Elektrogevoeligheid getest - Misleidend TV optreden van Leo Lagendijk in GalileoTV

woensdag, 16 november 2016 - Categorie: Artikelen

Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/elektrogevoeligheid_getest_misleidend_tv_optreden_leo_lagendijk_in_gallileotv_v2.pdf
16 nov. 2016


In een programma met presentator Giel de Winter wordt de draak gestoken met het
verschijnsel elektrohypersensitiviteit (EHS; elektrostress; elektroallergie).
Elektrogevoeligen worden ziek bij blootstelling aan sommige elektromagnetische velden
(‘straling’). Vermindering van blootstelling brengt redding. Leo Lagendijk wordt als
zogenaamde stralingsdeskundige ten tonele gevoerd en beoogt met eenvoudige proefjes
aan te tonen dat alles inbeelding is. Aantoonbaar misleidende metingen en tests moeten
zijn gelijk bewijzen. Een slechte presentatie van een techneut die erbij vertelt dat hij lid
is van het Kennisplatform elektromagnetische velden en Gezondheid.


Zoals bekend hebben veel mensen (1,5-3%) een overgevoeligheid voor elektromagnetische
velden (EMV) ontwikkeld en zijn ‘elektrogevoelig’, of ‘hypersensitief’(EHS). Ze krijgen er
gezondheidsklachten van als vermoeidheid, slapeloosheid, concentratie- en leerproblemen
enzovoort. Oorzaken zijn de EMV van routers, magnetrons, smartphones en andere velden
uitstralende apparaten en installaties. Door je blootstelling aan die EMV te verminderen is het
probleem doorgaans opgelost.
Presentator Giel de Winter van het programma Galileo van RTL5 had dat ook ervaren, naar
hij in de uitzending van 10 november verklaarde. Met een modem naast zijn bed sliep hij
slecht, maar als hij dat modem wegzette sliep hij beter: een overbekend gegeven voor wie
thuis is in deze materie. De manier echter waarop Leo Lagendijk, als zogenaamde
‘deskundige’, dit gegeven ontkende, getuigt in deze filmpjes naar mijn mening van een
vooringenomenheid en ondeskundigheid ten aanzien van het probleem EHS en verwante
meettechnische zaken. Alles vanuit de overtuiging dat EHS een fictie is.

Enkele voorvallen in de video’s behoeven commentaar.

1. Het bewijs dat afscherming niet helpt tegen straling. In een kamer worden wanden deels
bedekt met aluminiumfolie en wordt Leo gevraagd voor en na de afscherming metingen
te doen om het effect van afscherming te bepalen. Hij had een professionele meter
(Narda), waarmee veldsterkten konden worden afgelezen (in V/m) en waarop frequentieanalyses
van de ontvangen hoogfrequente velden konden worden getoond. Welnu, de
kijkers kregen geen veldsterkten te zien; wel beelden van frequentieanalyses voor en na
afscherming. Daarin bleek geen verandering te zien, dus ‘geen effect’ volgens Leo. De
zichtbare pieken in de grafiek kregen in de uitzending geen naam of frequentieduiding.
Dus welke velden hier werden gemeten wordt aan de verbeelding van de kijker
overgelaten. Geen woord overigens over het feit dat frequentieanalyses geen maat zijn
voor veldsterkte. De afscherming in de kamer was bovendien uiterst onzorgvuldig
gemaakt en liet grote vlakken muur, vloer en plafond open. Dus veel dempend effect was
überhaupt niet te verwachten.
2. Een EMV-gevoelig persoon (Maria van T.) had ervaren dat ze beter sliep wanneer ze zich
in bed omwikkelde met materiaal waarin aluminiumfolie was verwerkt. Het is zo dat
EMV door aluminium worden afgeschermd en haar oplossing klinkt heel overtuigend. De
impliciete veroordeling van Maria door Lagendijks bevindingen dat afschermingen niet
helpen, klopt dan ook niet en hij zet de persoon op een verkeerde en kleinerende manier
weg, terwijl zij duidelijk lijdt aan haar overgevoeligheid.
3. Zou Giel misschien aantoonbaar elektrogevoelig zijn? Leo voerde het experiment uit
waarbij Giel (uitgerust met gehoordempers!) werd blootgesteld aan een successie van
veld-aan en veld–uit signalen, uitgezonden door een niet nader genoemde EMV bron met
onbekende frequentie en veldsterkte. Giel moest zijn hand opsteken wanneer hij wat
‘voelde’. Dat mislukte jammerlijk: hij stak zijn hand op wanneer het veld uit stond en
omgekeerd. Kortom, hij voelde velden niet en zijn bevindingen met het modem op zijn
nachtkastje waren volgens Lagendijk danook onzin. Giel had Leo op dit punt niet moeten
geloven, omdat we al lang weten dat dit soort provocatieproeven niet werken bij
elektrogevoelig personen. Die 'voelen' de schadelijke velden niet zo maar; ze worden de
velden op termijn ‘gewaar’ doordat de eerste tekenen van elektrostress achteraf optreden.
Ik zal dat bij gelegenheid eens uitvoeriger uitleggen.

Kortom, In deze korte uitzending van nauwelijks 6 minuten wordt een hoop onjuiste
informatie de ether in geslingerd die onrecht doet aan een deel van de Westerse mens die niet
is opgewassen tegen de onnatuurlijke radiofrequente velden die in diversiteit en sterkte
voortdurend toenemen.

Inderdaad, niet ieder heeft nog last van EMV, maar dat geldt even goed voor al die allergieën
en gevoeligheden voor pollen, laagfrequent geluid en de andere milieubedreigingen die op
ons afkomen. Nee, EHS is in veel gevallen nog niet erkend en artsen weten er geen raad mee
omdat ze EHS niet kunnen diagnosticeren. De inwerking van EMV op ons organisme is
evenmin opgehelderd, maar dat besef neemt de kwalen niet weg. Mensen moeten er mee
leren omgaan en daarvoor is kennis nodig. Journalistieke TV programma’s zijn bij uitstek
geschikt om die kennis te inventariseren en over te dragen. In deze Galileo uitzending is geen
poging ondernomen de kijkers betrouwbare informatie te verstrekken. In een lacherige sfeer
en op basis van onjuiste argumenten wordt het EHS probleem feitelijk terzijde geschoven.

RTL5 streeft begrijpelijkerwijs naar het produceren van amusante en kijkers trekkende
programma’s. Ik vind dat Leo zich op medewerking had moeten beraden indien hij wist – of
kon bevroeden – dat in dit korte bestek geen nuttige invulling kon worden gegeven. Noch
Giel de Winter, noch de kijkers zijn geholpen met zijn particuliere opvattingen. Het is ook in
tegenspraak met dat waar het Kennisplatform voor staat. Het platform publiceerde een
Kennisbericht ‘Elektrogevoeligheid’, gebaseerd op het feit dat sommige mensen
elektrogevoelig zijn. Het platform heeft ook een denkgroep Medische hulp aan
elektrogevoeligen ingesteld. Als deze informatie echter op zo’n foutieve wijze wordt
verspreid voel ik een soort vervangende schaamte dat ik deel uit maak van ditzelfde platform
en deze informatie over me heen moet laten komen.

TV uitzendingen op de site van RTL5 – Galileo:
www.galileotv.nl/item/34529/kun_je_straling_tegenhouden
www.galileotv.nl/item/34530/is_giel_electrogevoelig
www.galileotv.nl/item/34531/is_straling_schadelijk

Hugo Schooneveld
blog 161115

Aan deze blog kan ik toevoegen dat Leo Lagendijk al in (en voor) 2012 lid
was van het Kennisplatform EMV. In 2012 is het Kennisbericht
Elektrogevoeligheid verschenen:
pdf/Kennisbericht%20Elektrgevoeligheid%2018042012%20samenvatting.pdf
Daarin staat dat elektromagnetische velden (EMV) met sterktes ver onder de in
Nederland geldende normen een mogelijke oorzaak kunnen zijn van
lichamelijke klachten. Tevens staat in dat Kennisbericht:
''Verminderen blootstelling
Het Kennisplatform is van mening dat het zinvol is om mensen te voorzien van
informatie over de effectiviteit van maatregelen
om de blootstelling te verminderen. Zo kunnen mensen zelf de meest zinvolle
maatregelen nemen om hun blootstelling te
beperken. Het verminderen van de blootstelling aan EMV bronnen in de
privéomgeving is meestal het eenvoudigst. Het
verwijderen van DECT telefoons en het vervangen van WiFi door kabels zijn
goed uitvoerbaar. Een deel van de blootstelling aan
EMV komt echter van bronnen buiten de privéomgeving.''


Dat Leo Lagendijk dit alles nu belachelijk maakt als afgevaardigde van het
Kennisplatform, terwijl hij weet hoeveel slachtoffers er zijn die ernstig lijden
onder de stralingsbelasting is als 'onmenselijk' te karakteriseren. Uiteraard is
dat onze persoonlijke mening. Maar dit past wel bij ons beeld van hem toen
StopUMTS nog deel uitmaakte van de Klankbordgroep van het Kennisplatform.
Het ontkennen van het feit dat sommige mensen beter kunnen slapen zonder
modem naast het bed dan met, geeft ons inziens blijk van hetzij bewuste
misleiding hetzij verregaande 'achterlijkheid' wat betreft zijn kennis op dit
gebied. Ook dit is onze persoonlijke mening.
Samen met twee andere organisaties, het NIBE en het Nationaal Platform
Stralingsrisico's zijn we eind 2014 uit de Klankbordgroep gestapt omdat we het
volstrekt nutteloos vonden daar verder tijd aan te verdoen, zelfs in die tijd (tot
eind 2014) toen dit platform nog volledig door de overheid gefinancierd werd.
Sinds begin 2015 is dat nog maar voor iets meer dan 35%. De resterende
financiering van bijna 65% komt sindsdien van de energiebedrijven en de
telecomproviders. Wat het Kennisplatform doet voor het jaarlijkse bedrag van
nu € 950.000,- is onduidelijk. We konden al weinig verwachten van het
Kennisplatform, maar sinds begin 2015 is er niets meer te verwachten, zoals
eerder dit jaar al in een Radar TV uitzending is gebleken waarin Monique
Beerlage (algemeen secretaris van het Kennisplatform) optrad, en nu met de
uitzending met Leo Lagendijk.
Verder is uit de uitzending en bovenstaand verslag op te maken dat Lagendijk
er kennelijk niet van op de hoogte is dat afscherming alleen goed werkt als die
volledig rondom is en met de goede geleidende materialen, alleen dan heb je
een echte kooi van Faraday. Bovendien schijnt Lagendijk te denken dat
straling alleen gevaarlijk kan zijn indien je die kunt waarnemen. Hieruit kunnen
we de conclusie trekken dat volgens Lagendijk Röntgenstraling niet gevaarlijk
kan zijn. Het is echter algemeen bekend en erkend dat Röntgenstraling
gevaarlijk kan zijn en het is tevens bekend dat deze bij het maken van CT
foto's of een CT scan niet gevoeld wordt.

We willen daarom de Stichting EHS adviseren om nu ook uit de
Klankbordgroep EMV van dit Kennisplatform te stappen. Verdere deelname
aan deze schijnvertoning heeft ons inziens geen enkele zin. Je wordt
uitsluitend aan het lijntje gehouden, krijgt een kleine reiskostenvergoeding en
bereikt niets.

Wat bovenstaande verslaggeving van Hugo Schooneveld betreft, daarin staat:
''Door je blootstelling aan die EMV te verminderen is het probleem doorgaans
opgelost.''

De elektrogevoeligheid blijft echter bestaan en EHS-ers, die ernstige
problemen van EMV ondervinden, blijven in hun bewegingsvrijheid beperkt.
Velen raken hun baan kwijt en van oplossing is dan geen sprake, hooguit van
een vermindering van de klachten.
Bij een tweede punt uit de verslaggeving:
''De inwerking van EMV op ons organisme is evenmin opgehelderd''
zou ''evenmin volledig opgehelderd'' een meer correcte beschrijving geven.
Er is heel veel wel bekend, i.h.b. over de biologische effecten veroorzaakt door
EMV belasting, zoals vorming van reactieve radicalen, stress hormonen en
micro nuclei; voorts DNA schade, aantasting van de bloed-hersenbarrière,
verandering van EEG en ECG en verlaging van de melatonine productie. Over
deze biologische effecten bestaat geen twijfel, er is in vele peer-reviewed
publicaties over gerapporteerd. Van de biologische processen die tot deze
effecten leiden is veel minder tot weinig bekend, maar dat geldt voor veel
processen die zich in ons lichaam afspelen. Om dit te preciseren, we weten
heel veel van wat er in ons lichaam gebeurt, maar veel minder over de
besturingsprocessen en die besturing wordt nu net door de EMV in de war
gestuurd.

Leendert Vriens
namens Stopumts


Voor wie nog meer van Leo Lagendijk wil horen, een lezer zond ons de
volgende link toe en vermelde daarbij dat Lagendijk oud-KPN medewerker is:
www.youtube.com/watch?v=TTHVdLfPNUQ .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie