StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
Berichten Nederland
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling van een umts-mast    
Ga naar overzicht berichten in: Juridische Informatie

Onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling van een umts-mast
maandag, 30 november 2015 - Dossier: Juridische informatie


Bron: emls.webnode.nl/news/onvrijwillige-blootstelling-aan-elektromagnetische-straling-van-een-umts-mast-nederlandse-arts-n-van-amstel-dient-een-rekest-in-bij-de-voorzitter-van-de-afdeling-bestuursrechtspraak-van-de-raad-van-state-met-verzoek-om-door-de-advocaat-generaal-bestu/
27 nov. 2015


Onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling van een umts-mast. Nederlandse arts N. van Amstel dient een rekest in bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met verzoek om door de Advocaat Generaal Bestuur

Haaksbergen / Egmond a.d. Hoef, 19 oktober 2015

Rekest ex art. 8:12a lid 2Awb van arts
N. van Amstel uit Egmond a.d. Hoef
(Gerelateerd aan de sub-judice zijnde
Hoger Beroepzaak 201506265/1/A1)
=================================

GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN :

Meneer de Voorzitter,

Inleiding.

Bij uw Afdeling Bestuursrechtspraak is een hoger beroepsprocedure aanhangig onder rol-
nummer 201506265/1/A1. Die zaak betreft een hoger beroepsprocedure tegen de uitspraak van de sector bestuursrecht van Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar d.d. 30 juni 2015
ter zake een verlening van een omgevingsvergunning t.b.v. plaatsing van een umts-mast in een woonwijk te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen.

Aanleiding.

Het rekest ziet op de door de Rechtbank Noord Holland rechtdoende in eerste rechtsinstantie aan vasthouden aan vindplaatsen van jurisprudentie van uw Afdeling en nalaten om op grond van algemeen volksgezondheidsbelang ambtshalve toetsing door te voeren om een in beroepschrift gestelde en ter rechtszitting door de gemachtigde van N. van Amstel aangehaald geduid beweerdelijk wetenschappelijk onderzoeksrapport Cofam-2 te betrekken in haar uitspraak.

De Rechtbank Noord Holland komt aan een beoordeling van de vragen m.b.t. de strijdigheid met de Nederlandse Grondwet niet toe omdat art. 120 van de Nederlandse Grondwet de rechter verbied de toepasselijke nationale wet aan de Grondwet te toetsen, waarvan akte.

De Rechtbank Noord Holland behoort tot de rechterlijke macht weshalve had zij o.a. ingevolge de Wet Algemene Bepaling op de gestelde rechtsvraag dienen aan te geven waarom het wel of niet kan worden bezien als een belang dat verzoekers toekomt , omdat het hier ook gaat om het algemene volksgezondheid belang en het belang van handhaving van de eigen grondrechten. zoals het recht op leven en het recht om gevrijwaard te zijn van marteling respectievelijk onvrijwillige blootstelling aan risico’s van elektromagnetische straling alsmede en daarbij gepaard gaande onzekerheden.
Andere inwoners buiten EU-lidstaat Nederland kunnen toepasselijke nationale wetten laten toetsen aan de Grondwet. Nederlanders, i.c. dr. van Amstel, is die waarborg onthouden en wordt daardoor t.o.v. andere inwoners van EU-lidstaten in een moeilijker procespositie gedrukt. ( uitholling van nationale rechtsmiddelen helpt andere EU-lidstaat-inwoners aan toetsing van de wet aan de nationale Grondwet doch niet in Nederland) .

Echter handhaving van grondrechten is een belang die verzoeker dr. Van Amstel wel toekomt. Alle EU-lidstaten hebben een Constitutioneel Hof behalve Nederland. Deze vormen absolute mensenrechten waarop een rechtsstaat geen beperkingen mag toegestaan. Vermoedt een rechter dat deze absolute fundamentele rechten door het besluit kunnen worden geschonden, dan vergt een rechtsstaat dat deze schendig wordt voorkomen.

In deze door een arts gedane beroep middels indiening van dit rekest gedane beroep op de eerbiedigende werking van artikel 8:12a Awb omdat het een zaak van zowel individueel als wel algemeen gezondheidsbelang betreft ligt een welwillend oor van u als voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak in de rede. De beantwoording van deze belangrijke rechtsvraag middels het nemen van een conclusie door de Advocaat Generaal Bestuursrecht van de Raad van State kan van belang zijn voor de rechtseenheid zowel in Nederland als wel binnen de EU of de rechtsontwikkeling in het licht van de vigerende Nederlandse voorzorgsbeginsel ex art. artikel 191 lid 2 (juncto artikel 168) van het. Verdrag Werking van de Europese Unie.

Het vasthouden door de Gezondheidsraad respectievelijk de Gezondheidsraadcommissie Elektromagnetische Velden aan het COFAM-2 rapport in haar adviseringen aan de Nederlandse regering in casu het Ministerie van Volksgezondheid welke rapport riekt naar wetenschapsfraude o.a. vanwege het weglaten van het dataverkeer en outliers rechtvaardigen het rekest omdat zowel de omgevingsvergunningverleners ( meestal dagelijks besturen van gemeenten) alsmede de Sectoren Bestuursrecht van de onderscheidenlijke Rechtbanken zich dienen te conformeren aan de jurisprudentie van de Afdeling. Het komen tot wijziging van de jurisprudentie rechtvaardigt in dit geval de toepassing van art. 8:12a Awb en doet recht aan alle partijen.

De te nemen conclusie door de Advocaat-Generaal Bestuursrecht van de Raad van State is niet bindend t.a.v. de voorliggende Hogere Beroepsprocedure maar zou echter er wel toe kunnen leiden voor U respectievelijk Uw Afdeling om op grond van het Algemeen Belang over te gaan tot het stellen van pre judiciële vragen.

Gelet op het door verzoeker in dit rekest gestelde heeft verzoeker daardoor zowel als belanghebbende binnen de Awb als wel in zijn hoedanigheid als medicus het belang naar voren gebracht dat de Advocaat- Generaal Bestuursrecht komt tot zijn conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a Awb. Ook om die reden ligt voor u het vragen van een Conclusie aan de Staatsraad Advocaat-Generaal in de rede. Te bepalen ware hiertoe dat het hoger beroep wordt geschorst gedurende de behandeling van dit rekest.,

De behandeling.

Te bepalen ware hiertoe dat het hoofdgeding i.c. het Hoger Beroep wordt geschorst gedurende de behandeling van dit rekest.

VERVOLG

Bij schriftuur d.d. 26 november 2015 verzekert de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aan appellant N. van Amstel dat de inhoud van het rekest bij de beoordeling van het hoger beroep zal worden betrokken en dat hij zijn standpunten ter zitting in mag brengen.


EMLS
=====
Utrecht / Haaksbergen / Egmond a.d. Hoef, 27 november 2015


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer