Vragen aan de SP

vrijdag, 06 juli 2007 - Categorie: Artikelen

6 juli 2007 - Vragen van Stopumts aan de Socialistische Partij.

Remi Poppe (SP) heeft begin juni vragen gesteld aan de minister van VROM. Minister Cramer heeft eind juni geantwoord.

Vraag van Remi Poppe: kunt u aangeven hoe het wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen zendmasten voor mobiele telefonie en gezondheidsschade, door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt gevolgd en gestimuleerd? Kunt u daarbij een lijst met nationale en internationale onderzoeken aanleveren die u hebt gevolgd? Zo neen, waarom niet?

Antwoord van de minister: het ministerie van VROM laat zich in de beoordeling van de effecten van elektromagnetische velden op de mens leiden door de standpunten van de Gezondheidsraad, die gebaseerd zijn op analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur.

Vraag van Stopumts aan de SP: waarom heeft Remi Poppe niet gevraagd of het de minister bekend is dat bijvoorbeeld de onderzoeksgroep van het Ecolog Institut in Hannover de bestaande wetenschappelijke literatuur ook heeft geanalyseerd en tot een andere evaluatie komt dan de Gezondheidsraad?

Vraag van Remi Poppe: hoe waardeert u de wetenschappelijke onderzoeken naar elektromagnetische straling die significante effecten op de volksgezondheid en het welbevinden hebben geconstateerd? Welke conclusies trekt u uit die onderzoeken? Wat maakt het `Zwitsers' onderzoek zo uniek dat u daarmee deze onderzoeken terzijde schuift?

Het antwoord van de minister hinkt op twee benen. Aan de ene kant antwoordt minister Cramer, dat het beleid met betrekking tot effecten van elektromagnetische velden op de mens niet gebaseerd is op individuele onderzoeken, maar op de standpunten van de Gezondheidsraad, die op basis van analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur tot stand komen. Aan de andere kant antwoordt minister Cramer, dat het (individuele!) Zwitserse onderzoek en nog enkele (individuele!) onderzoeken voorgelegd zijn aan de Gezondheidsraad, die binnen enkele maanden haar mening zal geven. Dat heeft de Gezondheidsraad reeds eerder gedaan, individuele onderzoeken beoordelen (in casu afkraken) in plaats van naar het totaal kijken. Opvallend was dat die individuele onderzoeken (TNO Cofam, Naila) niet in ‘peer reviewed' tijdschriften waren gepubliceerd, blijkbaar vindt de Gezondheidsraad soms wel en soms niet dat zulke onderzoeken beoordeeld en meegewogen moeten worden.

Vraag van Stopumts aan de SP: waarom heeft Remi Poppe niet gevraagd waarom de minister zich uitsluitend op het standpunt van de Gezondheidsraad baseert? Waarom heeft Remi Poppe niet gevraagd of het de minister bekend is dat sommige leden van de Gezondheidsraad het mogelijke bestaan van gevolgen van effecten van de straling niet uitsluiten (zoals blijkt uit bijvoorbeeld het artikel van André van der Vorst in Mikrotalasna Revija van november 2005) en dat ook Sir William Stewart (het hoofd van de Britse gezondheidsraad HPA) heeft gezegd dat het standpunt dat de straling geen effecten heeft onjuist is?

Vraag van Remi Poppe: Is het waar dat de lage zendmasten tot 5 meter, waarvoor geen vergunning vereist is, een onnodig hoge stralingsbelasting voor direct omwonenden vormen? Zou een verhoging van de masten kunnen leiden tot een vermindering van de stralingsbelasting? Zo ja, hoe hoog moeten de masten dan minimaal zijn om neurologische effecten te voorkomen?

Commentaar van Stopumts: uit de vraagstelling blijkt dat de SP niet goed op de hoogte is van de problematiek. Het is onjuist om effecten alleen aan zendmasten toe te schrijven. Bovendien erkent de Gezondheidsraad NIET dat er neurologische effecten zijn, daarmee is de vraag zinloos geworden. De minister beantwoordt de vraag dan ook niet, maar verwijst naar de blootstellingswaarden van de ICNIRP die thermische effecten voorkomen.

De kern van de zaak is de ernstige milieuverontreiniging met door antennes opgewekte niet-thermische niet-ioniserende elektromagnetische velden (reeds opgelopen tot 10 tot 1000 miljoen maal de natuurlijke achtergrond). Die milieuverontreiniging heeft kleine effecten op biologische systemen, die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

Vraag van Stopumts aan de SP: waarom heeft Remi Poppe niet gevraagd of het de minister bekend is dat er sterke en consistente wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat de straling vanaf 0,01 tot 0,02 W/m2 effecten heeft zoals versterkte celproliferatie en storingen van het centraal zenuwstelsel? Is het de minister bekend dat die wetenschappelijke aanwijzingen stroken met de ‘evidence' van experimenten die door burgers zijn uitgevoerd, alsmede met de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken (zoals de stress bij tomatenplanten)?

Waarom heeft Remi Poppe niet gevraagd waarom de door de Gezondheidsraad voorgestelde onderzoeken van zieke mensen en de door de WHO geadviseerde onderzoeken naar de rol van het autonoom zenuwstelsel niet worden uitgevoerd? Waarom in het kader van het ZonMW programma wel onderzoek gedaan zal worden naar de epidemiologie van de onrust, maar niet naar de epidemiologie van de aandoening ‘electromagnetic hypersensitivity' (EHS)?

Wij nodigen de SP hierbij uit om eens bij te praten met Stopumts.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie