bart Huizing zijn huiswerk heeft gedaan, is hem dat bekend. Kortom, als hij zijn huiswerk heeft gedaan, liegt ook hij dat het gedrukt staat.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie