StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
18/09/17SB 649 Passes California
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
3. Wat kan een gemeente doen tegen masten lager dan 5m    
Ga naar overzicht berichten in: Veel gestelde vragen

3. Wat kan een gemeente doen tegen masten lager dan 5m
dinsdag, 18 oktober 2005 - Dossier: Algemeen


Gemeentes kunnen besluiten geen bouwvergunning te verlenen aan masten hoger dan 5m
Al bijna 70 gemeentes hebben besloten geen bouwvergunningen meer te verlenen voor zendmasten voor mobiele telefonie zolang er onduidelijkheid is over de gezondheidsrisico's. Zoals op deze site te zien is, zijn er voldoende aanwijzigingen om voorzichtig met hoogfrequente elektromagnetische straling om te gaan. Zie o.a. Onderzoeken/83 . Alle lof voor deze gemeentes die hun verantwoordelijkheid richting de burger belangrijker vinden dan de economische belangen van zowel de overheid als de telecom industrie.

Moties, voorstellen en notities
Zie UMTS%20in%20de%20media/?opdatum=0#26 voor alle ingestuurde moties, notities en voorstellen. De recentste van Spijkenisse is een goede, omdat hier de telecomproviders ook aansprakelijk gesteld worden voor evt. ontstane planschade (vermindering waarde onroerend goed en/of woongenot).

Convenant van 2002 zet gemeentes buitenspel
Uit het convenant van 2002 ( Artikelen/98 ) blijkt helaas dat masten lager dan 5m bouwvergunningsvrij te plaatsen zijn. Echter: er is misschien nog wel iets mogelijk met milieuvergunningen.
Plaatsing is dan toegestaan maar het *aanzetten* kan verboden worden middels het uitblijven van een milieuvergunning. Concreet zijn er helaas nog geen voorbeelden hiervan.

Gemeente kan telecomprovider verplichten om zich tegen mogelijke schade te verzekeren
Op grond van de duale wetgeving kan de gemeenteraad van de telecomproviders Eventueel kan worden verwezen naar de zaak Haaksbergen waar de verzekeringskwestie o.a. aan de orde komt in de raadscommissievergadering van woensdag 12 oktober 2005.

Convenant openbreken
Daarnaast zijn er zo'n 3 gemeentes waaronder Jacobswoude die proberen het convenant (waarin de masten lager dan 5m als vergunningsvrij aangemerkt worden) te doorbreken.
Door samen met andere gemeentes een vuist te maken, evt. samen met de VNG, zou het mogelijk moeten zijn dit convenant te doorbreken.
Zie o.a. UMTS%20in%20de%20media/550 (Jacobswoude) en UMTS%20in%20de%20media/631 (Haaksbergen)

Voorzorgbeginsel
Zie ook Veel%20gestelde%20vragen/591
''Een gemeente kan zich beroepen op art. 174 Europees Verdrag en Rio 1992. In dit verdrag gaat het over het voorzorgsbeginsel, wat toegepast wordt wanneer er voldoende aanwijzingen zijn. 100% wetenschappelijk bewijs is niet nodig. De gemeente kan risico's beperken en maatregelen nemen; dat gaat boven alle wetten, regels en contracten.

Milieu/gezondheidskundig toetsbaar
De antennes zijn milieu/gezondheidskundig allemaal toetsbaar. Er zijn voldoende aanwijzingen: de stapels getuigenissen. Voldoende wetenschappelijke onderbouwing: de epidemiologische onderzoeken en het grootste deel van de provocatieve en in vitro en in vivo onderzoeken.''

Eisen stellen aan verhuurders standplaatsen antennes
Wellicht is er nog een mogelijkheid: een gemeente kan voorwaarden stellen aan degenen die hun gebouw of grond ter beschikking stellen van een antenne. Bijvoorbeeld uitsluitend contracten toestaan met een duur van één jaar, die door beide partijen aan het eind van elk jaar zonder opgaaf van reden verbroken kunnen worden. Of de voorwaarde stellen, dat de eigenaar van gebouw of grond is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade door (gebruik van) de antenne.

Fiscaal/zakelijk toetsen van betalingen telecomproviders aan grond- c.q. dakeigenaren
Een gemeente kan controleren of aan alle fiscale en zakelijke eisen en wetten voldaan wordt bij de vergoedingen van telecomproviders aan grond- c.q. dakeigenaren die hun grond c.q. dak tegen vergoeding beschikbaar stellen voor plaatsing van een zendmast.
Op omega.twoday.net/stories/1052124 vindt u hier meer over deze kwestie in Engeland.
Eventueel kan de gemeente hier een speciale gemeentebelasting voor in het leven roepen waarbij er belasting geheven wordt op dit soort huuropbrengsten.

Telecom operators dwingen zendsystemen uit te zetten middels bestemmingsplan c.q. structuurplan
Er kan naar believen worden ''ingebroken'' in de toekomstige bestemmingsplannen via vrijstellingen ex artikel 19 wet ruimtelijke ordeningen. Helaas is er een bestuursrechtelijke prakijk ontstaan dat de Gedeputeerde Staten van provincies veelal algemene verklaringen van geen bezwaar heeft afgegeven naar aanleiding van daartoe strekkende verzoeken van het Dagelijks Bestuur van een gemeente. Telecomproviders hebben daardoor een extra handvat om UMTS-uitrol af te dwingen.

Een gemeente kan het Structuurplan bijstellen en een paragraaf opnemen met de inhoud:
''Zolang niet onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is geleverd dat langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling vanuit UMTS en/of andere installaties onschadelijk is voor de volksgezondheid wordt plaatsing van elektromagnetische straling veroorzakende installaties op het gemeentelijk grondgebeid niet toegestaan.''
Tevens kan overwogen worden om toe te voegen:
''Private partijen die beschikken over een zendinstallatie, dienen verzekerd te zijn voor de mogelijke gezondheidseffecten'' .

Ook kan een gemeente een verzoek indienen bij de Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie om voortaan geen verklaringen van geen bezwaar meer af te geven.

Voorbeelden van moties die als sjabloon kunnen dienen voor een motie
Leeuwarden: UMTS%20in%20de%20media/704
Arnhem: UMTS%20in%20de%20media/703
Moerdijk: UMTS%20in%20de%20media/781
Oisterwijk: UMTS%20in%20de%20media/762
Spijkenisse: UMTS%20in%20de%20media/743
.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer