Zwitserland: Gigaherz 6e Internationale Congres Electrosmog Slachtoffers. Upd+Ext.

dinsdag, 25 november 2008 - Categorie: Artikelen

Van onze speciale verslaggever:

In de zaak Rüdiger waarvan Stopumts al op 7 november 2008 in onderstaande berichtgeving verslag heeft gedaan heeft het Oostenrijkse blad Profil nu een uitgebreid onderzoeksverslag gepubliceerd dat u kunt nalezen op: www.profil.at/articles/0847/560/226363/rufunterdrueckung-das-sittenbild-handystudien .

Hier onze oorspronkelijke berichtgeving van 7 november 2008:Gigaherz Internationaal Congres Electrosmog Slachtoffers.

Olten, Zwitserland, 25 oktober 2008

In Olten werd voor de 6e keer een internationaal congres georganiseerd door Gigaherz, de overkoepelende organisatie van 500 locale groepen die zich verzetten tegen zendmasten voor mobiele telefonie. Gigaherz vertegenwoordigt daarmee ongeveer 50.000 burgers in Zwitserland. Stopumts woonde het congres bij.


Van onze speciale verslaggever.

Na een uitvoerige inleiding door de moderator van Gigaherz, Hans-U Jacob, werd de eerste lezing gehouden door Prof. Dr. Med. Hugo Rüdiger (Wenen) over het onderzoek dat hij de afgelopen jaren had gedaan over de invloed van elektromagnetische straling op ons DNA. Daarbij werden door zijn onderzoeksgroep menselijke fibroblasten (bindweefselcellen) gebruikt. Het gebruik van de juiste celculturen is volgens prof. Rüdiger van groot belang, immers bij andere cellen zoals bloedlymfocyten vindt men onder dezelfde omstandigheden helemaal niets. Prof. Rüdiger was zeer stellig in zijn uitspraak dat de beschadiging van het DNA der cellen bij UMTS straling plaats vond bij een stralingsintensiteit die een factor 10 kleiner was dan bij GSM straling terwijl de laatste ook al beschadigingen te zien gaven ver onder het toegestane stralingsniveau. De beschadigingen in het DNA waren consistent en repliceerbaar, ook door andere onderzoeksgroepen en werden aangetoond door o.a. de comet-assay test. De beschadiging bleek dosis- en tijdsafhankelijk te zijn. De tijdsafhankelijkheid toonde nauwelijks schade na 4 uur bestraling, aanzienlijke schade na 8 uur en bereikte zijn maximum na 20 uur bestraling. Prof. Rüdiger benadrukte dat de gentoxische veranderingen door hoogfrequente elektromagnetische straling ondubbelzinnig vastgesteld is en dat deze veranderingen aan de basis staan van alle chronische ziekten zoals kanker. Toch pleitte hij zeer realistisch niet voor het afschaffen van de mobiele telefonie maar voor een op een verstandige wijze omgaan met een prachtige techniek die immers ook levens kan redden. Hij besloot zijn voordracht dan ook met de aanbeveling om alleen te bellen als het echt noodzakelijk is, daarbij te letten op een goede ontvangst (dus niet te bellen in auto of trein) en altijd gebruik te maken van de luidsprekerfunctie.

Natuurlijk stond Prof. Rüdiger aan het begin van zijn voordracht even stil bij zijn vermeende terugtrekking van de betreffende studies. Hij was hier ook zeer stellig in. Hij voelde zich buitengewoon om de tuin geleid door de rector magnificus van de Weense Universiteit die hem bewogen zou hebben één van beide DNA studies terug te nemen omdat een laboratoriumassistente gegevens vervalst zou hebben. Deze assistente heeft dat duidelijk ontkend, wel kwam zij bij toeval na afloop van de proeven achter de code van het dubbelblinde onderzoek. Prof Rüdiger erkende een fout gemaakt te hebben: om zijn medewerkers te beschermen had hij toegestaan een van de studies terug te trekken waarop de Universiteit een persbericht deed uitgaan dat hij “de DNA studies teruggetrokken had”. Maar hij staat nog steeds voor 100% achter de resultaten van het onderzoek, resultaten die overigens in andere laboratoria zoals bij de onderzoeksgroep van Dr. Niels Kuster van de ETH Zürich bevestigd werden.

Tot slot had Prof. Rüdiger een bittere aanklacht voor de telecomindustrie. Twijfel zaaien is hun streven, tegenover ieder studie die schade aantoont wordt een studie geproduceerd die het tegendeel bewijst. Hij gaf als aanbeveling het boek van David Michaels te lezen (Doubt is their Product) over de geschiedenis van de manipulatie der wetenschap in de afgelopen 50-60 jaar. Wat in het boek nog ontbreekt zijn de elektromagnetische velden. www.us.oup.com/us/catalog/general/subject/Medicine/PublicHealth/?view=usa&ci=9780195300673# .


Dr. Gerd Oberfeld, hoofd van de Salzburger Landeskliniken, was de tweede spreker. In een gedegen betoog ging hij in op de verschillen in stralingsnormen (grenswaarden) die in de Europese landen gehanteerd worden waarbij opvalt dat deze vaak sterk afwijken van de waarden zoals die door ICNIRP worden aanbevolen. Zo geldt in Italië een waarde van 6 V/m terwijl in Liechtenstein de norm vanaf 2013 verlaagd wordt naar 0,6 V/m. Nog interessanter is het geval Salzburg waar de Bondsstaat zich in december 2007 uitgesproken heeft voor een norm van 0,06 V/m en de Oostenrijkse Bondsregering opgeroepen heeft deze grenswaarde verplicht in te voeren. Bovendien roept de Bondstaat Salzburg de Bondsregering op tot een informatiecampagne om ouders en kinderen te wijzen op de gevaren van mobiele telefonie en om zeer terughoudend te zijn met de invoering van WLAN. Het voorbeeld van Salzburg heeft ondertussen in maart 2008 navolging gekregen in de bondsstaat Steiermarken.

Als tweede thema behandelde Dr. Oberfeld de studie van Friedmann et al. (2007) met de conclusie dat er sterke aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden het ontstaan van Alzheimer kan versnellen. Dr. Oberfeld gaf uitleg over een plausibel werkingsmechanisme (NADPH oxidase met vrije radicalen) met betrekking tot deze hypothese.

Tot slot sprak Dr. Oberfeld over zijn veldonderzoek bij de gemeente Oberammergau waar de bevolking sinds augustus 2006 geplaagd werd door extreme slaapproblemen, hoge bloeddruk, hoofdpijn en neurologische problemen (denkblokkades). Bewoners verlieten zelfs massaal hun woningen om in het bos te slapen! Het veldonderzoek wees (na spectrumanalyse) uit dat er na augustus 2006 bij het wisselen van antennes een nieuw onbekend signaal met een pulsfrequentie van 8,3 Hz ontstaan was terwijl de frequentie van de zender zelf en de stralingsintensiteit onveranderd gebleven was. Dit signaal kwam vooral ’s nachts naar voren als er niet of weinig gebeld werd!


Als derde spreker behandelde Peter Hensinger met treffende voorbeelden de zeven manieren waarop de publieke opinie gemanipuleerd wordt met betrekking tot de risico’s van mobiele telefonie.

1. Openlijk vervalsen met als voorbeeld de Salford Studie over de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière onder invloed van EM velden bij ratten. De telecomindustrie schreef dat de resultaten niet op mensen overdraagbaar waren terwijl Salford juist het tegendeel postuleerde.

2. Onderzoek verhinderen met als voorbeeld de Naila Studie van 2004 (drievoudig verhoogd risico op tumoren binnen een afstand van 400 meter van een antennemast). De leider van het onderzoek, Dr. Horst Eger, vond de resultaten zo verontrustend dat hij opriep tot onderzoek bij andere zendmasten om het risico voor de bevolking juist in te kunnen schatten. Tot nog toe is aan deze oproep echter geen gehoor gegeven.

3. Desinformeren en verzwijgen. Als voorbeeld diende een informatiebrochure waarbij gespeculeerd wordt op het gebrek aan kennis bij gewone artsen. In de brochure wordt verwezen naar de studie van Kundi et al (2001) en gesteld dat mensen ziek kunnen worden alleen al door de angst van mobiele telefonie terwijl de bewuste studie juist het tegendeel aantoonde.

4. Artsen negeren die zelf gezondheidsschade vaststellen bij hun patiënten. Als voorbeeld de huisartsen die in Kempten aan de hand van bloedonderzoek bij hun patiënten aantoonden dat rond zendmasten het melatonine en serotonine gehalte drastisch omlaag gaat, kregen tot op de dag van vandaag geen antwoord. Sterker nog: men beweert dat ernstige gezondheidsrisico’s niet bekend zijn dus dat onderzoek ernaar geen prioriteit heeft. Het afzien van verder onderzoek wordt daarop weer aangehaald als bewijs dat er geen risico’s zijn die serieus genoeg zijn om onderzocht te worden.

5. Beroep op de logica om mensen te misleiden. Als voorbeeld de reactie van het Bundesamt für Strahlenschutz op de door zes verschillende onderzoeksgroepen gerapporteerde beschadiging van zaadcellen door elektromagnetische velden van mobiele telefonie. Weliswaar citeert de commissie de studies correct maar komt dan tot een verbazingwekkende slotconclusie: ”Alle studie hebben gemeenschappelijk dat zij het verband tussen telefoongebruik en vruchtbaarheid bij mannen onderzochten maar niet het directe verband met elektromagnetische velden”.

6. Laster en smaad. Peter Hensinger gaf als voorbeeld de professoren Adlkofer en Rüdiger die na de publicaties uit het Reflexonderzoek (waarbij beschadiging van DNA door EM velden ver onder de toegelaten stralingsnormen werd aangetoond) op alle mogelijke manieren het leven zuur gemaakt werd en vervolgonderzoek verhinderd wordt. Zie ook het spel der intrige zoals dat door Prof. Rüdiger in zijn voordracht beschreven werd.

7. Psychiatriseren van slachtoffers. Door mobiele telefonie veroorzaakte gezondheidsklachten worden afgedaan met verwijzing naar de grenswaarden beneden welke men niet ziek kan worden. Het wederrechtelijk ziek geworden slachtoffer wordt tot een psychisch geval verklaard. Spreker wijst op de ambtenarenlogica: als wettelijk vastgesteld is dat de grenswaarde 81 V/m bedraagt, kan men onder deze grens niet ziek worden. Als je dan toch ziek wordt ben je een hypochonder of psychisch gestoord.

Peter Hensinger wees op het feit dat kwaliteitskranten niet of nauwelijks publiceren over de gezondheidsschade die door mobiele telefonie wordt aangericht, immers diezelfde industrie is haar grootste klant.
En voor verder informatie verwees hij naar de publicatie “Der gekaufte Staat”. www.kiwi-verlag.de/36-0-buch.htm%3Fisbn%3D9783462039771+Der+gekaufte+Staat&hl=nl&ct=clnk&cd=3&gl=nl .


De vierde bijdrage aan het congres was een buitengewoon interessant verslag van een veldonderzoek met bijen in een stralingsbundel van een zender voor mobiele telefonie, uitgevoerd onder leiding van Peter Loepfe, imker en bijenexpert.
Verontrust door de buitengewone sterfte onder bijenvolken www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/2719/ werd door 4 imkers een veldonderzoek gedaan door 12 bijenvolken bij Grosshochstetten in een sterk stralingsveld op 200 meter afstand van een zender voor mobiele telefonie (GSM/UMTS) te plaatsen. De volken die in de lente van 2007 gezond waren haalden in de herfst ternauwernood de minimaal vereiste grootte om te overwinteren door het voortdurende verlies van de werkbijen die gedesoriënteerd werden wanneer zij op hun vlucht het sterke EM veld moesten passeren. Bijenvolken die ter controle in hetzelfde gebied buiten het EM veld waren opgesteld ontwikkelden zich beter en sneller. Het verlies van de werkbijen brengt het overleven van de volken in gevaar. Om te overleven moesten de geëxposeerde bijenvolken voortdurend bijgevoerd worden terwijl de onbestraalde volken wel genoeg honing produceerden om te oogsten. In mei 2008 werd het veldonderzoek helaas afgebroken omdat in de nabijheid velden bespoten werden met streptomycine.

Terug op de thuisbasis hebben de overlevende volken zich hersteld en ontwikkeld tot krachtige bijenvolken, wel was opvallend dat 2 op de 3 volken gingen zwermen, wat volgens de imkers niet normaal is.
Het harde bewijs dat EM velden verstorend werken op bijenvolken ontbreekt. De onderzoekers kwamen volgens Peter Loepfe tot de slotsom dat het houden van bijen in zo'n hoge veldsterkte onmogelijk is maar dat er vele en verschillende oorzaken aan te wijzen zijn voor de bijensterfte (in de EU 30%, in de USA 70%) en dat electrosmog zonder twijfel een van de oorzaken is die niet gebagatelliseerd dient te worden.

Peter Loepfe besloot zijn voordracht enigszins cynisch met de opmerking dat honing geen wettelijk geneesmiddel is maar dat er gelukkig synthetische, chemische, medicinale geneesmiddelen bestaan.

Een uitvoeriger verslag van dit buitengewoon interessante veldonderzoek vindt u met afbeeldingen op: gigaherz.ch/pages/posts/der-6.-nationale-kongress-elektrosmog-betroffener--teil-31403.php .


Nog twee bijdragen stonden op het programma. Een soms hilarisch verslag van Ulrich Weiner uit Augsburg die zijn levensloop vertelde. Van enthousiast radioamateur via zelfstandige met een bloeiende consultancyfirma op het gebied van telecommunicatie tot electrosmog slachtoffer die in een camper in een zogenaamd Funkloch (stralingsvrije omgeving) in de bossen leeft omdat hij (zoals veel andere slachtoffers) de draadloze maatschappij niet kan verdragen, ziek wordt van de electrosmog en totaal overgevoelig is geworden voor zelfs de zwakste EM velden. Noodgedwongen verscheen Ulrich Weiner dan ook in een stralingsvrij pak! Het weerhield hem niet van een indringend betoog en een aanklacht tegen de telecomindustrie.

De voorzitter van Gigaherz, Hans-U . Jakob hield tot slot een korte lezing over de voordelen van een ondergrondse bekabeling van het Zwitserse energienet (hoogspanningsleidingen) met name voor het milieu en de volksgezondheid.

Een afsluitende discussie met strijdvaardige bijdragen van vele aanwezigen besloot het 6e wederom zeer goed bezochte internationale symposium van Gigaherz.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie